2016-17
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Images/adobe.jpg
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗಳು(ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ,ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿಯ ನಿಯಮಗಳು). Images/adobe.jpg
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸೂವ ಕುರಿತು. Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯವಲಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ (ವಿಮಾ) ಯೋಜನೆ ಮುಂಗಾರು 2016ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ Images/adobe.jpg