1 2521 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 E Papanna K. B.27981 58/1 4.72 Red Soil 7.18 0.13 0.76 8.12 183.20 0.99 5.68 1.01 4.22 0.98 9.57
2 2522 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 B.Shivanna N. B.27982 71 6.10. Red Soil 7.16 0.58 0.29 13.79 155.70 0.70 4.18 2.14 5.68 0.82 31.64
3 2523 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 Choudappashetty H B.27983 256 2.00. Black Soil 7.78 0.14 0.54 14.15 184.00 0.59 5.36 1.84 6.13 0.61 4.84
4 2524 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 heranappa V. B.27984 237 3.10. Red Soil 7.17 0.16 0.48 11.71 132.70 0.73 6.12 3.53 4.66 1.15 36.58
5 2525 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 R.Hushensab B.27985 04/2. 3.91 Red Soil 7.35 0.58 0.71 7.32 156.70 0.64 6.12 4.98 2.74 1.37 4.17
6 2526 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 Nanjaveppa V.Ramappa B.27986 31/1. 8.37 Red Soil 7.15 0.17 0.62 10.28 139.20 0.65 4.21 4.59 2.58 1.37 7.15
7 2527 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 Mallesheppa Shedlappa B.27987 211 2.60. Black Soil 7.15 0.19 0.48 8.51 60.50 0.98 4.88 1.63 2.03 1.94 4.17
8 2528 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 Javali Nilakantappa B.27988 108 7.30. Red Soil 7.00 0.15 0.87 16.71 198.70 0.63 4.83 2.29 5.68 2.07 17.11
9 2529 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 Anekalappa Rajappa B.27989 147/1 4.49 Red Soil 6.87 0.20 0.65 18.21 139.70 0.70 3.16 3.53 3.43 0.84 7.68
10 2530 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 K.Mareppa Sannappa B.27990 175/1 3.56 Red Soil 6.84 0.21 0.85 22.54 156.30 0.91 4.31 2.45 2.68 1.08 5.07
11 2531 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 Govindarao Timmappa B.27991 206 5.00. Red Soil 6.57 1.00 0.94 28.19 192.70 0.82 5.37 1.55 3.58 1.55 6.15
12 2532 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 C.Prakash Shivyogappa B.27992 232 6.36 Red Soil 6.58 0.67 0.72 21.56 150.30 0.91 6.13 1.62 7.15 0.98 4.87
13 2533 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 P.Rajesab B.27993 255 3.00. Red Soil 6.84 0.15 0.81 18.21 192.70 0.62 4.12 2.87 6.25 1.10 7.06
14 2534 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 Daroji V.Timmappa B.27994 266 3.55 Red Soil 6.58 0.34 0.54 16.24 58.70 0.78 5.09 2.63 5.25 0.98 8.38
15 2535 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 K.Khashasab Rammariyappa B.27995 271/2 3.32 Red Soil 6.46 0.14 0.96 13.54 139.00 0.56 5.22 3.14 2.61 0.54 8.18
16 2536 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 Khasai Lakkusab B.27996 159/1 3.11 Red Soil 6.23 0.24 0.62 16.28 172.00 1.02 6.13 2.68 2.58 0.67 7.24
17 2537 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 Gollar Bimappa  B.27997 140/1B 1.56 Red Soil 6.55 0.36 0.50 19.21 129.60 0.78 3.84 1.58 2.27 0.57 8.23
18 2538 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 V.Basamma Channappa B.27998 91/2 2.96 Red Soil 6.96 0.15 0.84 18.61 142.10 0.69 4.88 1.95 2.31 1.37 6.41
19 2539 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 V.Basavaraj Channappa B.27999 40/1 1.68 Red Soil 6.82 0.14 0.65 14.68 132.70 0.92 4.83 2.64 3.68 0.32 5.26
20 2540 Bellary Sandur Sandur Yashvanthanagara 1400 Venktesh Gharadisomanna B.28000 61 6.10. Red Soil 6.38 0.42 0.82 17.21 152.90 0.99 4.08 3.15 2.20 1.26 6.97
21 2581 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 M.Allabaksha V. B.27741 49 3.64 Red Soil 7.16 1.74 0.71 16.71 184.00 4.76 4.11 0.50 1.44 0.67 5.96
22 2582 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 J.Honnaleppa . B.27742 230 1.17 Red Soil 7.48 0.34 0.54 18.12 169.00 0.98 4.32 0.42 6.14 0.73 8.39
23 2583 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 P.Sudhakar  B.27743 233 4.00. Black Soil 7.92 0.27 0.82 19.25 174.60 0.91 5.28 1.30 4.23 0.80 35.48
24 2584 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 H.Mallayya B.27744 217 3.80. Red Soil 7.41 0.29 0.82 18.61 186.20 0.96 6.13 0.56 3.64 0.62 8.85
25 2585 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 K.timmappa Kodeppa B.27745 218 1.60. Red Soil 7.22 0.15 0.81 11.65 131.00 0.95 4.58 0.59 4.13 0.45 7.06
26 2586 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 Vitalapur B.Kregouda B.27746 154/B 1.48 Black Soil 7.92 0.13 0.96 10.91 174.20 0.92 10.36 3.29 3.65 0.19 4.46
27 2587 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 Narayan P. B.27747 220 0.70. Red Soil 7.26 0.44 0.51 7.51 113.20 0.95 3.41 0.69 2.49 0.44 7.23
28 2588 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 Kollamaleppa Basappa B.27748 210 4.00. Red Soil 7.21 0.28 0.82 5.65 171.50 0.98 4.36 0.85 3.56 0.84 4.54
29 2589 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 J.Ramamurti  B.27749 229 1.29. Red Soil 7.37 0.58 0.42 3.21 47.45 0.95 5.29 0.93 2.67 2.01 7.06
30 2590 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 M.Ambamma B.27750 218 1.60. Red Soil 7.28 2.25 0.49 10.54 156.30 0.96 5.29 0.97 2.73 0.74 7.95
31 2591 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 H.MareSh B.27751 217 4.00. Red Soil 7.16 0.58 0.61 13.21 182.70 0.98 6.13 1.55 1.54 0.22 6.46
32 2592 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 Padmamma Somalingappa B.27752 25 4.80. Red Soil 7.41 0.16 0.54 18.31 154.36 0.95 4.61 1.42 6.14 1.08 6.75
33 2593 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 H.Somalingappa . B.27753 217 2.00. Black Soil 7.78 0.23 0.61 16.54 186.70 0.99 10.58 1.68 2.13 0.45 5.23
34 2594 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 T.Karefgouda V. B.27754 155/P 1.08. Red Soil 7.19 0.75 0.29 18.91 188.10 0.99 14.56 2.48 2.45 2.18 6.32
35 2595 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 Kumarswamy G. B.27755 208 3.00. Red Soil 7.16 0.86 0.45 16.74 179.60 0.71 4.07 2.69 2.96 0.60 4.24
36 2596 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 P.Govindappa B.27756 220 0.70. Red Soil 7.16 0.85 0.78 18.21 139.20 0.92 5.09 2.66 2.74 0.93 6.35
37 2597 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 Mallayya S. B.27757 257 4.50. Red Soil 7.26 0.50 0.65 16.54 156.50 0.92 3.15 3.45 1.21 0.39 8.92
38 2598 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 Kenchabasappa K. B.27758 78/B 2.06 Red Soil 7.28 1.65 0.48 13.14 139.20 1.06 5.09 3.71 5.69 0.97 8.41
39 2599 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 Satyemma Narayanswamy B.27759 52 6.04. Red Soil 7.38 0.22 0.42 9.25 184.30 1.47 5.61 2.41 2.17 0.63 9.56
40 2600 Bellary Sandur Toranagallu Avinamadugu 1388 Ramakka Kumarappa B.27760 117 2.00. Red Soil 7.41 0.36 0.71 10.91 117.30 0.67 3.71 2.21 4.22 0.84 6.14
41 2621 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 Korikariyappa H. B.27721 21/A 5.34 Red Soil 7.15 0.31 0.75 16.50 174.30 0.81 5.29 1.36 4.01 0.31 5.65
42 2622 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 K.Basavaraj M B.27722 147 5.14 Red Soil 7.16 0.58 0.81 18.21 139.60 0.96 4.15 1.38 3.39 1.74 6.32
43 2623 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 Gadilingappa M.Basappa B.27723 91 3.87 Red Soil 7.17 0.23 0.75 23.51 171.00 0.92 3.44 1.71 3.64 0.49 7.86
44 2624 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 Sheranappa P. B.27724 241 3.87 Red Soil 7.15 0.42 0.61 18.64 191.60 0.71 8.19 1.01 5.36 0.52 17.77
45 2625 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 Hanamappa M.Nimbalndi B.27725 179 1.04. Red Soil 7.13 0.41 0.72 11.21 173.20 0.91 4.75 0.95 4.53 0.94 13.96
46 2626 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 Gadigeppa M. B.27726 41 2.22 Red Soil 7.14 1.74 0.81 10.24 185.10 0.56 3.58 2.67 4.67 0.77 14.82
47 2627 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 Devayya H B.27727 157 3.84 Red Soil 7.14 0.52 0.28 13.21 176.30 0.78 13.97 3.94 4.38 0.59 7.21
48 2628 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 H.Rudragouda T. B.27728 207 1.21 Red Soil 7.15 0.23 0.65 16.74 124.10 0.96 6.18 3.88 3.82 0.83 4.54
49 2629 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 Mallappa D. B.27729 3 2.50. Red Soil 7.16 1.24 0.72 13.61 146.20 1.63 9.95 2.11 3.92 0.39 4.88
50 2630 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 Shivappa T. B.27730 153 7.42 Red Soil 7.15 0.20 0.81 23.62 47.10 0.91 14.25 1.03 1.40 0.77 8.65
51 2631 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 Timmayya D. B.27731 155 2.36 Red Soil 7.15 0.27 0.78 13.12 131.60 0.89 13.59 2.14 3.81 0.61 7.46
52 2632 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 Shivappa I. B.27732 155 2.36 Red Soil 7.17 0.22 0.61 15.22 159.20 1.22 15.28 1.65 5.68 0.52 8.44
53 2633 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 Kumbar S.M. B.27733 146 6.81 Red Soil 7.14 0.37 0.70 18.91 126.30 0.65 3.58 1.82 3.85 1.72 5.22
54 2634 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 Talavar M.H. B.27734 157 3.84 Red Soil 7.13 0.78 0.62 21.24 48.90 0.84 7.52 1.45 4.22 1.84 7.22
55 2635 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 Naikar S.Honnarappa B.27735 96 4.00. Red Soil 7.15 0.42 0.71 16.54 79.20 0.95 8.87 3.98 6.14 0.38 14.51
56 2636 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 Jayanna R. B.27736 178 0.75 Red Soil 7.13 0.78 0.65 18.91 148.00 1.47 7.22 2.56 5.54 0.56 18.21
57 2637 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 K.Mallikarun B. B.27737 147 5.00. Red Soil 7.16 0.15 0.82 11.51 176.20 2.65 9.45 1.74 3.68 0.70 15.36
58 2638 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 Gadishivappa H. B.27738 153 7.42 Red Soil 7.16 0.58 0.91 6.75 45.69 1.32 16.35 3.12 2.78 1.38 6.33
59 2639 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 Gadilingappa K. B.27739 72 2.66 Red Soil 7.17 0.24 0.48 7.71 158.20 1.42 18.74 2.56 2.13 0.69 4.87
60 2640 Bellary Sandur Toranagallu Chikkantapur 1387 Basavangouda K. B.27740 241 4.50. Red Soil 7.17 0.25 0.71 8.21 69.30 1.02 5.33 1.08 2.49 0.91 6.56
61 2661 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Nagasppa C B.27781 46/AB 2.20. Red Soil 7.11 0.13 0.48 11.91 181.00 0.96 8.93 0.41 7.37 0.91 6.71
62 2662 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Tatannavar M. B.27782 - 5.50. Red Soil 7.11 0.18 0.61 17.64 194.60 0.84 4.70 2.26 3.00 1.75 6.63
63 2663 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Gundalli P. B.27783 34 16.40. Red Soil 7.13 0.14 0.82 12.94 139.80 0.92 5.29 0.60 2.71 0.65 6.49
64 2664 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Lokraj D. B.27784 52/AB 1.76 Red Soil 7.14 0.68 0.61 18.24 142.10 0.96 5.08 0.44 2.88 4.18 6.42
65 2665 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Koudignganna B B.27785 129 3.00. Black Soil 7.43 0.29 0.81 11.92 176.30 0.76 5.28 0.51 4.45 0.73 6.21
66 2666 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390  L.Soimappa L. B.27786 43 1.80. Red Soil 7.13 0.18 0.72 15.63 137.60 0.95 4.08 0.61 3.87 0.91 5.99
67 2667 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Nijalingappa K. B.27787 - 3.00. Black Soil 7.58 0.29 0.48 17.51 183.20 0.82 3.84 2.50 3.95 0.66 7.91
68 2668 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Gundalli B.Veerappa B.27788 - 10.00. Black Soil 7.25 1.16 0.42 13.72 195.20 0.91 5.08 1.03 4.41 0.89 4.13
69 2669 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Malleshappa Bumadi R. B.27789 45/P 1.89 Red Soil 7.41 0.60 0.49 11.92 138.00 2.30 7.39 3.35 3.99 1.81 14.22
70 2670 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Ghavinal B.Lingappa B.27790 104 4.00. Black Soil 8.16 0.60 0.65 10.91 172.90 0.81 9.80 2.44 3.86 0.98 4.26
71 2671 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Hemantamma Goudamma B.27791 105/B 3.58 Black Soil 7.68 0.30 0.81 3.74 156.50 3.81 4.45 1.07 2.56 0.33 5.52
72 2672 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Pakirappa K. B.27792 109/P 1.37 Black Soil 7.85 1.74 0.74 8.11 132.00 0.63 5.22 2.65 3.21 0.65 6.12
73 2673 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Mariswamy H. B.27793 43A/P 1.48 Red Soil 7.15 0.58 0.61 8.12 119.00 0.84 3.87 0.59 3.45 0.72 5.26
74 2674 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Nagappa K. B.27794 110 3.79 Black Soil 7.54 0.29 0.98 13.84 156.70 5.78 5.42 0.86 3.87 0.61 8.45
75 2675 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Karigouda R. B.27795 97/B 4.53 Red Soil 7.15 0.58 0.81 15.93 139.20 1.47 2.96 0.57 6.14 0.93 8.47
76 2676 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Mallikarjun R. B.27796 51/A 2.77 Black Soil 7.38 0.14 0.98 18.11 157.80 0.69 4.83 1.56 1.67 0.89 7.05
77 2677 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Sunkamma K.Ramanna B.27797 109/C 3.34 Black Soil 7.41 0.15 0.45 21.91 139.80 0.79 5.29 2.51 2.17 0.53 4.12
78 2678 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Nagappa Kaldeppa B.27798 110 3.79 Black Soil 7.74 0.23 0.28 23.61 172.00 0.65 8.12 1.42 2.36 0.66 6.52
79 2679 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Madratimmamma H. B.27799 116/P 2.98 Black Soil 7.41 0.74 0.48 32.12 169.20 0.92 6.43 1.95 3.48 0.71 7.25
80 2680 Bellary Sandur Toranagallu Metriki 1390 Ghachinmani N.Durgappa B.27800 116/P 1.3 Black Soil 7.72 0.28 0.72 18.34 170.60 0.95 4.41 1.62 4.68 0.58 6.96
81 2741 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 Sannahanmantappa T. B.27761 7 4.00. Red Soil 7.14 0.16 0.75 23.52 200.20 0.99 5.37 0.71 2.36 11.76 5.61
82 2742 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 A.Tipperudrappa B.27762 59 3.00. Red Soil 7.13 0.14 0.92 31.70 48.06 0.95 4.26 1.61 2.78 12.03 5.98
83 2743 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 Channaviramma K. B.27763 185 7.73 Black Soil 7.88 0.13 0.57 12.81 129.68 0.60 3.44 1.72 3.63 11.72 5.46
84 2744 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 Vaddin Timmakka L. B.27764 230 2.00. Red Soil 7.11 0.58 0.66 17.43 200.20 1.38 6.63 0.42 1.55 11.90 4.71
85 2745 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 Yenkappa G. B.27765 227/B 2.68 Red Soil 6.98 0.13 0.53 27.89 200.20 0.95 5.89 2.45 4.23 9.55 8.65
86 2746 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 A.K.Sannahanamappa B.27766 229 3.00. Red Soil 7.24 0.47 0.90 16.83 158.11 0.88 5.22 1.01 2.38 5.27 9.56
87 2747 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 Mariyappa G. B.27767 229 1.74 Red Soil 7.35 0.32 0.77 10.41 200.20 0.99 4.88 1.40 3.13 3.56 7.46
88 2748 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 K.Viranbadragouda B.27768 78/A 5.90. Black Soil 7.44 0.35 0.71 15.40 200.20 0.99 5.73 0.45 2.63 3.06 8.39
89 2749 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 Bellary Timmappa. B.27769 2 1.90. Black Soil 7.69 0.17 0.91 9.31 161.53 0.95 5.08 0.39 1.78 4.04 6.11
90 2750 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 Amarapur R. B.27770 78 3.38 Black Soil 7.84 0.16 0.72 10.41 147.88 0.99 5.37 0.38 6.14 2.26 6.48
91 2751 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 Jambanagouda A. B.27771 69 4.00. Red Soil 7.16 0.23 0.53 15.71 61.43 0.86 6.55 1.54 2.17 3.75 8.26
92 2752 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 Pakiramma V. B.27772 181 4.00. Red Soil 7.19 0.23 0.61 18.65 175.18 0.98 7.84 1.23 2.47 3.21 7.36
93 2753 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 Bellary S. B.27773 13 3.60. Red Soil 7.12 0.16 0.73 11.91 65.98 0.63 4.88 1.69 2.68 4.55 5.21
94 2754 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 Bellary Narayanappa B.27774 230 3.60. Black Soil 7.58 0.39 0.66 13.82 142.19 0.96 5.68 0.85 3.54 5.12 4.66
95 2755 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 Rudrappa S. B.27775 86 8.00. Red Soil 7.18 0.17 0.57 8.21 83.04 0.76 4.28 0.94 3.66 3.71 7.85
96 2756 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 H.Gangamma G. B.27776 293 4.00. Red Soil 7.18 0.16 0.74 6.75 48.76 0.68 14.23 1.55 2.58 2.21 5.27
97 2757 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 Hulagappa H. B.27777 227 1.73 Black Soil 7.77 0.17 0.81 11.21 171.76 0.95 11.25 1.26 2.54 2.75 4.16
98 2758 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 G.Bhimanagoud S. B.27778 176 4.46 Red Soil 7.14 0.15 0.93 15.15 172.90 0.96 5.75 4.58 3.12 5.71 8.21
99 2759 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 Sannayankappa K. B.27779 13 3.60. Black Soil 7.58 0.26 0.82 13.26 172.90 1.85 5.68 3.62 3.65 5.55 9.56
100 2760 Bellary Sandur Toranagallu Joga 1389 A.K.Yankappa G. B.27780 229/P 3.00. Red Soil 7.16 1.24 0.73 17.15 193.38 2.41 5.29 1.58 2.14 5.12 5.21
101 3061 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 Giriyappa N. B.27801 346 8.0. Black Soil 8.11 0.18 0.29 6.96 79.80 0.98 3.81 7.45 6.13 0.28 5.33
102 3062 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 Hanumantappa N. B.27802 515 2.50. Black Soil 8.19 0.36 0.28 5.08 49.23 0.91 5.28 1.42 1.66 0.32 38.45
103 3063 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 V.Marappa N. B.27803 407 2.00. Black Soil 8.16 0.23 0.29 5.51 47.68 4.76 5.09 0.49 6.13 0.16 4.42
104 3064 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 Hanumantappa M. B.27804 212 2.00. Black Soil 8.14 0.15 0.83 3.38 111.20 0.98 5.37 0.68 1.71 0.36 7.65
105 3065 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 Hulagappa N. B.27805 330 1.50. Black Soil 8.15 0.19 0.29 3.18 100.10 1.88 4.88 1.82 5.68 0.19 35.49
106 3066 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 Tippanna D. B.27806 512 6.00. Red Soil 7.16 0.57 0.32 5.34 100.30 0.98 3.81 0.66 2.17 0.29 7.28
107 3067 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 Sannatammappa N. B.27807 346 3.00. Black Soil 7.14 0.47 0.30 9.81 148.30 4.79 2.71 0.41 1.58 0.36 4.19
108 3068 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 Yariswamy N. B.27808 515 5.00. Black Soil 7.65 0.48 0.28 3.78 161.60 2.51 5.28 1.56 1.25 1.32 7.47
109 3069 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 Venkateshappa Y, B.27809 256 1.65 Red Soil 7.26 0.67 0.84 3.38 127.00 0.91 7.12 0.98 6.14 0.31 8.39
110 3070 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 V.Nagaraj M. B.27810 415 4.00. Black Soil 7.58 0.47 0.58 7.51 46.10 4.74 4.28 0.91 2.49 0.18 5.99
111 3071 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 Mareppa B. B.27811 417 1.50. Red Soil 7.46 0.62 0.51 8.31 111.80 0.63 6.54 1.24 7.36 1.36 5.46
112 3072 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 Kenchappa R. B.27812 394 2.50. Red Soil 7.26 0.47 0.32 8.11 132.70 0.71 4.04 1.36 1.45 1.04 8.23
113 3073 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 Doddamani Yallappa M. B.27813 345 4.00. Black Soil 7.55 0.74 0.56 9.98 126.50 0.99 5.22 0.87 3.64 1.55 4.38
114 3074 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 J Marappa. B.27814 433 3.00. Black Soil 7.66 0.89 0.61 13.13 108.00 0.71 4.40 0.68 5.68 1.08 7.98
115 3075 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 Kumarswamy K. B.27815 347 9.90. Red Soil 7.55 0.51 0.36 7.63 169.70 0.63 6.68 0.95 7.37 1.32 35.49
116 3076 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 Vaddar Nagaraj B.27816 346 2.00. Sandy Soil 7.64 0.23 0.28 8.13 89.60 0.96 5.36 0.64 1.23 1.55 4.38
117 3077 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 Rudrappa N. B.27817 347 2.00. Saline Soil 8.29 2.25 0.49 3.62 71.50 0.68 5.28 2.81 1.28 0.79 4.88
118 3078 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 Nagikeri A. B.27818 426 3.15 Red Soil 7.42 0.23 0.54 8.65 109.20 1.55 7.55 1.76 6.13 0.71 6.99
119 3079 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 L.Hulugappa M. B.27819 346 4.00. Black Soil 7.64 0.59 0.22 6.32 106.70 1.32 4.87 2.41 1.54 0.83 5.41
120 3080 Bellary Sandur Chornur Kalingeri 1391 Tippeswamy H. B.27820 374 5.00. Red Soil 7.75 0.47 0.39 4.19 121.50 0.92 5.08 1.51 5.69 0.94 25.36
121 3521 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 V.Hanamantappa P. B.27821 521 3.21 Black Soil 7.25 0.16 0.71 11.55 72.40 0.91 3.87 1.70 7.15 0.82 4.58
122 3522 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Kempayyaswamy B.27822 168 3 Black Soil 7.62 0.13 0.82 10.23 200.20 0.92 2.74 1.20 6.13 1.41 4.88
123 3523 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Ramappa H. B.27823 565 2.5 Black Soil 7.35 0.37 0.86 13.76 71.60 1.02 5.36 0.86 1.71 1.60 9.57
124 3524 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Marappa H. B.27824 152 4.00. Black Soil 7.16 0.18 0.78 14.23 200.20 0.91 5.22 2.06 1.63 0.20 5.94
125 3525 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Beemappa G. B.27825 130 2.50. Black Soil 7.25 0.13 0.89 16.63 47.40 0.71 5.29 2.11 2.17 3.81 6.36
126 3526 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Sakrappa H. B.27826 522 2.25 Black Soil 7.12 0.21 0.67 17.32 44.90 0.63 6.13 0.68 1.78 0.46 5.44
127 3527 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 G.Hulikanteppa B.27827 160 2.0. Black Soil 7.44 0.18 0.91 10.91 125.80 0.58 4.07 0.65 1.71 1.56 6.21
128 3528 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Janagihuliyappa B.27828 52 3.0. Black Soil 7.45 0.24 0.89 6.67 66.80 0.59 5.34 0.75 1.81 1.75 8.54
129 3529 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Iarabommappa K. B.27829 101 3.00. Black Soil 7.18 0.20 0.79 10.63 48.80 0.92 23.58 0.89 3.64 0.16 5.69
130 3530 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Sannaramappa K. B.27830 849 4.0. Black Soil 7.19 1.24 0.67 8.81 200.20 0.96 3.44 0.96 1.69 1.02 6.44
131 3531 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Karibommappa B.27831 135 1.00. Black Soil 7.84 0.14 0.86 15.26 75.80 0.59 5.37 1.08 5.69 1.15 5.28
132 3532 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Anjaneppa R. B.27832 173 2.00. Black Soil 7.45 0.57 0.73 8.63 78.20 0.92 5.21 1.25 1.58 1.24 6.34
133 3533 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Bodappa B. B.27833 192 3.0. Black Soil 7.62 0.13 0.89 10.78 72.90 0.91 5.29 0.86 1.69 0.36 6.38
134 3534 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Manchitappa B. B.27834 310 3.50. Black Soil 7.54 0.21 0.76 14.23 200.20 0.55 4.37 2.11 7.15 0.85 6.32
135 3535 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Bhuvinagendrappa B.27835 308 2.06. Black Soil 7.28 0.15 0.94 11.20 48.69 0.92 5.09 1.23 2.17 0.76 6.86
136 3536 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Masumalla R. B.27836 56/B 6.00. Black Soil 7.07 0.36 0.56 12.21 47.30 0.91 3.03 1.66 6.14 0.95 7.72
137 3537 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Huliknteppa B.27837 56/A 4.00. Black Soil 7.12 0.21 0.83 11.69 128.50 0.92 2.75 1.65 3.65 0.24 6.48
138 3538 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Huliyappa S. B.27838 52/A 2.00. Black Soil 7.25 0.47 0.91 10.78 76.80 0.92 4.29 1.41 2.12 0.62 4.46
139 3539 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Hanappa D. B.27839 49 2.00. Black Soil 7.26 0.68 0.85 15.69 46.70 0.96 4.24 1.76 5.69 1.23 4.26
140 3540 Bellary Sandur Chornur Bommagatta 1392 Gollappa M. B.27840 115 5.0. Black Soil 7.45 0.47 0.94 14.12 200.20 0.91 7.69 1.27 7.14 1.48 4.34
141 3561 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 Kolagundi T. B.27921 21 3.4 Red Soil 6.86 0.13 0.83 8.82 200.20 0.71 5.29 1.63 7.15 0.32 6.76
142 3562 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 H.Shivappa B. B.27922 65 3.74 Black Soil 7.33 0.19 0.81 16.35 125.20 1.56 4.83 1.68 1.82 0.56 6.23
143 3563 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 M.Virayyaswamy B.27923 45 3.52 Red Soil 7.38 0.70 0.82 13.38 200.20 0.91 4.26 0.91 1.76 0.42 6.51
144 3564 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 Naganagouda B.27924 35 4.31 Red Soil 7.42 0.30 0.91 13.52 172.40 1.12 4.18 1.40 3.64 1.18 6.50
145 3565 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 Agasar B. B.27925 25 3.99 Red Soil 7.35 0.18 0.78 8.13 124.30 0.68 6.13 1.82 6.14 0.79 5.43
146 3566 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 M.Revanna H. B.27926 15 2.2 Red Soil 7.23 0.25 0.90 16.52 200.20 0.91 4.14 1.50 1.76 1.04 7.68
147 3567 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 K.Hanumantappa B.27927 7 2.5 Red Soil 7.42 0.68 0.83 12.32 200.20 0.91 5.09 1.60 4.72 2.36 4.24
148 3568 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 Doddasiddappa B.27928 44 4.62 Red Soil 7.53 0.82 0.85 15.15 200.20 0.91 5.29 0.84 2.97 0.18 6.00
149 3569 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 G.Doddappa H. B.27929 133 2.8 Red Soil 7.42 0.22 0.63 4.56 200.20 0.59 17.73 0.38 5.69 0.19 35.49
150 3570 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 K.Timmareddy B. B.27930 98 4.5 Red Soil 7.53 1.74 0.78 13.12 160.80 0.91 5.29 0.19 1.24 0.24 5.08
151 3571 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 H.Shekreppa H. B.27931 137 4.5 Red Soil 7.74 1.65 0.83 14.89 200.20 0.91 5.09 0.16 3.65 0.62 6.18
152 3572 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 Anjaneappa S. B.27932 32 4.5 Red Soil 7.55 1.06 0.78 27.89 126.20 0.91 2.71 0.26 2.16 0.43 4.34
153 3573 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 Jayamma K. B.27933 53 6.22 Red Soil 7.36 0.22 0.48 11.25 200.20 0.98 5.22 0.28 2.40 0.42 5.18
154 3574 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 K.Basavaraj  B.27934 69 2.69 Black Soil 7.95 0.15 0.86 14.25 175.90 0.91 16.08 0.74 1.78 0.38 4.48
155 3575 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 Gouramma P. B.27935 134 6.52 Red sandySoil 7.54 0.66 0.91 13.69 126.70 0.96 4.25 0.75 1.44 0.72 6.41
156 3576 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 A.Chadrashekhar B.27936 116 9.24 Red sandySoil 7.42 0.24 0.48 14.78 200.20 0.92 4.22 1.12 2.56 0.55 5.21
157 3577 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 Badiger H. B.27937 156 3 Red Soil 7.23 0.29 0.92 13.28 200.20 0.71 4.18 1.60 4.32 0.26 5.25
158 3578 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 K.Timmappa S. B.27938 122 3.5 Red Soil 7.26 0.29 0.88 12.79 200.20 0.85 6.43 0.85 2.96 0.38 5.30
159 3579 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 Ganganna H. B.27939 172 4.5 Black Soil 7.66 0.39 0.78 14.63 200.20 3.53 4.06 0.40 1.69 0.41 8.23
160 3580 Bellary Sandur Sandur V.Nagalapur 1397 Didli Doddappa H. B.27940 79 3.15 Red Soil 7.36 0.47 0.28 13.76 165.80 1.57 5.42 0.20 2.16 1.21 7.31
161 4001 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 Patremma K. B.27881 139/A 3.90. Red Soil 6.68 0.39 0.76 12.38 181.90 0.56 4.26 0.83 2.49 1.11 6.04
162 4002 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 B.Doddabasappa B. B.27882 210 1.00. Red Soil 6.74 0.58 0.77 23.83 200.20 0.92 4.33 0.98 4.26 0.78 5.43
163 4003 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 B.Siddappa B. B.27883 190 3.00. Red Soil 7.12 0.39 0.89 13.12 142.80 0.77 5.42 0.60 7.14 1.24 4.27
164 4004 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 Siddaramayya S. B.27884 142 4.00. Red Soil 7.15 0.68 0.76 8.75 87.30 0.91 6.13 0.62 5.68 1.63 5.66
165 4005 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 Goudra Kumaraswamy B.27885 199 2.90. Red Soil 6.58 0.58 0.81 6.38 124.50 1.12 5.22 7.86 1.45 0.34 4.50
166 4006 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 Golegoudra S. B.27886 126 8.26 Red Soil 6.45 0.13 0.82 11.56 132.60 .68. 3.69 0.97 1.14 1.86 4.27
167 4007 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 H.Siddappa M. B.27887 212 2.50. Red Soil 6.38 0.58 0.83 13.18 148.90 0.98 4.11 0.92 2.17 0.60 4.58
168 4008 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 A. Patrigouda S. B.27888 519 4.00. Red Soil 6.65 0.39 0.78 14.32 153.50 0.74 5.09 0.99 3.64 4.02 7.15
169 4009 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 Mallikarjun P. B.27889 638 3.00. Sandy Soil 6.26 0.69 0.85 14.06 168.30 1.32 4.18 0.93 6.13 1.04 31.64
170 4010 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 B.Siddappa B. B.27890 415 1.00. Red Soil 6.27 0.39 0.81 17.31 136.50 0.78 6.12 0.66 1.38 4.02 9.37
171 4011 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 Karibasappa S. B.27891 139/B 3.40. Red Soil 6.26 0.58 0.87 25.83 151.00 0.59 4.97 0.93 1.76 1.36 7.46
172 4012 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 K.Renukamma M. B.27892 180 2.00. Red Soil 6.68 0.20 0.89 14.15 91.30 0.91 6.43 0.90 1.57 1.45 5.41
173 4013 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 Sannamarappa B. B.27893 420 3.00. Red Soil 6.38 0.39 0.84 8.87 84.60 0.96 4.25 0.86 6.13 0.64 9.56
174 4014 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 Hanamantappa T. B.27894 664 4.00. Red Soil 6.42 0.80 0.79 28.68 139.60 1.28 4.83 1.12 7.15 1.20 5.24
175 4015 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 Viramma V. B.27895 202/D/1 2.56 Red Soil 6.25 0.49 0.85 11.25 147.50 0.59 4.31 0.88 1.69 0.70 4.54
176 4016 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 Lxamappa B. B.27896 147 2.67 Red Soil 7.12 0.39 0.88 16.35 185.40 0.91 4.33 0.77 2.16 1.70 5.25
177 4017 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 Kotragouda S. B.27897 217 4.5 Sandy 6.27 0.58 0.79 14.15 136.40 0.92 5.22 0.96 5.68 1.36 5.32
178 4018 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 Kandagalli K. B.27898 637 3.90. Red Soil 6.74 0.39 0.76 17.68 119.00 0.96 6.13 0.66 2.48 0.49 7.23
179 4019 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 Siddappa S. B.27899 166 4.00. White mixed Soil 6.23 0.58 0.77 13.12 184.30 0.91 4.29 0.75 3.64 1.49 5.86
180 4020 Bellary Sandur Choranur Agrahar 1395 Marappa B. B.27900 156 2.00. Black Soil 6.35 0.26 0.85 27.89 136.50 0.58 4.08 0.89 1.33 1.01 6.80
181 4021 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Kanaikanahalli B. B.27841 205 3.0. Red Soil 6.26 0.19 0.91 6.73 147.30 0.88 4.88 2.50 1.26 1.58 4.50
182 4022 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Haralappa D. B.27842 275 2.5. Red Soil 6.24 0.16 0.81 8.91 200.20 0.71 4.19 0.96 1.20 1.65 7.41
183 4023 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Mayamma D. B.27843 285 4.00. Red Soil 6.24 0.39 0.51 10.32 129.30 0.91 4.29 0.83 1.77 0.90 6.33
184 4024 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 H.Kotresh H. B.27844 64/A 3.41 Red Soil 6.29 0.58 0.93 11.56 138.90 0.96 4.25 1.25 5.69 0.49 5.28
185 4025 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Sareppa D. B.27845 116 5.0. Red Soil 6.29 0.18 0.79 13.13 145.00 0.91 4.29 0.88 6.13 0.34 6.26
186 4026 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Hudasappa N. B.27846 299 3.83 Red Soil 6.25 0.58 0.89 13.63 145.50 0.59 4.12 0.75 3.45 0.52 5.43
187 4027 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Papanna B. B.27847 250 4.00. Red Soil 6.25 0.25 0.91 14.75 153.40 0.59 8.13 0.93 3.12 0.63 5.43
188 4028 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Jirabi T. B.27848 278 4.00. Sandy Soil 6.38 0.31 0.78 18.39 200.20 0.79 5.28 0.65 3.85 0.36 7.25
189 4029 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Aanjaneappa P. B.27849 272 5.00. Red Soil 6.27 0.58 0.51 26.52 181.20 0.91 3.97 0.78 3.63 0.46 5.74
190 4030 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Nagappa P. B.27850 274 3.0. Red Soil 6.22 0.41 0.93 13.25 122.00 0.91 13.94 0.52 2.16 0.48 6.85
191 4031 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Nagaraj B. B.27851 298 4.0. Red Soil 6.26 0.36 0.88 8.97 154.50 0.95 5.37 0.92 7.15 0.31 6.15
192 4032 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Bosappa D. B.27852 277 4.00. Red Soil 6.41 0.58 0.95 14.55 136.30 0.83 4.26 0.64 2.17 1.86 7.28
193 4033 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Gangamma P. B.27853 270 4.00. Red Soil 6.24 0.43 0.81 16.35 142.80 0.75 4.29 1.88 4.51 1.74 35.48
194 4034 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Irappa B. B.27854 277 4.06 Black Soil 6.78 0.58 0.71 12.55 66.20 0.92 5.22 1.73 3.38 3.76 6.22
195 4035 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Beemappa N. B.27855 270 4.00. Red Soil 6.28 0.81 0.78 14.62 89.70 0.63 3.42 1.63 5.42 1.29 6.45
196 4036 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Papanna B. B.27856 205 3.00. Red Soil 6.41 0.58 0.82 17.85 133.60 0.85 5.29 1.48 3.07 1.13 5.13
197 4037 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Kalamma S. B.27857 273 3.50. White mixed Soil 6.84 0.39 0.88 27.89 149.00 0.96 3.65 1.88 2.95 0.84 7.47
198 4038 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Kotresh S. B.27858 274/A 5.00. Red Soil 6.23 0.58 0.87 8.12 157.00 0.84 4.23 1.91 5.72 0.42 4.87
199 4039 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Hanamantappa B. B.27859 130 5.00. Red Soil 6.74 0.52 0.78 10.63 138.50 0.61 5.68 1.51 2.64 1.36 6.20
200 4040 Bellary Sandur Choranur Hulikunti 1393 Mialamma M. B.27860 205 4.00. White mixed Soil 7.25 0.58 0.79 11.23 125.60 0.77 4.18 1.44 3.86 1.45 5.22
201 4101 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 D.Rameshababu N. B.27701 949 3.81 Black Soil 7.76 0.24 0.89 8.45 175.80 0.92 5.22 0.54 1.77 1.10 6.21
202 4102 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 K.Yarreppa L. B.27702 Savalu guddada hola 5.00. Black Soil 7.72 0.31 0.68 4.26 112.20 0.96 4.83 0.91 7.15 0.54 7.45
203 4103 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 Peerasab K. B.27703 430/G 3.00. Red Soil 8.32 1.08 0.36 26.85 135.40 0.57 4.12 0.34 2.16 0.59 18.73
204 4104 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 H.S.Gurumurthy B.27704 1039 4.00. Black Soil 7.92 0.45 0.69 8.19 178.60 0.92 4.32 0.78 6.14 0.49 4.72
205 4105 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 Kasimsab P. B.27705 916 1.50. Black Soil 7.64 >2.25 0.77 13.21 146.10 0.92 6.32 0.93 1.36 0.38 36.85
206 4106 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 K.Chidanand M. B.27706 335 1.00. Black Soil 7.85 0.77 0.87 17.32 154.90 0.96 5.56 0.38 1.35 0.57 7.75
207 4107 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 M.S.Nagaraja H. B.27707 955 3.00. Black Soil 7.74 0.50 0.84 18.91 168.70 5.68 5.09 1.36 4.35 1.91 5.05
208 4108 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 Peerasab K. B.27708 1075 0.50. Black Soil 7.68 0.78 0.78 10.56 157.30 2.68 6.43 0.46 1.43 3.24 16.41
209 4109 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 Shankarling Y. B.27709 336/B 0.61 Black Soil 7.71 0.36 0.79 3.82 161.40 12.28 4.88 0.44 5.69 2.19 9.22
210 4110 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 D.Narayanappa A. B.27710 959 1.49 Black Soil 7.87 0.32 0.82 9.34 162.60 13.81 6.12 1.20 7.15 2.65 8.29
211 4111 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 Bannibi J. B.27711 1020 1.00. Black Soil 7.78 0.68 0.58 3.41 147.30 0.82 4.88 0.55 3.65 1.08 8.24
212 4112 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 Naikar Marenna T, B.27712 916 2.00. Red Soil 7.31 0.83 0.69 4.16 152.10 0.98 5.29 1.02 1.75 0.56 8.24
213 4113 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 Budihal V. B.27713 504 2.90. Black Soil 7.72 0.64 0.81 8.71 149.80 4.56 4.18 0.35 1.14 0.83 8.24
214 4114 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 Budihal L. B.27714 384 2.00. Black Soil 7.74 0.45 0.82 16.81 161.20 2.78 5.29 1.23 6.14 0.69 6.23
215 4115 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 R.Venkateswar Rao B.27715 253 3.50. Black Soil 7.75 0.51 0.46 22.60 176.30 12.30 4.29 0.98 1.39 0.74 5.10
216 4116 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 Budihal V. B.27716 970 2.65 Black Soil 7.71 0.75 0.71 15.52 171.20 11.55 5.22 0.39 5.68 0.97 7.46
217 4117 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 Budihal Ramanna B.27717 923 4.39 Black Soil 7.84 0.46 0.63 18.33 182.10 0.76 4.21 1.35 2.16 0.59 17.34
218 4118 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 N.Honnurappa K. B.27718 634 3.49 Black Soil 7.72 0.58 0.58 20.65 99.10 0.98 4.33 0.55 1.43 0.91 5.85
219 4119 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 Budihal R. B.27719 394 4.22 Black Soil 7.74 >2.25 0.87 10.98 185.40 0.96 10.59 0.42 1.25 1.24 9.36
220 4120 Bellary Sandur Toranagallu Daroji 1386 Adiveppa P. B.27720 363 1.85 Black Soil 7.83 0.72 0.89 7.71 186.10 0.86 4.88 1.26 2.16 0.19 9.22
221 4221 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 A.M.Siddalingayya B.27941 174 - - 7.36 0.58 0.74 24.32 182.30 0.68 5.36 0.90 1.38 1.14 6.64
222 4222 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 Balchandrarao B.27942 80 - - 7.31 0.56 0.63 23.26 200.20 12.44 4.82 2.42 3.53 2.07 5.48
223 4223 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 Ayyamma B. B.27943 197 - - 7.14 0.13 0.68 14.88 185.40 0.77 5.21 0.90 2.17 0.50 6.62
224 4224 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 Meti Sivanna B.27944 112 - - 7.52 0.84 0.74 25.41 110.20 6.69 4.69 0.86 7.14 2.18 6.28
225 4225 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 Bingi Muddinagappa B.27945 10/1. - - 7.13 0.58 0.69 14.56 115.40 6.22 4.87 1.12 1.76 1.63 5.64
226 4226 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 K.Huchappa B. B.27946 138 1.48 - 7.15 0.95 0.78 28.95 119.30 1.82 4.83 0.88 3.65 1.21 4.58
227 4227 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 K.Hanumakka K. B.27947 126/P - - 6.78 0.18 0.95 25.31 117.20 2.38 4.32 0.77 6.13 0.36 35.48
228 4228 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 Y.Shivaprasad B.27948 103 - - 8.12 0.50 0.84 24.35 161.40 0.98 5.09 0.96 1.43 0.75 4.23
229 4229 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 G.Siddappa D. B.27949 52/A - - 7.17 0.45 0.79 14.56 142.50 0.66 5.37 0.66 1.43 1.13 5.28
230 4230 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 Doddabasappa B.27950 - - - 7.16 0.26 0.82 16.86 186.30 3.97 4.83 0.75 5.68 1.51 7.31
231 4231 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 Timmappa R. B.27951 98 - - 7.12 0.58 0.78 13.42 195.10 0.78 5.21 0.89 3.64 1.22 7.32
232 4232 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 Y.Nagaraj S B.27952 94 3.47 - 6.28 0.26 0.85 16.75 200.20 12.00 5.28 2.50 7.14 0.36 5.23
233 4233 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 K.Pampapathi H. B.27953 328 - - 7.32 0.31 0.64 14.32 200.20 0.78 4.32 0.96 1.20 0.85 6.75
234 4234 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 Y.Yashodamma B.27954 155 - - 7.14 1.65 0.95 13.61 200.20 6.70 4.82 0.83 2.17 0.72 7.50
235 4235 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 Mewti Kashinanth M. B.27955 111 - - 7.16 0.34 0.76 11.56 196.50 6.25 5.29 1.25 5.69 0.61 5.31
236 4236 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 P.Nayakatti R. B.27956 45 - - 8.25 0.26 0.38 11.35 168.60 1.83 5.21 0.88 1.32 0.45 6.50
237 4237 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 Jumla Allappa B. B.27957 359 - - 7.15 0.48 0.92 9.65 183.20 2.35 4.88 0.75 1.77 0.95 6.32
238 4238 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 Kurubar Gundamma B.27958 72 2.00. - 7.13 0.15 0.74 10.32 127.20 0.98 5.22 0.93 6.13 0.23 7.47
239 4239 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 K.Shekharppa M. B.27959 331 2.00. - 7.18 1.11 0.76 10.76 200.20 0.65 5.28 0.65 7.15 1.24 16.56
240 4240 Bellary Sandur Sandur Krishna nagara 1398 B.H.Gangamma M. B.27960 276 - - 7.21 0.36 0.87 10.38 130.10 3.99 3.84 0.78 3.65 1.62 9.71
241 4241 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 Kumarswamy Y. B.27861 166/A 2.75 Sandy Soil 6.51 0.81 0.88 16.92 147.40 3.45 4.83 0.52 1.58 0.32 8.28
242 4242 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 Mallikarjun P. B.27862 163 2.5. Black Soil 7.84 0.22 0.94 13.25 186.70 0.91 6.27 0.92 1.88 0.56 8.72
243 4243 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 M.Beemareddy T. B.27863 202 1.65 Red Soil 7.12 0.68 0.78 11.35 123.00 0.91 5.09 0.64 5.69 0.42 9.31
244 4244 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 Jadappa D. B.27864 101 2.40. Red Soil 7.14 0.32 0.81 20.57 155.20 0.92 4.33 0.63 2.16 1.18 8.64
245 4245 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 Pusphavathi K. B.27865 256 3.00. Sandy Soil 7.07 0.16 0.69 26.56 186.60 0.59 3.58 0.89 2.01 0.79 18.30
246 4246 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 Gollargavisiddappa K. B.27866 170 9.00. Black Soil 6.85 0.18 0.81 28.57 131.20 0.95 4.87 0.90 3.93 1.04 35.48
247 4247 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 Shankrappa N. B.27867 120 3.0. Sandy Soil 6.58 1.24 0.79 14.56 146.20 0.96 4.82 1.53 7.05 2.36 6.34
248 4248 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 Mallappa Sannasubbanna B.27868 153 2.00. Red Soil 7.15 0.33 0.87 13.21 169.20 2.86 5.21 0.60 6.45 0.18 5.08
249 4249 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 Iswaramma D. B.27869 301 3.00. Red Soil 7.14 0.36 0.82 13.42 145.40 0.99 4.33 0.37 7.14 0.19 4.41
250 4250 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 M.Hanumantareddy B.27870 217/B 2.00. Black Soil 7.96 0.41 0.88 12.55 184.40 0.96 4.83 0.35 1.36 0.34 9.57
251 4251 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 Santoshreddy G. B.27871 203 4.00. Black Soil 7.63 0.28 0.83 24.35 134.60 2.35 3.94 0.55 4.35 0.62 12.15
252 4252 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 Purushottamareddy  B.27872 226/A 1.50. Sandy Soil 7.18 0.31 0.78 26.76 145.20 0.92 5.42 0.93 5.36 0.43 8.92
253 4253 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 Tippeswamy D. B.27873 127/C 3.36 Sandy Soil 6.89 0.35 0.59 28.95 136.10 0.91 4.83 0.65 4.53 0.42 8.36
254 4254 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 Chittappa Beemappa B.27874 128 3.00. Red Soil 7.15 0.46 0.46 14.96 162.30 0.92 5.29 0.90 4.38 0.38 7.15
255 4255 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 M.Hanumakka T B.27875 126 4.34 Sandy Soil 7.14 0.26 0.71 23.31 161.20 0.56 4.88 1.55 3.82 0.72 8.24
256 4256 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 Ramachandrappa S. B.27876 201 3.00. Sandy Soil 7.10 0.22 0.66 29.91 155.00 0.96 4.32 0.65 3.92 0.58 8.92
257 4257 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 Laxmamma H. B.27877 112 6.00. Red Soil 7.21 0.31 0.56 16.75 187.20 0.95 4.82 0.42 1.40 0.71 11.36
258 4258 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 Nagaraj  Yallappa B.27878 231 2.74 Sandy Soil 7.12 0.24 0.76 14.86 173.10 2.88 5.28 0.75 3.10 1.36 8.15
259 4259 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 Kumar Tippeswamy B.27879 210 3.00. Sandy Soil 7.14 0.36 0.76 12.41 200.20 0.99 4.88 0.69 2.29 0.30 8.36
260 4260 Bellary Sandur Chornur Gollalingamanahalli 1394 Gyanendrappa R. B.27880 190 3.00. Red Soil 7.18 0.41 0.78 9.12 122.60 0.96 5.09 0.54 6.13 1.06 7.76
261 4341 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 A.K.Hullappa B.27961 13 - - 6.89 0.22 0.79 15.70 143.20 0.91 5.28 2.03 1.71 0.36 6.12
262 4342 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 H.G.Raj B.27962 88 1.26 - 7.15 1.65 0.71 16.41 128.10 1.88 3.00 1.31 1.43 0.46 4.61
263 4343 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 N.S.Siddappa B.27963 98 8.84 - 7.32 0.18 0.83 18.37 135.10 0.91 4.70 1.94 3.65 0.48 6.21
264 4344 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 Naikar Kencanna B.27964 58 4.00. - 7.44 0.23 0.91 14.35 138.10 0.91 15.51 3.27 7.14 0.31 4.87
265 4345 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 Mukabasappa B.27965 63 - - 7.85 0.19 0.84 13.14 113.80 2.01 2.69 4.02 1.51 1.86 5.41
266 4346 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 Sharanappa H.. B.27966 49 5.42 - 7.38 0.22 0.83 17.88 128.30 3.93 6.36 3.08 5.68 1.74 4.31
267 4347 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 H.Timmappa H. B.27967 54 4.20. - 7.45 1.65 0.91 16.20 129.10 7.05 4.19 0.90 2.17 3.76 6.32
268 4348 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 Naikar Beemappa  B.27968 20/P 4.00. - 6.94 1.65 0.65 11.34 134.30 6.45 14.25 0.84 1.32 1.29 5.43
269 4349 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 K.Shivaram B.27969 95/2 4.22 - 7.22 1.65 0.69 21.77 143.20 0.96 4.61 0.67 1.77 1.13 6.25
270 4350 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 Sharanappa H. B.27970 89 1.66 - 7.46 0.26 0.58 16.08 158.70 0.95 6.12 0.71 6.13 0.84 4.26
271 4351 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 Nilamma Mariyanna B.27971 70 2.30. - 7.63 0.43 0.78 14.86 200.20 0.92 3.95 2.09 3.65 0.42 7.47
272 4352 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 S.Gouranna S. B.27972 21 4.62 - 7.79 0.26 0.82 27.59 113.20 1.85 5.09 1.21 1.69 1.36 35.48
273 4353 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 Doddasiddappa B.27973 90 2.56 - 7.80 0.28 0.78 24.93 178.90 0.92 4.21 1.96 1.57 1.45 8.43
274 4354 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 H.R.Kumarswamy B.27974 84 - - 7.68 0.27 0.79 26.81 95.70 0.91 21.45 3.25 1.39 0.97 26.58
275 4355 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 Sharanappa  D. B.27975 177 3.55 - 7.82 0.30 0.77 22.77 180.20 2.08 15.51 4.03 1.51 0.94 5.89
276 4356 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 Tayappa M. B.27976 16 4.00. - 7.75 0.28 0.91 16.88 129.60 3.95 4.11 3.08 1.36 0.24 6.76
277 4357 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 Vaddigeri Virabasappa B.27977 87 4.80. - 7.87 0.26 0.73 14.14 145.60 7.05 7.25 1.00 2.17 1.24 8.25
278 4358 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 Raddy Hemareddy B.27978 96 6.00. - 7.86 0.29 0.84 18.35 152.30 6.48 5.42 0.85 6.14 1.14 4.87
279 4359 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 H.Iswarappa H. B.27979 18 5.00. - 7.78 0.27 0.77 18.37 178.40 0.96 4.19 0.69 5.69 1.43 5.10
280 4360 Bellary Sandur Sandur Narayanapura 1399 Sannanagouda B. B.27980 40 7.13 - 7.33 0.27 0.76 12.11 123.50 0.95 4.39 0.81 7.15 0.63 8.24
281 4421 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 K.M.Hanamanaik B.27901 18 3.04. Red Soil 7.00 0.94 0.77 31.39 145.60 0.68 4.70 0.50 5.58 0.48 6.15
282 4422 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 Lakshmibai L. B.27902 13 4.33 - 7.15 0.62 0.34 14.51 200.20 12.44 5.22 1.16 4.50 1.55 7.46
283 4423 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 Ranjinaik D. B.27903 17 4.51 - 7.14 0.69 0.37 17.41 188.90 0.77 5.08 0.72 6.78 1.36 4.92
284 4424 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 Ranjinaik B.27904 30 1.67 - 7.11 0.34 0.34 12.79 197.80 6.69 3.44 0.93 3.71 0.71 7.24
285 4425 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 Bikshaswamynaik B.27905 134 - - 6.63 0.34 0.38 13.89 184.50 6.22 4.69 0.66 6.93 0.83 6.58
286 4426 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 Ranjinaik D. B.27906 78 3.46 - 7.02 0.40 0.23 12.07 179.80 1.82 3.44 0.53 4.99 0.51 4.33
287 4427 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 Savitribai G. B.27907 135 1.90. - 7.35 0.96 0.20 20.42 167.80 2.38 3.44 0.70 3.58 1.31 5.21
288 4428 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 Aallibash Allisab B.27908 102 3.00. - 7.75 0.50 0.46 18.84 200.20 0.98 4.70 0.92 2.68 1.08 17.33
289 4429 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 A.Shivappa Basappa B.27909 124/1 2.95 - 7.79 0.34 0.28 20.33 164.80 0.66 5.08 0.67 3.79 0.36 9.57
290 4430 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 Durgappa B. B.27910 2P 3.00. - 7.16 0.16 0.76 16.19 152.40 3.97 5.29 0.74 4.55 0.71 4.61
291 4431 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 Gopinaik C. B.27911 43 3.64 - 7.28 0.82 0.39 17.56 196.70 0.78 4.70 0.69 4.58 0.88 35.49
292 4432 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 Bangli Durgnaik B.27912 32 2.14 - 7.00 0.35 0.78 26.39 169.50 12.00 5.29 1.15 5.23 0.38 6.33
293 4433 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 Kashinaik P. B.27913 28 1.45 - 7.72 1.65 0.82 21.63 155.70 0.78 3.50 0.78 4.78 0.16 15.33
294 4434 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 Pujari Babunaik B.27914 83 4.00. - 6.64 0.31 0.36 25.55 167.40 6.70 3.44 0.96 3.61 0.32 5.31
295 4435 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 T.Lakshaman H. B.27915 73 3.75 - 6.53 0.15 0.41 18.45 189.20 6.25 5.08 0.65 4.53 0.78 4.29
296 4436 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 Shankranaik L. B.27916 6 3.20. - 6.48 0.28 0.48 16.35 197.40 1.83 5.28 0.53 4.99 0.55 6.32
297 4437 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 Hulagappa D. B.27917 60 3.62 - 6.78 0.32 0.48 17.12 144.60 2.35 4.88 0.78 3.58 0.46 7.24
298 4438 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 Lachumnaik U. B.27918 191 4.03. - 7.22 0.38 0.75 28.74 164.20 0.98 3.45 0.96 2.80 0.31 4.91
299 4439 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 A.Basavaraj V. B.27919 58 1.52 - 7.07 0.39 0.67 14.32 128.30 0.65 5.29 0.69 4.79 0.75 9.57
300 4440 Bellary Sandur Sandur Susheelanagara 1396 Naikar A. B.27920 137/D 3.00. - 7.17 0.31 0.56 8.97 137.40 3.99 5.29 0.75 5.55 0.86 6.61