ANNEXURE-4
DETAILS OF FARMERS WHERE MI SYSTEMS HAVE BEEN INSTALLED DURING 2008-09
                          Name of the District: BAGALKOTE                                                                                                      
Sl No Farmers Name                                           Village Name Gramapanchayth  Hobali Crop 
1 2 3 4 5 6
TALUKA: BAGALKOTE
1 Basappa S Nara , Shirur       SugarCane
2 Hanamappa S Odu , Chabbi       SugarCane
3 Shridhar P Dudunakar , Sharadal       SugarCane
4 Sangangouda H Patil , Shirur       SugarCane
5 Shrishail M Jogaraddi, Kirasur       SugarCane
6 Mrityunjay N Solapur , Honnakatti       SugarCane
7 Iravva S Gadedgoudar , Honnakatti       SugarCane
8 Irappa K Chabbi , Sigikeri       SugarCane
9 Shivnappa.G.Tumbaramatti,Devnal       SugarCane
10 Rudrappa.B.Menasagi, Yadahalli.       SugarCane
11 Ramalingappa.M.Menasagi, Yadahalli.       SugarCane
12 Siddappa M Adin ,Shirur       SugarCane
13 Kastureppa D Kambar , Shirur       SugarCane
14 Siddavva M Jir(Hugar) , Shirur       SugarCane
15 Hanamantha M Adin , Shirur       SugarCane
16 Bheemappa C Gulaganji , Shirur       SugarCane
17 Hanamanthagouda R Patil , Bagalkot       SugarCane
18 Sabanna S Gani , Shirur       SugarCane
19 Indirabai R Katigeri, Shirur       SugarCane
20 Gurappa S Ali,Ingalagi       SugarCane
21 Sangappa S Tugalagatti,Ingalagi       SugarCane
22 Amaragondappa B Desai,Manahalli       SugarCane
23 Chandrashekar M Desai, Manahalli       SugarCane
24 Mallavva E Desai, Manahalli       SugarCane
25 Shivappa S Tugalagatti, Ingalagi       SugarCane
26 Kashibai H Pujar, Tulasigeri       SugarCane
27 Yankappa L Kolachi, tulasigeri       SugarCane
28 Janabai P Hampiholi, Tulasigeri       SugarCane
29 Ramappa S Bisakali, Ingalagi       SugarCane
30 Mallavva H Kolachi, Tulasigeri       SugarCane
31 Uddandappa h Pujar, Tulasigeri       SugarCane
32 Gangavva R Doddakallanagoudar, Tulasigeri       SugarCane
33 Venkappa R Valikar, tulasigeri       SugarCane
34 Mallappa R Valikar, Tulasigeri       SugarCane
35 Mahadevi sangappa koppad, Sigikeri       SugarCane
36 Shrishal S Koppad, sigikeri       SugarCane
TALUKA: MUDHOL
           
37 KADAPPA.S.SANGANNAVAR SHIROL     SUGAR CANE
38 SMT.VENKAVVA.S.JAMBAGI ALAGUNDI B.K     SUGAR CANE
39 BHIMAPPA.V.HALAKI LAKSHANATTI     SUGAR CANE
40 PUNDALIK.V.HALAKI LAKSHANATTI     SUGAR CANE
41 ASHOK.V.HALAKI LAKSHANATTI     SUGAR CANE
42 BHIMAPPA.G.SANADI BANTANUR     SUGAR CANE
43 KASHILING.B.HUDED BANTANUR     SUGAR CANE
44 NAMADEV.N.PATIL LAKSHANATTI     SUGAR CANE
45 DANAPPA.P.ARALIMATTI VAJRAMATTI     SUGAR CANE
46 GOPAL.P.ARALIMATTI VAJRAMATTI     SUGAR CANE
47 BALASAB.M.RANNAVARE SHIROL     SUGAR CANE
48 SMT.KASTURIBAI.K.BIRADAR MAHALINGAPUR     SUGAR CANE
49 NAGAPPA.B.MARANUR KULALI     SUGAR CANE
50 MUTTAPPA.H.VAJRAMATTI KULALI     SUGAR CANE
51 HANAMAPPA.V.TULASIHERI VARCHGALLA     SUGAR CANE
52 YALLAPPA.G.DASARADDI CHIKKUR     SUGAR CANE
53 MOHAN.B.TIMASANI MANTUR     SUGAR CANE
54 SHRIKANTH.B.KOLUR BUDNI P.M     SUGAR CANE
55 VITTAL.D.VAGGANNAVAR SHIROL     SUGAR CANE
56 SMT.NEELAVVA.V.BARAMANI NAGARAL     SUGAR CANE
57 NARAYAN.V.BARAMANI NAGARAL     SUGAR CANE
58 SMT.MADEVI.D.MANG NAGARAL     SUGAR CANE
59 BASAPPA.E.HOSUR SHIROL     SUGAR CANE
60 RAMAPPA.S.HOSUR SHIROL     SUGAR CANE
61 GIRIYAPPA.D.TULASIGERI LAKSHANATTI     SUGAR CANE
62 GANGAPPA.I.HOSUR SHIROL     SUGAR CANE
63 GURUSIDDAPPA.M.KADAPATTI MALAPUR     SUGAR CANE
64 SMT.LAXMAVVA.G.TULASIGERI LAKSHANATTI     SUGAR CANE
65 RAMAPPA.K.KERAKALAMATTI JUNNUR     SUGAR CANE
66 RANGAPPA.H.MANTUR VAJRAMATTI     SUGAR CANE
67 GOVINDAPPA.P.SURAMANJI MARIKATTI     SUGAR CANE
68 SATYAPPA.S.SHIROL MARIKATTI     SUGAR CANE
69 SMT.SAVENTRAVVA.T.BATAKURKI MARIKATTI     SUGAR CANE
70 SHIVANAND.C.SANGANNAVAR MALAPUR     SUGAR CANE
71 BASAPPA.P.ARALIMATTI VAJRAMATTI     SUGAR CANE
72 SMT.MADHURI.B.SHAH SHIROL     SUGAR CANE
73 SANGAPPA.T.PANCHAGAVI MALALI     SUGAR CANE
74 LAXMIBAI.T.PANCHAGAVI MALALI     SUGAR CANE
75 RAMESH.T.PANCHAGAVI MALALI     SUGAR CANE
76 ASHOK.M.PATIL MAHALINGAPUR     SUGAR CANE
77 SHIVANAGOUD.M.PATIL DAVALESHWAR     SUGAR CANE
78 SHIVANAGOUD.M.PATIL MAHALINGAPUR     SUGAR CANE
79 SMT.GANGAVVA.S.PATIL MAHALINGAPUR     SUGAR CANE
80 ASHOK.M.PATIL DAVALESHWAR     SUGAR CANE
81 GURUSIDDAPPA.I.PACHAPUR MAHALINGAPUR     SUGAR CANE
82 RAMAPPA.R.HATTI BUDNI P.D     SUGAR CANE
83 SMT.GANGAVVA.G.ADEVEPPANAVAR BELAGALI     SUGAR CANE
84 YALLAPPA.R.HATTI BUDNI P.D     SUGAR CANE
85 SRINIVAS.K.SARAWAD RANJANAGI     SUGAR CANE
86 RAGAVENDRA.K.SARAWAD RANJANAGI     SUGAR CANE
87 NAMADEV.H.SHISHANNAVAR LAKSHANATTI     SUGAR CANE
88 RAMACHANDRA.B.JANAMATTI ARALIMATTI     SUGAR CANE
89 SMT.SHANTAVVA.A.RADARATTI LAKSHANATTI     SUGAR CANE
90 SMT.SHIVAKKA.Y.SAUNSHI BUDNI B.K     SUGAR CANE
91 SANNALAXMANAGOUDA.H.PATIL BUDNI B.K     SUGAR CANE
92 NARAYAN.H.NAIK BUDNI B.K     SUGAR CANE
93 RAMAPPA.H.PATIL JAMBAGI K.D     SUGAR CANE
94 RAMANAGOUDA.L.PATIL KANASAGERI     SUGAR CANE
95 GIRIYAPPA.L.KORAWAR LAKSHANATTI     SUGAR CANE
96 BHIMAPPA.M.TALIKOTI SANGANATTI     SUGAR CANE
97 YALLAPPA.B.YARADDI KANASAGERI     SUGAR CANE
98 HANAMAPPA.B.BPATIL BUDNI B.K     SUGAR CANE
99 ASHOK.L.PUJAR MALLAPUR     SUGAR CANE
100 GURUNATH.R.PATIL LAKSHANATTI     SUGAR CANE
101 BHIMAPPA.Y.YARATTI DADANATTI     SUGAR CANE
102 RUDRAPPA.H.KANAKAPPANAVAR LAKSHANATTI     SUGAR CANE
103 BHIMAPPA.G.PURAWAR PALKIMANYA     SUGAR CANE
104 MUDAGOUDA.S.PATIL DAVALESHWAR     SUGAR CANE
105 MANJUNATH.G.KORAWAR PALKIMANYA     SUGAR CANE
106 YALLAPPGOUDA.P.PATIL LAKSHANATTI     SUGAR CANE
107 SMT.SANGEETA.P.JANGOND VAJRAMATTI     SUGAR CANE
108 GURUNATH.Y.TOOBAKI LAXANATTI     SUGAR CANE
109 BHIMAPPA.B.MELLIGERI LAXANATTI     SUGAR CANE
110 SMT.RUKMAVVA.R.KANAKAPPANAVAR LAXANATTI     SUGAR CANE
111 LAXAMAPPA.S.HALAGALI BIDARI     SUGAR CANE
112 VITTAL.R.PATIL LAXANATTI     SUGAR CANE
113 HANAMATH.L.PURAWAR PALKIMANYA     SUGAR CANE
114 DUNDAPPA.B.YARADDI DADANATTI     SUGAR CANE
115 RAMCHANDRA.H.RADARATTI LAXANATTI     SUGAR CANE
116 SMT.BASAVVA.B.KANAKAPPNAVAR LAXANATTI     SUGAR CANE
117 SMT.MAHADEVI.R.PATIL PALKIMANYA     SUGAR CANE
118 RAMNGOUDA.L.PATIL PALKIMANYA     SUGAR CANE
119 BASAPPA.R.KANAKAPPANAVAR LAXANATTI     SUGAR CANE
120 MALLAPPA.Y.YARADDI KANASGERI     SUGAR CANE
121 RANGAPPA.S.MULLUR DADANATTI     SUGAR CANE
122 PUNDALIK.R.MULLUR DADANATTI     SUGAR CANE
123 SMT.KRISNAVVA.H.HOSUR ALAGUNDI.B.K.     SUGAR CANE
124 BHIMAPPA.H.KANAKAPPANAVAR LAXANATTI     SUGAR CANE
125 RAGAVENDRA.A.B.PATIL J.ARALIKATTI     SUGAR CANE
126 HANAMATH.Y.KOVALLI LAXANATTI     SUGAR CANE
127 GOPAL.H.KANAKAPPANAVAR LAXANATTI     SUGAR CANE
128 BHIMAPPA.D.KANAKAPPNAVAR LAXANATTI     SUGAR CANE
129 SMT.BALAVVA.H.BARAGI MARIKATTE     SUGAR CANE
130 HANAMAPPA.L.KANAKAPPANAVAR LOKAPUR     SUGAR CANE
131 BASAPPA.B.B.PATIL BUDNI.B.K.     SUGAR CANE
132 YANKAPPA.N.B.PATIL J.ARALIKATTI     SUGAR CANE
133 HANAMAPPA.L.MALABASARI HOSAKOTE     SUGAR CANE
134 HOLEYAPPA.Y.HOSUR ALAGUNDI.B.K.     SUGAR CANE
135 PANDAPPA.S.HALAGALI BIDARI     SUGAR CANE
136 TIPANNA.M.B.PATIL J.ARALIKATTI     SUGAR CANE
137 VENKAPPA.H.SIRABUR LAXANATTI     SUGAR CANE
138 RAMAPPA.V.DASAR BARAGI     SUGAR CANE
139 RANGAPPA.N.ITTANNAVAR METAGUDD     SUGAR CANE
140 SMT.TEJASWI.M.TIMASANI MANTOOR     SUGAR CANE
141 SMT.SATYAVVA.K.BARAMANI BELAGALI     SUGAR CANE
142 NARAYAN.H.KANAKAPPANVAR LAXANATTI     SUGAR CANE
143 TIMAPPA.G.SURAMANJI VAJARMATTI     SUGAR CANE
144 RAMCHANDRA.H.MANTOOR VAJARMATTI     SUGAR CANE
145 GERISH.N.PARADDI VAJARMATTI     SUGAR CANE
146 BHIMAPPA.T.BATAKURKI MARIKATTE     SUGAR CANE
147 PANDAPPA.H.MANTOOR VAJARMATTI     SUGAR CANE
148 SMT.REKHA.R.RUDRAGOUDA. VAJARMATTI     SUGAR CANE
149 GOPAL.N.PARADDI VAJARMATTI     SUGAR CANE
150 SMT:PARVATEVVA.H.MANTOOR MARIKATTE     SUGAR CANE
151 KRISNA.H.PARADDI VAJARMATTI     SUGAR CANE
152 BASAPPA.H.SURMANJI VAJARMATTI     SUGAR CANE
153 HOLEBASAPPA.P.MANTOOR VAJARMATTI     SUGAR CANE
154 IRAPPA.A.HOSAMANI HALAGALI     SUGAR CANE
155 HANAMAPPA.I.KUSAGAL HALAGALI     SUGAR CANE
156 BASAPPA.T.MAJJAGI VAJARMATTI     SUGAR CANE
157 BHIMAPPA.T.SURAMANJI VAJARMATTI     SUGAR CANE
158 SMT.PARVATAMMA.T.SURAMANJI MARIKATTE     SUGAR CANE
159 HOLEBASAPPA.B.SURAMANJI MARIKATTE     SUGAR CANE
160 BASAPPA.M.WALIMARAD SHIROL     SUGAR CANE
161 TIPPANNA.R.ALUR MACHAKANUR     SUGAR CANE
162 SHIVAJI.S.GORPADE SHIROL     SUGAR CANE
163 BASAVANTH.S.SAVANTRI SHIROL     SUGAR CANE
164 PARASAPPA.B.BELAGALI KULALI     SUGAR CANE
165 SATISH.B.BELAGALI KULALI     SUGAR CANE
166 JINAPPA.B.ALAGUR SHIROL     SUGAR CANE
167 IRAPPA.B.ATHANI BUDNI P.M     SUGAR CANE
168 SMT.SHANTAVVA.B.VALIMARAD SHIROL     SUGAR CANE
169 GIRIMALLAYYA.C.GANACHARI SHIROL     SUGAR CANE
170 SHANTAPPA.P.ALAGUR SHIROL     SUGAR CANE
171 SURESH.R.BASARADDI G.KOPPA     SUGAR CANE
172 MAHESH.B.BELAGALI KULALI     SUGAR CANE
173 SHIVALINGAPPA.B.BELAGALI KULALI     SUGAR CANE
174 SUDHIR.H.BELAGALI KULALI     SUGAR CANE
175 SMT.DEEPA.H.BELAGALI KULALI     SUGAR CANE
176 SHIVAPUTRAPPA.C.HIPPARAGI SHIROL     SUGAR CANE
177 BHIMAPPA.S.MAVINAMARAD KULALI     SUGAR CANE
178 RAMESH.B.BELAGALI KULALI     SUGAR CANE
179 RAMAPPA.T.MANIMI HALAKI     SUGAR CANE
180 DANAPPA.S.KAVALLI SHIROL     SUGAR CANE
181 BHARATH.M.LAHOTI SHIROL     SUGAR CANE
182 ANNAPPA.B.GANI MUGALKOD     SUGAR CANE
183 RAJU.G.MURGOD SHIROL     SUGAR CANE
TALUKA:JAMAKANDI
184 SHANKAR LAXMAN LENDI POST:NAVALAGI       SUGARCANE
185 SMT SUDHA RAMANAGOUDA NADAGOUDA POST: NAVALAGI       SUGARCANE
186 BASAVARAJ M. MUDAREDDI POST: MADHARKHANDI       SUGARCANE
187 SHRISHAIL B. ARUTAGI POST: CHIMMAD       SUGARCANE
188 SHANKAR YAMANAPPA UPPALADINNI POST: KALHALLI       SUGARCANE
189 KADAPPA SIDDAMALLAPPA CHINCHAKHANDI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
190 RAMAPPA R. CHINCHAKHANDI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
191 NARAYAN RAMAPPA BADIGER POST: NAVALAGI       SUGARCANE
192 SMT SUMANAGALA GRIRSH VAJRAMATTI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
193 GIRISH GULAPPA HIPPARAGI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
194 SIDDAPPA ANAND MAHAR POST: TODALABGI       SUGARCANE
195 DUNDAPPA SANGAPPA TELI POST: TODALBAGI       SUGARCANE
196 APPASAB SHASHAPPA GOUDAPPANAVAR POST: NAVALAGI       SUGARCANE
197 RAMAPPA LAKKAPPA KAMANI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
198 RAMAPPA BHIMAPPA MURABATTI POST: GOTHE       SUGARCANE
199 HANAMANT GANGAPPA WALI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
200 TIMMAPPA A. TIMMAPUR POST: NAVALAGI       SUGARCANE
201 SHIVANAND PATTANSHETTI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
202 BASAPPA SIDAGONDAPPA BIRADAR POST: GADYAL       SUGARCANE
203 RAGHAVENDRA VAMAN PISE POST: NAVALAGI       SUGARCANE
204 SHRISHAIL S. MAGADUM POST: NAVAlagi       SUGARCANE
205 SHRISHAIL SANGAPPA PIDASHETTI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
206 MALLAPPA BASKAR BADIGER POST: NAVALAGI       SUGARCANE
207 LAXMAN PARAPPA JANWAD POST: NAVALAGI       SUGARCANE
208 GIRISH GULAPPA HIPPARAGI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
209 HANAMANT PARAPPA JANAWAD POST: NAVALAGI       SUGARCANE
210 BASAPPA RAVUTAPP GOSI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
211 GURULINGAYA SANGAYA HIREMATH POAT: NAVALAGI       SUGARCANE
212 CHANDRASHEKAR NARAYAN BADIGER POST: GOTHE       SUGARCANE
213 SIDRAMAPPA LAXMAPPA ALLIMATTI POST:SIDDAPUR       SUGARCANE
214 GEETHA RAMAPPA KADAKOL POST: KUMBARHALL       SUGARCANE
215 KADAPPA NAGAPPA TIKALE POST: SIDDAPUR       SUGARCANE
216 PARASURAM S. KADAKOL POST: KUMBARHALL        SUGARCANE
217 RAYAPPA TUKARAM KADAKOL POST: KUMBARHALL       SUGARCANE
218 SHIVARUDRAPPA IRAPPA AMBI POST: SIDDAPUR       SUGARCANE
219 HANAMANT LAXMAN AVARADI POST: HULYAL       SUGARCANE
220 SHRISHAIL HANAMANT NAGARAL POST: SIDDAPUR       SUGARCANE
221 MUPPAYYA RACHAYYA HIREMATH POST: NAVALAGI       SUGARCANE
222 LAXMANGOUDA PARAMESHWARGOUDA PATIL POST: NAVALAGI       SUGARCANE
223 MALLAPPA SHRISHAILAPPA KASAREDDI POST: MADHARKHANDI       SUGARCANE
224 SMT YASHODA LAXMANGOUDA PATIL POST: NAVALAGI       SUGARCANE
225 SMT LAXMIBAI SHANKAREPPA KHILEGANVI POST: MADHARKHANDI       SUGARCANE
226 SMT KASTURI SHANKAR LENDI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
227 GURULINGAPPA M. CHINCHAKHANDI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
228 MAHADEV R. MUNDAGANUR POST: NAVALAGI       SUGARCANE
229 PARAMESHWAR LAXMANAGOUDA PATIL POST: NAVALAGI       SUGARCANE
230 SIDDAPPA HANAMANT SAVADI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
231 SIDRAMAYYA GURUBASAYYA HIREMATH POST: NAVALAGI       SUGARCANE
232 GOVIND SADAPP BIRADAR PATIL POST: NAVALAGI       SUGARCANE
233 SHADAXARAYA GURUBASAYYA HIREMATH POST: NAVALAGI       SUGARCANE
234 KRISHNAPPA PARIS YADURI POST: JAGADAL       SUGARCANE
235 BASAPPA GRULINGAPPA MUGHALKOD POST: NAVALAGI       SUGARCANE
236 BABU HANAMANT KONAPPANAVAR POST: BIDARI       SUGARCANE
237 BASAPPA HANAMANT SAVADI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
238 SMT BHAGAVVA LAXMAN PATIL POST: NAVALAGI       SUGARCANE
239 BASAPPA S. HAGGADAVAR POST: JAGADAL       SUGARCANE
240 SMT BHAGAVVA GIRAMALLAPPA SAVADI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
241 SIDDARAMESHWAR G. LENDI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
242 MALLAPPA HANAMANT BELAGALI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
243 MALLAPPA SHRISHAIL KOLAKI POST: BANDIGANI       SUGARCANE
244 PRASHANT SHRISHAIL KOLAKI POST: BANDIGANI       SUGARCANE
245 SURESH ANANT KULKARNI POST: MAIGUR       SUGARCANE
246 RACHAPPA S. SUTAR POST: NAVALAGI       SUGARCANE
247 RAJASHEKHARAY S. HIREMATH POST: NAVALAGI       SUGARCANE
248 RAMAPPA PARAPPA ASANGI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
249 SADAPPA M. CHINCHAKHANDI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
250 SANGAPPA BASHETTEPPA MAGADUM POST: NAVALAGI       SUGARCANE
251 IRAPPA SANGAPPA BIDARI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
252 LAXMAN RAMAPPA ASANGI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
253 SMT NEELAVVA GOVINDAPPA LENDI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
254 IRAPPA BASAVANTAPPA HANAGANDI POST: MADHARKHANDI       SUGARCANE
255 RAYAPPA PARAPPA JANWAD POST: NAVALAGI       SUGARCANE
256 SMT PADMAVATI APPASAB LENDI POST: HOSUR       SUGARCANE
257 SHANKAREPPA GURUSIDDAPPA GOBBANI POST: JAGADAL       SUGARCANE
258 PARAPPA KENCHAPPA MILLI POST: BANAHATTI       SUGARCANE
259 SHRIDHAR VASUDEV SONAR POST: NAVALAGI       SUGARCANE
260 IRANNA VASUDEV SONAR POST: NAVALAGI       SUGARCANE
261 MANJUNATH APPASAB LENDI POST: HOSUR       SUGARCANE
262 ADIVEPPA SAGAREPPA ASKI POST: JAGADAL       SUGARCANE
263 MARALSIDDAPPA GIRAMALLAPPA ANANTAPUR POST: NAVALAGI       SUGARCANE
264 HALAPPA KALLAPPA GOPALE POST: YARAGATTI       SUGARCANE
265 SMT ANUSUYA VERUPAKSHAPPA BANAKAR POST: JAGDAL       SUGARCANE
266 RAMU BASAPPA GOPALE POST: YARAGATTI       SUGARCANE
267 RAJUGOUDA BAVUGOUDA PATIL POST: BANAHATTI       SUGARCANE
268 MOHAN MAHADEVAPPA PATTAR POST: NAVALAGI       SUGARCANE
269 SADAPPA HANAMANT SAVADI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
270 SMT SUMITRA VITTAL KANTI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
271 MAHADEV MALLAPPA HALLI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
272 ANAND SUDHIR GUDAGUNTI POST: SIDDAPUR       SUGARCANE
273 RAMAPPA GULAPPA KANCHU POST:NAVALAGI       SUGARCANE
274 YAMANAPPA PUNDALIK TALAWAR POST: NAVALAGI       SUGARCANE
275 HANAMANT SADAPPA KALATIPPI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
276 GIRAMALLAPPA GURULINGAPPA MUGHALKOD POST: NAVALAGI       SUGARCANE
277 YAMANAPPA SATAVEERAPPA MAREGUDDI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
278 SHANKAR LAXMAN LENDI POST:NAVALAGI       SUGARCANE
279 SMT PADDAVVA ISHWAR KADIWAL POST: MADHARKHANDI       SUGARCANE
280 SADASHIV MALAHARI GAYAKWAD POST: HOSUR       SUGARCANE
281 PAYAPPA PARAPPA DESAI POST: HANAGANDI       SUGARCANE
282 BASAPPA GADIGEPPA KAMANNAVAR POST: NAVALAGI       SUGARCANE
283 HANAMANT PARAPPA KUNCHANUR POST: NAVALAGI       SUGARCANE
284 BASAPPA M. PARASAGOND POST: TODALBAGI       SUGARCANE
285 SMT SATYEVVA BASAPPA JAMKHANDI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
286 MAHALINGAPPA S. GANI POST: NAVALAGI       SUGARCANE
287 CHANDRASHEKHAR RAMAPPA HALLUR POST:ADIHUDI       SUGARCANE
288 KAXMAN APPANNA HASAREDDI POST: HULYAL       SUGARCANE
TALUKA:BILGI
289 Shrishail Basavantapa Meti,Sunag       Sugarcane
290 Subhas Mallappa Dodamani (Walikar),Sunag      
291 Govindappa Ramappa Bilagi ,Arakeri      
292 Smt.Rajabi M.Mujavar,Anagawadi      
293 Nandabasappa M.Kutakanakeri,Anagawadi      
294 Mallappa Ramappa Tolamatti,Sunag        
295 Channappa Govindapa, Bilagi ,Arkeri       Sugarcane
296 Mallanagoud Hanamanth Basareddi,Tummarmatti      
297 Danappa Ramappa Tolamatti,Sunag      
298 Holabasayya B.Hiremath,Anagawadi      
299  Smt.Shankravva A.Girisagar,Tummaramatti      
300 Ningayya Shivayya Kugali,Anagawadui        
301 Yankappa N.Mahalingapur,Kundargi       Sugarcane
302 Smt.Balavva Tippanna Walikar,Sunag      
303 Smt.Sangavva.Huchappa.Meti.Anagavadi.      
304 Ramappa.Mallappa.Tolmatti.Sunag.      
305 Mallappa Padiyappa Walikar,Sunag      
306 Shankarappa Irappa Meti,Anagawadi       Sugarcane
307 Basavantappa Mallappa Meti,Sunag      
308 Sadanand Basavantappa Meti,Sunag      
309 Santosh Basavantappa Meti,Sunag      
310 Parasappa G.Ingunavar,Anagawadi      
311 Smt.Shushilabai S.Patil,Sunag       Sugarcane
312 Mallikarjun Shankrappa Meti,Sunag      
313 Smt.Channamma S.Patil,Sunag      
314 Somappa G.Ingunavar,Anagawadi      
315 Smt.Shantavva W/o B.Meti,Sunag      
316 Shivanand Basavantappa Meti,Sunag        
317 Shreekant S.Kunchanoor,Anagawadi       Sugarcane
318 Venkappa Appanna Girisagar,Tummaaramatti      
319 Smt.Shantavva Siddappa Magi,Anagawadi      
320 Harashavadran A.Patil,Tummaramatti      
321 Smt.Vijaya V.Patil,Tummaramatti      
322 Sunil R.Gopalappanavar,Tummaramatti        
323 Smt.Kasturibai R.Gopalappanavar,Tummaramatti       Sugarcane
324 Smt.Rajeswari S.Biradar,Tollamatti      
325 Smt.Nilabai Shrishailgoda Patil,Tollamatti      
326 Bhimappa Dullappa Gaddi,Herakal      
327 Shrishailgouda M.Biradar,Tollamatti      
328 Smt.Shantavva S.Bhavi,Tollamatti        
329 Rangappa Y.Walikar,Herakal       Sugarcane
330 Galeppa M.Pujari,Tollamatti      
331 Shivappa P.Bhavi,Tollamatti      
332 Basavaraj Mallappa Sawakar,Arakeri      
333 Balappa M.Pujari,Tollamatti      
334 Mallappa Yallappa Sawakar,Arakeri        
335 Bhimappa G.Gurannavar,Arakeri       Sugarcane
336 Basappa Rudrappa Hosangadi,Arakeri      
337 Hanamappa Ballappa Gurannavar,Arakeri      
338 Basappa G.Balligar,Arakeri      
339 Smt.Gangavva R.Hosangadi,Arakeri      
340 Shiddalingappa B.Antin,Arakeri        
341 Smt.Shiddavva M.Angadi,Arakeri       Sugarcane
342 Mallappa Malliyappa Koti,Tollamatti      
343 Mallappa Channabasappa Antin,Arakeri      
344 Laswragouda S.Patil,Lingapur S.K      
345 Ramanagouda S Patil,Arakeri      
346 Nagesha S.Bhagavati,Herakal       Sugarcane
347 Mallappa I.Meti,Anagawadi      
348 Shrishail S.Kanakaraddi,Yadahalli      
349 Dodappa Siddappa Desai,Sonna      
350 Smt.Jayashri Ballappa Koti,Tollamatti      
TALUKA:BADAMI
351 Parutappa M. Meti, Belavalakoppa       Sugarcane
352 Adiveppa Y. Dhanakshirur, Katarki       Sugarcane
353 Nitesh R. Nadagoud, Kerkalmatti       Sugarcane
354 Girish R. Nadagoud, Kerkalmatti       Sugarcane
355 Prasanna R. Nadagoud, Kerkalmatti       Sugarcane
356 Laxmanagouda S. Yakkappanavar, Tappaskatti       Sugarcane
357 Smt. Bhimavva F. Yakkappanavar, Tappaskatti       Sugarcane
358 Bhimangouda S. Yakkappanavar, Tappaskatti       Sugarcane
359 Kakangouda B. Yakkappanavar, Tappaskatti       Sugarcane
360 Siddangouda B. Dhulappanavar, Tappaskatti       Sugarcane
361 Basavaraj B. Marabashetti, Badami       Sugarcane
362 Bhimappa F. Yakkappanavar, Tappaskatti       Sugarcane
363 Smt. Lalitavva A. Taminal, Badami       Sugarcane
364 Ravindra S. Dandannavar, Katageri       Sugarcane
365 Yallappa Y. Datnal, Ugalwat       Sugarcane
366 Bhimangouda F. Dandannavar, Katageri       Sugarcane
367 Holebasappa I. Angadi, Bandkeri       Sugarcane
368 Hanamantgouda R. Bharamgoudar, Neeralkeri       Sugarcane
369 Dyavappa L. Duggasiddannavar, Neeralkeri       Sugarcane
370 Siddanagouda F. Muggajol, Neeralkeri       Sugarcane