2016-17
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಮದುದಾರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ Distributors Empanel ಮಾಡಲು ಅಲ್ಪವದಿ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg