ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅದೇಶ

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಆದೇಶ

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಬರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ 7ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ 23ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು - ಸುತ್ತೋಲೆ 1

Images/adobe.jpg

2014-15ನೇ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ - ಸುತ್ತೋಲೆ 2

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿಭಾಗ್ಯ ಮಾರ್ಗಸುಚಿಯನ್ವಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು - ಸುತ್ತೋಲೆ 3

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು - ಸುತ್ತೋಲೆ 4

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು - ಸುತ್ತೋಲೆ 5

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು - ಸುತ್ತೋಲೆ 6

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಸೆಳೆದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ RTGS ನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು - ಸುತ್ತೋಲೆ 7

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಬಳಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು - ಸುತ್ತೋಲೆ 8

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲು ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯಧನವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.- ಸುತ್ತೋಲೆ 9

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಿಂದ ನೀರೆತ್ತುವ ರೈತರಿಗೆ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ನ್ನು(ಸಮುದಾಯ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ) ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು.- ಸುತ್ತೋಲೆ 10

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ RTGS ಮುಖಾಂತರ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಗೆ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.- ಸುತ್ತೋಲೆ 11

Images/adobe.jpg

2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚನೆಗಳು- ಸುತ್ತೋಲೆ 12

Images/adobe.jpg

2014-15 ಮತ್ತು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಹೋಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚನೆಗಳು- ಸುತ್ತೋಲೆ 13

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ರೈತರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ 14

Images/adobe.jpg