2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಾರ್ಪಲೀನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ:21-12-2018

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೇವು ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ (ಛಾಪ್ ಕಟರ್) ವಿತರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ:18-12-2018

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ:11-12-2018

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡಿಸೇಲ್ ಇಂಜೀನ್ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ:10-12-2018

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಲೀನ್ ಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅರ್ಹಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ.ದಿನಾಂಕ:15-11-2017

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಲೀನ್ ಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅರ್ಹಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ.ದಿನಾಂಕ:14-11-2017

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ:06-10-2018

Images/adobe.jpg

ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಚಾಲ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ.ದಿನಾಂಕ:21-07-2018

Images/adobe.jpg

ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಲೀನ್ ಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅರ್ಹಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ.ದಿನಾಂಕ:12-03-2018

Images/adobe.jpg