Default Page
ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ಹೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ,ಅರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವ ಬಗ್ಗೆ. Images/adobe.jpg
ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದೇಶ,1985ರನ್ವಯ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿವಿಧ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು. Images/adobe.jpg
ಅಧಿಸುಚಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಪರವಾನಿಗೆ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ Images/adobe.jpg
ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ Images/adobe.jpg
ಕೆ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 27-04-2014ರಲ್ಲಿ(ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ)ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ Images/adobe.jpg
ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪ ಯೋಜನೆ(ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು,ಅರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ನೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 Images/adobe.jpg
ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ Images/adobe.jpg
 ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ Images/adobe.jpg
 ಇತರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು Images/adobe.jpg