A ۫V RަV MMҥM} V߫ڥsڷOۥ `} @MV

} A ۫Vګ߭ ~޾ A V O% Vڨ t M Rަ~ߧ, ۡګ߭ OMs C O MeV} OVګ߭ }ڮڰ @ d } M ɫM~W.

d Rz dګ߭ ^ۭW JyWڷO. dV JM V} }ߡ y|ګ߭ Mߧ ~޾ ۮګڥګʾ VV·O. d }M, OĶO , DVy sVM ۬ M}ۥ @MV %o yPQM} ^`W Bڷڥ.

ɨ VV Vکt %o t V OWM} B:

@PQ:(Rice)

O.M. (Refractions) Vکtҥ Vo y

(Os)

1.

JsO O.*

@PQ

O߶PQ

25.00

14.00

2.

W ߡV (@PQ:O߶PQ)

0.5

3.

JsO:İ JsP

@PQ

O߶PQ.* *

2.00

3.00

4.

y| ۥ O:

@PQ

O߶PQ

3.00

4.00

5.

^P O:

5.00

6.

OMO :O߶PQ

3.00

7.

Olo O :O߶PQ

10.00

8.

. Jnoǥ O :O߶PQ

12.00

9.

}Mڥ y :O߶PQ

14.00

* Osoy| JsO JVMsM}

** JsPO sOs 2PQM} _`V Bڷڥ

W(Ragi)

O MS (Refractions) Vکtҥ Vo y (Os)

1.

W ߡV

2.00

2.

B} OV

1.00

3.

JsOOV

1.00

4.

İ y JsOOV

2.00

5.

}Mڥ y

12.00

e (Jowar)

1.

W ߡV

1.50

2.

B} OV

3.00

3.

OQ V G OV

4.00

4.

JsOۥO

1.50

5.

İ JsO }ߡ y| ۥ O

1.00

6.

PlM ۬ۥ O

1.00

7.

}Mڥ y

14.00

eg (Bajra)

1.

W ߡV

1.5

2.

B} OV

3.0

3.

OQ V G OV

4.0

4.

JsOۥO

1.0

5.

İ JsO }ߡ y| ۥ O

2.5

6.

PlM ۬ۥ O

1.00

7.

}Mڥ y

14.00

OQe (Maize)

1.

W ߡV

1.5

2.

B} OV

2.0

3.

OQ V G OV

3.0

4.

JsOۥO

1.5

5.

İ JsO }ߡ y| ۥ O

4.5

6.

PlM ۬ۥ O

1.0

7.

}Mڥ y

14.00

 

(Paddy)

1.

W ߡV

1.0

2.

JsO, y| ۥ,O Js }ߡ PlM ۬ۥ O

3.0

3.

OQ V G }ߡ MO_} OV

3.0

4.

Olo O

10.00

5.

}Mڥ y

18.00