1.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  ಘಟಕ ಮೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಹುದ್ದೆ

2.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರ ಹುದ್ದೆ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಹುದ್ಧೆ

3.ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಗತ್ವ ಸಂಯೋಜಕರ ಹುದ್ದೆ