d O O}N

 

          BS @ޫڥ Jlo 44 e}۰ګ OMV.  BV 27 OMV BS @ޫڥ, 11 OMV f M^۾} @ޫڥ}ڡ . @ǥ  4 O @䦧 OMV , 2 O O}V O۾% %~. / {} e}۰ګ߫߄ OVMs Vylo dګ߄ Oګ%lO d d V M檾 SM} }V څd sⴥ O O}V R DW}ڡ.  e}۰ګV P }ڨ%O dVګ߄ O ڇɥľVM MVs tO Aڥ V sVⴥ.  O ڇɥľV }ڨ%O dV ĺڴ} Aڥ V O O}VV }ڨ%O dVګ߄ M_O sV~. V  O}V ^` åڥ {} e}۰ګ߫߄ OVV~.

 

e}۰ګ OMV ( 2009@M}V)

                                                                                                            ( ҡy%- Oo V )

 

O M

 

e}۰ګ OMå

 

}O

 

f

۪ګ ۥ %

Jlo ҡy%

V ҡy%

VV Vǥ ҡy%

V OlosVM A}W ҡy%

 

RQ

V۾ߡ

Jlo

1. BS @ޫڥ e}۰ګ OMV

1

_OQ

}O

1965

25.59

6.51

4.36

3.30

14.17

0.95

10.47

2

_OQٮ

_OQٮ

1973

28.60

-

20.40

-

20.40

6.20

2.00

3

sVMm

_M}{

_OQٮ

1958

24.00

4.00

12.80

-

16.80

4.80

2.40

4

V

^.t.Om

1958

14.52

5.40

2.40

-

7.80

3.20

3.52

5

MVڥ

}O

_OQV

1958

40.20

-

35.40

-

35.40

-

4.80

6

Omڇ

OMۮ

Ds߯

1963

11.02

-

6.53

0.80

7.33

-

3.69

7

ڡMVt

ڡMVt

Py Oګڄs

1958

9.91

2.30

-

2.66

4.96

0.95

4.00

8

O

ڥ~

VX

1958

21.92

14.00

1.60

-

15.60

-

6.32

9

Ol

VX

1962

14.49

3.20

7.60

-

10.80

1.20

2.49

10

VMs

Q

_}åV%

1958

27.22

2.40

14.40

6.00

22.80

1.20

3.22

11

M

VڥV

VڥV

1964

20.97

-

20.00

-

20.00

-

0.97

12

no

O

1962

18.34

2.00

13.60

-

15.60

-

2.74

13

yW

۫V

1959

10.30

9.00

-

-

9.00

0.30

1.00

14

پ

پ

D}ڡ Oګڄs

1958

12.23

1.20

7.20

-

8.40

-

3.83

15

O.^MW

ߥV%

VM

1960

10.19

1.00

6.20

0.65

7.85

0.98

1.36

16

OQ

OQ

VM

1968

21.81

1.00

15.40

-

16.40

-

5.41

17

ڥ~

ڥ~

VM

1955

20.63

-

13.60

-

13.60

4.80

2.23

18

BMt

BMt

1964

22.64

2.00

18.00

-

20.00

-

2.64

19

ۮ

ڮګ

yV

1964

23.29

5.00

14.40

-

19.40

0.57

3.32

20

Ol

VĹV%

VĹV%

1958

25.80

1.50

14.60

2.60

18.70

0.00

7.10

21

@M

@M

VĹV%

1959

10.70

1.60

7.20

-

8.80

-

1.90

22

~Vs

ۮ

VĹV%

1964

19.66

2.00

15.66

-

17.66

1.00

1.00

23

_}ۡ

_}ۡ

VĹV%

1965

22.72

-

21.00

-

21.00

0.40

1.32

24

^Mۮ

_M^

VĹV%

1961

16.52

1.00

13.00

-

14.00

2.22

0.30

25

Q

Q

ޥ

1958

7.51

3.18

2.80

-

5.98

0.73

0.80

26

W

yV

1963

28.00

24.00

2.00

-

26.00

1.00

1.00

27

P}ڡV۫

@O

MV V

 

17.85

-

-

-

-

-

-

                         

  

2. f M^۾} @t O۾%V}V~  e}۰ګ OMV

1

ڥ

_OQٮ

_OQٮ

1958

20.04

-

16.40

-

16.40

2.84

0.80

2

}O

}O

1958

9.96

-

6.40

-

6.40

2.76

0.80

3

y

1958

12.70

7.20

3.20

-

10.40

1.60

0.70

4

y

OO%

Ds߯

1958

15.10

2.54

2.50

4.64

9.68

3.66

1.76

5

ۄ

yV

1958

12.87

6.97

2.80

0.30

10.07

0.40

2.40

7

_OQMl

dV

yV

1958

23.43

5.30

9.90

-

15.20

6.23

2.00

8

@{

@{

VM

1961

10.50

-

8.52

-

8.52

-

1.98

9

1969

22.84

9.60

5.60

-

15.20

4.80

2.84

10

VMt

OtW

1959

40.00

6.00

13.00

4.00

23.00

14.00

3.00

11

ۥW

ۥW

VXV%

1958

14.20

-

12.20

-

12.20

1.00

1.00

12

sW

߄ۥ

ޥ

1961

11.43

2.00

7.43

-

9.43

-

2.00

                                                          3.   O @䦪 OMV                                  

1

}yW

W

yV

1975

82.38

48.00

-

-

48.00

-

34.38

2

Oy|

VM

VڥV

1971

38.74

23.89

5.78

-

29.67

1.00

8.07

3

sV

۾^

1965

124.04

10.20

52.84

-

63.04

36.00

25.00

4

dRMt

dRMt

VOm

 

15.35

-

-

-

-

-

-

4. O O}V  ( d ľ)

1

OtV

ڮm

OsV

1942

190.00

10.00

10.00

6.00

26.00

68.40

95.60

2

VOm

VOm

VOm

1948

30.06

-

15.00

-

15.00

9.00

6.06