2014-15
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ HDPE 300 Micron Geo Membrane Polythene Sheets ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊರೆಯುವ ಸಹಾಯಧನದ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಉಪ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು Images/adobe.jpg
ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ Images/adobe.jpg
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005ರಡಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ,ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅದೇಶಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg Images/xls.bmp
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಡೈಸೋಡಿಯಂ ಟೆಟ್ರಾಬೋರೇಟ್ ಪೆಂಟಾ ಹೈಡ್ರೆಟ್(B-14.6%)ನ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ದರ ಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
IWMP ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ(PIA) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಉ,ಕೃ.ನಿ, ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಸ.ಕೃ.ನಿ(ರೈ.ಮ),ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ- ಇಲಾಖಾ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಅದೇಶ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಂಬರಹ Images/adobe.jpg
ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆತ್ಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗತ್ವ ಸಂಯೋಜಕರು ಹುದ್ಹೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ - ಇಲಾಖಾ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಅದೇಶ Images/adobe.jpg
ಅಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರ - ಇಲಾಖಾ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಅದೇಶ Images/adobe.jpg
ಅಧೀಕ್ಷಕರು - ಇಲಾಖಾ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಅದೇಶ Images/adobe.jpg
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ- ಇಲಾಖಾ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಅದೇಶ Images/adobe.jpg
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ - ಇಲಾಖಾ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಅದೇಶ Images/adobe.jpg
ಧ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ- ಇಲಾಖಾ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಅದೇಶ Images/adobe.jpg
ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಸರ್ಸ್ - ಇಲಾಖಾ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಅದೇಶ Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕರ - ಇಲಾಖಾ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಅದೇಶ Images/adobe.jpg
ಬೈಂಡರ್, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ ಮೆನ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ರ್ವೈಸರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರವರ - ಇಲಾಖಾ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಅದೇಶ Images/adobe.jpg
ಶ್ರಿಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ - ಇಲಾಖಾ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಅದೇಶ Images/adobe.jpg
ವಾಹನಚಾಲಕರ - ಇಲಾಖಾ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಅದೇಶ Images/adobe.jpg
ಪ್ರಯೋಗಶಾಲ ಸಹಾಯಕರು,ಬಾಣಸಿಗರು ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರು- ಇಲಾಖಾ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಅದೇಶ Images/adobe.jpg
DSS(Decision Support System) ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಹೆಹಿಂದ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ವಿತರಣೆ ಕುರಿತು Images/adobe.jpg
2014ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳಿಯ ಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಪು ದಾಸ್ತಾನಿನಡಿ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕುರಿತು Images/adobe.jpg
ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
2014ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳಿಯ ಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಪು ದಾಸ್ತಾನಿನಡಿ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕುರಿತು Images/adobe.jpg
ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು Images/adobe.jpg
ಕೆ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಕುರಿತು Images/adobe.jpg
ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಡತ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು Images/adobe.jpg
ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಕೃಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿತರಿಸುವ ಕುರಿತು Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು Images/adobe.jpg
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. Images/adobe.jpg
ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೂಚೇತನ ಯೋಜನೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ-1 Images/adobe.jpg
ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಟಾನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೃಂದ ಬಲದಲ್ಲಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು Images/adobe.jpg
ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಸಮೇತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮೂವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರೈತ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು Images/adobe.jpg
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಕರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಜೆಲೆನ್ಸೆ ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಲಿಂಗತ್ವ ಸಂಯೋಜಕರು ಹುದ್ಹೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು Images/adobe.jpg
2014ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ :- ಸುತ್ತೋಲೆ-2 Images/adobe.jpg
2014ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ :- ಸುತ್ತೋಲೆ-3 Images/adobe.jpg
2014ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ :- ಸುತ್ತೋಲೆ-1 Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಂಶಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15ರ ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸುತ್ತೋಲೆ-1 Images/adobe.jpg
ಕೆ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಕುರಿತು Images/adobe.jpg
ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg
ಕೆ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎನ್.ಐ.ಸಿ ರವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್-ವೇರ್ ಅನ್ನು 176 ಕಸಬಾ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅನುಸ್ಥಾನಗೋಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:- 3-04-2014 Images/adobe.jpg
ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟ ವಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ Images/adobe.jpg