2018-19
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮುಂಗಾರು,ಹಿಂಗಾರು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬೆಳೆವಾರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಿಡ್ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ. Images/adobe.jpg