2017-18
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ,ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದಿತ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg