1).ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

2).ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

3).ಪರಿಕರ ವಿಭಾಗದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ