ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸದ ಟಿಪ್ಪಣಿ :- ದಿನಾಂಕ 13-05-2014 Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸ ಟಿಪ್ಪಣಿ:-ದಿನಾಂಕ 28-04-2014 Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸ ಟಿಪ್ಪಣಿ:-ದಿನಾಂಕ 09-04-2014 Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸ ಟಿಪ್ಪಣಿ:-ದಿನಾಂಕ 04-04-2014 Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸ ಟಿಪ್ಪಣಿ:-ದಿನಾಂಕ 29-03-2014 Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸ ಟಿಪ್ಪಣಿ:-ದಿನಾಂಕ 21-03-2014 Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರು ದೊಡ್ದಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸ ಟಿಪ್ಪಣಿ:-ದಿನಾಂಕ 04-03-2014 Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸ ಟಿಪ್ಪಣಿ:-ದಿನಾಂಕ 15-02-2014 Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಟೆಂಡರ್ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ:-ದಿನಾಂಕ 9-1-2014 Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕಛೇರೆಗಳಿಗೆ  ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸದ ಟಿಪ್ಪಣಿ:- ದಿನಾಂಕ 27-01-2014 Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರು  ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಫೋಸ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸದ ಟಿಪ್ಪಣಿ:- ದಿನಾಂಕ 27-01-2014 Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸದ ಟಿಪ್ಪಣಿ :- ದಿನಾಂಕ 28 ಮತ್ತು 29-12-2013 Images/adobe.jpg