1 2541 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 Shidlingappa Siddappa B.27501 317 3.00. Red Soil 6.78 0.15 0.29 16.29 176.30 0.91 5.36 1.21 2.14 0.56 8.37
2 2542 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 Hanumantappa B.27502 151 3.1. Red Soil 7.23 0.13 0.85 12.74 192.00 0.92 4.12 0.94 3.89 0.67 8.78
3 2543 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 H.K.Rajappa L B.27503 707 4.7. Black Soil 7.72 0.15 0.69 11.21 131.50 0.91 4.36 0.30 3.65 0.96 5.28
4 2544 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 K.Nagaraj  B.27504 898 3.55. Red Soil 7.15 0.18 0.71 9.61 182.60 0.98 5.12 0.65 2.49 0.49 5.43
5 2545 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 P.H.Nagaraj H. B.27505 1024 4.2. Red Soil 7.16 0.58 0.54 10.91 179.30 0.59 5.28 0.48 2.97 0.57 5.71
6 2546 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 Ajjappa Tippeswamy B.27506 94 5 Red Soil 7.14 0.16 0.41 31.64 192.00 0.98 4.87 0.76 4.23 1.25 14.78
7 2547 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 Iswarappa  B.27507 114 31 Red Soil 7.12 0.15 0.76 18.24 131.50 0.95 6.38 0.84 2.41 0.49 4.62
8 2548 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 Hadapad Nanjappa B.27508 841 2.00. Red Soil 7.12 0.15 0.84 15.81 182.60 0.98 5.09 0.53 2.17 0.58 4.46
9 2549 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 Basappa Basayya B.27509 522 5 Black Soil 7.32 0.15 0.28 19.61 179.30 0.91 7.18 1.25 2.49 0.85 5.43
10 2550 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 Jayanna Siddappa B.27510 835 4.1 Black Soil 7.60 0.16 0.48 14.29 112.80 0.95 4.83 0.65 3.21 0.81 12.13
11 2551 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 Basavaraj Siddappa B.27511 803 5 Red Soil 6.22 0.15 0.73 17.51 52.50 0.96 6.43 0.78 4.13 0.63 22.69
12 2552 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 Anjanappa Narasappa B.27512 804 3 Red Soil 7.10 0.11 0.28 19.61 62.60 0.61 5.22 0.69 2.16 0.65 5.48
13 2553 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 K.Rajashekarayya B.27513 779 4 Black Soil 7.25 0.15 0.65 21.29 181.00 0.91 4.68 1.23 1.56 0.32 15.32
14 2554 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 K.Subhaschandra B.27514 748 3.2. Black Soil 7.36 0.13 0.72 19.63 181.00 0.92 4.88 1.45 1.63 0.50 6.32
15 2555 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 K.Shekharagouda B.27515 756 4.00. Red Soil 7.10 0.16 0.66 24.54 78.30 0.99 5.29 1.68 2.49 0.98 6.25
16 2556 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 K.Basanna Iswar B.27516 766 3.00, Red Soil 7.00 0.11 0.51 20.31 111.60 0.71 4.09 2.55 3.56 0.59 6.86
17 2557 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 Jayaramappa B.27517 631 4.77 Red Soil 6.82 0.58 0.39 19.21 100.70 0.99 4.08 2.95 2.67 0.73 6.26
18 2558 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 Mayappa B.27518 634 2.00. Red Soil 6.92 0.11 0.49 16.54 58.30 0.63 3.14 0.71 2.73 0.44 6.14
19 2559 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 Tipperajeappa B.27519 619 1.79. Red Soil 6.76 0.16 0.38 17.81 199.60 0.59 5.21 0.68 2.16 1.26 11.37
20 2560 Bellary Kudligi Hosahalli Hosahalli 1376 Channappa B.27520 116 32 Red Soil 6.75 0.58 0.59 12.67 200.20 0.91 4.11 3.42 3.65 0.78 8.26
21 2781 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 VijayammaT . B.27621 269 2.17 Black Soil 7.25 0.28 0.62 17.93 200.20 0.91 3.59 2.50 5.36 4.12 7.24
22 2782 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 Abdul Kalal S. B.27622 839/B 3.82 Red Soil 7.33 0.14 0.95 15.76 200.20 0.58 5.29 2.41 2.18 2.63 6.26
23 2783 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 .V.Gangadhar  B.27623 63 3.00. Red Soil 7.11 0.11 0.51 21.71 47.36 0.91 11.85 3.36 4.88 3.80 12.13
24 2784 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 P.Channabasappa B.27624 11 4.00. Red Soil 7.06 0.58 0.60 14.27 200.20 1.31 6.13 2.22 3.71 3.72 6.20
25 2785 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 S.Naganna C. B.27625 173 3.00. Black Soil 7.15 0.15 0.57 15.99 200.20 0.90 7.69 1.01 2.68 3.96 6.11
26 2786 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 M.Basappa H. B.27626 157/A 3.15 Black Soil 7.34 0.26 0.73 20.73 84.12 0.68 5.18 1.94 4.83 3.56 4.57
27 2787 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 S.K.Chandrappa B.27627 163/6 2.40. Black Soil 7.55 0.22 0.33 21.94 186.55 0.58 4.38 1.17 2.11 3.23 6.33
28 2788 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 .Virabadrappa . B.27628 168 5.00. Black Soil 7.75 0.29 0.83 31.61 153.56 0.91 5.09 1.44 2.32 3.80 5.58
29 2789 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 V.M.Basavarajayya . B.27629 268 5.15 Black Soil 7.96 0.36 0.47 7.51 200.20 0.96 3.76 1.69 2.76 4.19 9.56
30 2790 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 H.Durgappa B.27630 70 3.00. Black Soil 7.28 0.58 0.46 19.15 200.20 0.91 5.29 1.78 3.28 4.12 14.78
31 2791 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 T.Ramappa T. B.27631 157 2.80. Red Soil 7.16 0.15 0.41 18.21 47.99 0.92 4.29 1.54 3.71 4.15 8.38
32 2792 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 Honnaramma M. B.27632 268 2.18 Black Soil 8.14 0.23 0.73 18.11 53.46 0.92 4.12 2.31 2.11 3.73 8.38
33 2793 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 Sharanappa B. B.27633 162/2 2.7 Red Soil 7.22 0.17 0.65 23.21 62.56 0.65 4.22 1.58 2.65 3.81 16.40
34 2794 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 V.Naganna B. B.27634 255 3.00. Black Soil 7.95 0.39 0.49 15.71 54.60 0.92 4.19 1.62 2.38 3.65 5.18
35 2795 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 Idiger G.B. B.27635 275 3.25 Black Soil 7.96 0.16 0.61 16.35 112.60 3.81 6.13 1.84 4.21 3.85 5.26
36 2796 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 Vaidsab M. B.27636 49/B 2.7 Black Soil 7.80 1.24 0.28 10.28 111.48 0.96 6.13 1.21 2.15 4.21 5.33
37 2797 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 Basavaraj B. B.27637 172 2.60. Black Soil 7.66 0.18 0.52 9.11 114.89 2.85 11.36 1.13 7.37 4.65 5.40
38 2798 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 T Honnurappa T. B.27638 290 3.00. Red Soil 7.15 0.15 0.33 6.35 65.98 1.44 5.29 2.54 2.17 3.19 4.28
39 2799 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 Ramojinaik  H. B.27639 279/A/1 2.5. Red Soil 7.12 0.12 0.48 8.19 98.96 0.58 4.24 2.69 2.48 3.36 6.52
40 2800 Bellary Kudligi Gudekote Appenahalli 1382 Anjanappa H. B.27640 - - Red Soil 7.14 0.35 0.51 17.65 126.26 0.68 4.12 1.78 3.25 4.19 11.37
41 2801 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 Basappa B.Bimappa B.27361 915 5.00. Red Soil 6.70 0.58 0.28 16.85 154.20 0.91 4.80 0.53 2.98 1.75 6.92
42 2802 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 B.Basamma Chinnaprabappa B.27362 589 3.00. Red Soil 7.10 0.10 0.27 25.63 182.30 0.95 5.09 0.29 1.96 1.64 5.21
43 2803 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 Halaswamy B. B.27363 546 1.37 Red Soil 6.62 0.58 0.28 13.33 146.30 0.98 4.11 0.14 3.64 1.88 12.12
44 2804 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 E.Shankrappa B.27364 589 3.00. Red Soil 7.11 0.10 0.37 16.13 118.20 0.95 3.58 0.18 4.23 1.54 6.12
45 2805 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 G.Mallappa  B.27365 584 4.00. Red Soil 7.22 0.26 0.69 27.46 123.80 0.92 5.08 1.12 2.32 0.79 6.00
46 2806 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 B.Manjunat B.27366 911 3.73 Black Soil 7.54 0.28 0.98 31.39 142.30 0.95 4.69 0.50 7.36 1.04 8.40
47 2807 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 Koppal K. B.27367 275 2.10. Red Soil 7.14 0.58 0.47 18.30 154.90 0.96 3.44 0.35 5.69 1.72 4.85
48 2808 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 Halaswamy C. B.27368 911/B2 1.20. Red Soil 7.15 0.10 0.47 9.69 182.30 0.96 3.60 0.12 2.16 1.08 12.13
49 2809 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 B.Basamma Basappa B.27369 593 6.45 Red Soil 7.15 0.15 0.28 27.97 142.60 0.98 13.83 7.86 4.63 1.72 7.45
50 2810 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 H.Basamma Durgappa B.27370 546 1.96 Red Soil 7.18 0.10 0.29 14.78 114.30 0.99 3.71 0.12 3.28 1.40 35.49
51 2811 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 Basappa Beemappa  B.27371 506 4.01. Red Soil 7.16 0.13 0.34 14.71 123.60 0.95 4.18 0.26 1.54 0.86 11.37
52 2812 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 Devendrappa S, B.27372 909 3.00. Red Soil 7.14 1.24 0.29 18.66 111.40 0.54 5.41 7.86 2.36 0.91 7.46
53 2813 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 Rajashekar H. B.27373 546 1.97 Red Soil 7.15 0.20 0.28 17.12 89.40 0.62 3.62 0.14 2.58 1.32 15.32
54 2814 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 B.Kumarswamy  B.27374 558 1.40. Red Soil 7.16 0.58 0.98 25.10 76.50 0.71 11.85 0.62 4.11 1.75 5.14
55 2815 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 B.Shivaraja H. B.27375 567 1.10. Red Soil 7.15 0.14 0.32 29.81 81.30 0.82 4.12 0.55 2.34 1.88 14.79
56 2816 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 Talwar B. B.27376 465 3.07. Red Soil 7.16 0.10 0.41 8.65 58.70 0.99 5.29 0.13 1.82 1.45 6.75
57 2817 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 Talwar B. B.27377 497 1.40. Red Soil 7.14 0.10 0.63 27.31 96.30 0.91 5.08 0.47 2.51 1.61 9.56
58 2818 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 Mugamma M. B.27378 610 1.23 Red Soil 7.14 0.58 0.98 16.75 81.10 0.95 3.97 0.68 3.44 1.32 9.56
59 2819 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 J.S.Halli  B.27379 618 2.20. Red Soil 7.13 0.11 1.24 22 .12 103.70 0.95 4.69 0.12 1.65 1.65 22.68
60 2820 Bellary Kudligi Kudligi Shivapura 1369 J.Sharanappa B.27380 310 3.10. Red Soil 7.14 0.10 0.70 14.19 121.80 0.99 5.29 7.86 7.37 1.75 35.48
61 2921 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 T.Shivamurty T. B.27661 142 10.00. Red Soil 7.29 0.12 1.24 9.87 95.60 0.98 5.28 2.81 1.62 0.85 5.74
62 2922 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 K.Iswarappa I. B.27662 323 10.10. Red Soil 7.15 0.15 0.27 21.48 46.85 0.98 16.20 1.76 4.93 0.23 6.77
63 2923 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 Marappa H. B.27663 168 4.20. Red Soil 7.12 0.15 0.31 29.69 97.60 0.91 4.70 2.41 3.50 0.55 11.37
64 2924 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 T.Gangadharappa B. B.27664 406 8.40. Red Soil 7.34 0.12 0.45 8.40 141.90 0.98 6.20 1.51 4.77 0.81 5.74
65 2925 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 H.K.Sheshagirirao G. B.27665 306 2.00. Red Soil 7.48 0.16 0.29 13.03 129.40 0.99 3.44 2.22 3.78 0.31 5.32
66 2926 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 H.Mallikarjun B. B.27666 369 3.00. Red Soil 7.38 0.11 0.43 3.78 74.40 0.92 21.05 1.80 2.68 1.39 9.87
67 2927 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 V.Nagappa H. B.27667 315 2.50. Red Soil 7.19 0.12 0.64 3.05 119.20 0.98 3.62 2.07 3.35 0.17 5.39
68 2928 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 M.Sharanappa S. B.27668 517 A 5.00. Red Soil 7.22 0.47 0.59 13.28 97.90 0.92 4.28 3.60 2.40 0.24 6.02
69 2929 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 P.V.Umesh B.27669 523 3.00. Red Soil 7.47 0.14 0.29 3.90 108.30 0.98 6.43 2.32 3.22 0.16 6.30
70 2930 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 G.Prabhu N. B.27670 543/2 3.40. Red Soil 7.51 0.47 0.26 4.16 156.70 0.98 4.13 1.19 4.02 0.36 5.10
71 2931 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 H.D.Revanna G. B.27671 512/a 3.50., Red Soil 7.32 0.12 0.35 7.31 142.10 0.60 4.29 2.41 4.16 0.20 6.23
72 2932 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 H.Mahantesh S. B.27672 188/b 3.76 Red Soil 7.16 0.11 0.46 6.12 156.70 0.99 6.12 0.89 2.15 2.01 6.64
73 2933 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 H.Venkatesh H. B.27673 594/2 2.50. Red Soil 7.08 0.47 0.31 5.82 121.50 0.98 4.62 1.32 3.62 0.66 6.48
74 2934 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 Pujar Obayya M. B.27674 237 2.71 Red Soil 6.96 0.15 0.51 4.40 112.60 0.82 5.58 1.68 3.84 0.82 6.79
75 2935 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 Kanik B. B.27675 43/b 2.15 Red Soil 7.04 0.11 0.66 3.21 121.50 0.68 4.70 1.74 2.47 1.48 4.87
76 2936 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 Vijayakumar C. B.27676 456 3.60. Red Soil 6.87 0.47 0.29 3.28 130.60 0.74 4.25 1.55 1.56 0.43 6.64
77 2937 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 Veerbadrappa V. B.27677 166/2d 2.50. Red Soil 7.45 0.12 0.34 5.51 141.20 0.92 6.15 2.41 4.26 0.84 5.32
78 2938 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 Vittalrao S. B.27678 625/a 3.50. Red Soil 7.24 0.13 0.51 6.76 138.20 0.92 5.29 0.86 4.85 1.12 15.32
79 2939 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 Satamsaba S. B.27679 147 4.80. Red Soil 7.12 0.15 0.66 4.12 105.50 0.92 5.09 0.95 3.81 0.46 6.36
80 2940 Bellary Kudligi Gudekote Hurulihal 1384 G.Klil Gudusab B.27680 257 3,22 Red Soil 7.08 0.11 0.51 3.78 100.20 0.71 4.24 0.84 7.37 1.29 5.38
81 2941 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 A.Thippanna N. B.27481 276 4.05. Red Soil 7.12 0.47 0.28 8.40 146.10 0.99 4.70 1.71 3.88 0.81 12.12
82 2942 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 A.Sivanna S. B.27482 246 4.00.. Red Soil 7.14 0.11 0.69 3.15 78.90 0.98 5.44 1.36 4.25 0.23 9.28
83 2943 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 Peersab S. B.27483 608 1.35 Black Soil 7.89 0.16 0.53 5.96 81.40 0.95 5.29 1.78 4.52 0.42 6.84
84 2944 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 B.Manjappa H. B.27484 214 2.78 Red Soil 6.89 0.11 0.98 3.91 64.50 4.73 5.49 1.25 2.18 1.12 6.76
85 2945 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 Chinnappa S. B.27485 277 2.00. Red Soil 7.05 0.11 0.28 7.29 63.50 0.95 9.39 1.40 3.16 0.20 6.77
86 2946 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 Hasansab S. B.27486 112 3.00. Red Soil 7.40 0.12 0.46 3.12 63.80 0.95 6.13 2.72 3.78 0.95 4.39
87 2947 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 Siddakalisab J. B.27487 162 3.25 Red Soil 7.26 0.13 0.26 7.19 74.60 0.96 16.17 4.00 2.34 7.86 6.55
88 2948 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 Hamjadsab K. B.27488 166/B 2.00. Red Soil 7.08 0.47 0.26 3.66 87.20 2.16 4.05 5.71 5.69 0.60 5.69
89 2949 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 Basavarajappa S. B.27489 165/A1 2.50. Red Soil 7.07 0.15 0.28 7.29 65.40 0.91 5.29 2.65 2.08 0.23 5.07
90 2950 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 Basamma S. B.27490 170/A 3.00. Black Soil 7.24 0.11 0.98 7.11 150.30 0.92 4.87 3.78 2.10 0.29 6.05
91 2951 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 B.Siddappa S. B.27491 304 3.50. Red Soil 7.30 0.47 1.24 8.25 66.30 0.56 4.29 2.22 3.24 0.31 16.40
92 2952 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 Ibrahimsab S. B.27492 112A 3.00. Red Soil 6.78 0.65 0.28 6.15 85.50 0.87 4.83 1.85 1.56 0.52 5.18
93 2953 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 Marula S. B.27493 278 2.00. Black Soil 7.70 0.12 0.48 4.12 89.30 1.21 4.21 1.94 3.64 0.56 5.36
94 2954 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 A.Basavaraj B.27494 608/1 1.35 Black Soil 7.95 0.47 0.71 6.65 101.70 1.54 4.02 2.63 2.16 0.31 5.61
95 2955 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 T.M.Basaiah B B.27495 303/A 3.00. Red Soil 7.06 0.15 0.52 3.22 156.70 0.68 5.85 2.58 1.69 0.53 7.15
96 2956 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 Hanamantappa B.27496 275 3.05. Black Soil 8.34 0.12 0.66 3.86 107.30 0.79 6.13 3.15 1.20 0.66 14.78
97 2957 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 Rharimsab P.; B.27497 163 3.00. Red Soil 7.37 0.15 0.53 6.12 68.50 0.94 6.52 3.87 5.68 0.75 8.23
98 2958 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 B.Thimmappa B.27498 217 3.00. Red Soil 7.12 0.47 0.54 4.18 66.30 2.14 2.91 1.55 1.56 1.32 4.84
99 2959 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 Venkateshappa B.27499 439 2.00. Red Soil 7.38 0.20 0.41 4.18 69.70 1.06 4.27 0.87 4.36 0.31 9.57
100 2960 Bellary Kudligi Kottur Kalapura 1375 Sathyappa S. B.27500 305 2.50. Red Soil 7.15 0.58 0.48 4.03 93.50 0.84 4.12 1.65 1.32 0.81 11.38
101 3021 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 D.Pampanna H. B.27341 161/A 4.96 Red Soil 7.28 1.74 0.63 13.64 131.20 0.99 17.26 0.78 5.69 0.55 35.48
102 3022 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 Pujar S. B.27342 240 2.10. Red Soil 6.98 0.14 0.36 19.85 153.40 4.79 9.88 0.96 3.21 0.86 5.74
103 3023 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 M.Siddamma R. B.27343 277 2.35 Red Soil 7.18 0.47 0.37 20.96 105.20 0.96 5.09 0.95 3.09 0.38 9.21
104 3024 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 Mugabasappa V. B.27344 80/1 1.30. Red Soil 7.18 1.24 0.60 12.41 110.10 4.73 4.86 0.75 4.98 0.43 5.05
105 3025 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 D.Veerapaakshappa B.27345 26 7.26 Red Soil 7.17 0.10 0.27 7.43 83.50 0.59 6.87 0.63 4.25 0.38 5.20
106 3026 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 B.Thindamma S. B.27346 279 3.36 Red Soil 7.16 0.10 0.35 9.62 67.30 0.91 5.28 1.68 2.76 0.57 14.79
107 3027 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 Ragi Ramappa G. B.27347 179 1.80. Red Soil 7.15 0.10 0.69 27.91 55.62 0.98 9.48 2.76 5.46 0.68 5.96
108 3028 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 D.Mallanna D. B.27348 80 3.10. Red Soil 7.19 0.20 0.64 9.25 87.90 0.92 7.88 0.76 3.50 0.71 9.57
109 3029 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 B.Gamadeppa K. B.27349 341 2.60. Red Soil 7.12 0.12 0.26 10.83 44.80 0.90 5.68 2.58 2.15 0.36 5.20
110 3030 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 Kuri Baddarappa N. B.27350 36 3.81. Red Soil 7.15 0.20 0.38 17.18 74.40 1.03 17.15 3.31 3.64 0.18 15.32
111 3031 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 P.Sangamma B. B.27351 66/C/1 2.20. Red Soil 7.17 0.15 0.31 14.38 89.30 0.96 16.32 1.25 3.55 0.31 5.25
112 3032 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 B.Nagamma G. B.27352 360 21.60. Red Soil 7.17 0.10 0.28 18.63 68.80 0.91 4.58 0.65 2.15 0.55 6.43
113 3033 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 G.Malliyamma B.27353 268 6.00. Red Soil 7.15 0.47 0.69 25.22 53.70 0.63 7.15 0.78 2.63 0.21 12.12
114 3034 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 H.Sarujamma B. B.27354 71 3.00. Red Soil 7.13 0.11 0.41 16.78 132.60 0.92 5.22 0.69 3.54 0.17 6.48
115 3035 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 D.Sharanappa D. B.27355 171/1 1.30. Red Soil 7.11 0.13 0.45 11.27.89 112.50 0.96 6.58 1.23 3.58 0.19 6.32
116 3036 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 LK.Sannamma S. B.27356 292/3 3.18. Red Soil 7.12 0.10 0.28 18.76 101.20 0.84 7.88 1.45 4.12 0.18 5.45
117 3037 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 U.Sannasalikemma C. B.27357 38/1 3.60. Red Soil 7.13 0.10 0.56 13.21 98.60 0.99 5.29 1.68 4.35 0.23 5.26
118 3038 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 J.Chandaramma Y. B.27358 3A 1.64 Red Soil 6.72 0.14 0.28 18.51 83.70 0.92 5.37 2.55 2.11 0.91 4.87
119 3039 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 G.Muddanna C. B.27359 92/A 1.52 Red Soil 6.85 0.10 0.41 23.82 59.70 0.91 4.70 2.95 2.68 0.84 5.32
120 3040 Bellary Kudligi Kudligi Badeladaku 1368 Kallihalli D. B.27360 319 2.30. Red Soil 7.20 0.47 0.49 21.35 110.90 0.59 4.26 0.71 4.07 0.61 8.28
121 3041 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 K.M.Rajeswari B.27401 197 2.00. Black Soil 7.25 0.10 0.34 7.54 66.80 0.92 5.28 2.08 1.56 0.71 6.33
122 3042 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 Kalyanamma N B.27402 39 6.54 Black Soil 8.51 0.19 0.95 16.92 200.20 0.95 5.29 2.11 4.35 0.83 5.50
123 3043 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 B.Manjunath G. B.27403 408 3.50. Black Soil 8.45 0.12 0.40 13.99 121.60 1.58 5.22 3.31 6.13 0.65 7.39
124 3044 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 A.M.Chidanandaih K B.27404 96 3.18 Black Soil 8.36 0.39 0.51 6.93 137.70 0.92 5.09 3.93 3.65 1.32 11.37
125 3045 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 S.Manjappa  B.27405 349 3.10. Black Soil 8.51 0.16 0.26 7.19 123.90 0.92 5.37 2.17 7.37 1.56 9.36
126 3046 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 A.M.M.Nagaraja B.27406 17/B 2.57 Black Soil 8.74 0.11 0.27 10.07 91.40 0.74 7.12 1.67 1.00 0.71 5.63
127 3047 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 A,M.M.Ningaiah B.27407 389 3.50. Black Soil 8.85 0.47 0.77 3.12 179.00 4.74 4.70 0.37 1.76 0.89 8.25
128 3048 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 A.M.M.Kotrabasaiah B.27408 411 5.75 Black Soil 8.53 0.11 0.29 5.45 124.10 4.74 5.22 0.46 1.73 0.98 5.47
129 3049 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 B.M.Santhamma B.27409 152 4.66 Black Soil 8.29 0.16 0.60 5.40 183.60 0.98 7.55 0.35 2.45 0.32 16.40
130 3050 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 M.H.Kotrabasaih B.27410 411/B 1.55 Black Soil 8.29 0.12 0.80 3.67 110.70 4.68 4.88 0.46 3.64 0.91 8.85
131 3051 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 G.Susheelamma V. B.27411 462/B 2.52 Black Soil 8.28 0.10 0.61 11.28 128.60 0.96 5.28 1.25 6.13 0.51 6.75
132 3052 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 A.M.G.Kariveeraiah B.27412 25/A 4.16 Black Soil 8.27 0.11 0.71 13.12 143.20 0.91 4.69 0.65 2.16 0.36 7.52
133 3053 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 G.Veeranna B.27413 462/B 4.52 Black Soil 8.23 0.55 0.35 8.35 131.00 0.92 5.08 0.78 5.69 0.71 7.90
134 3054 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 B.M.Parvathamma B.27414 947 3.00. Black Soil 8.15 0.17 0.65 4.63 153.60 0.96 3.49 0.69 7.36 0.38 4.16
135 3055 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 K.Ningappa M. B.27415 101 3.16 Black Soil 8.36 0.19 0.53 8.11 121.30 0.85 4.69 1.23 1.43 0.46 4.32
136 3056 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 B.Shekarappa G. B.27416 409/B 3.40. Black Soil 8.34 0.13 0.34 7.28 78.60 1.25 5.28 1.45 1.69 1.24 9.57
137 3057 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 A.M.T.Shivamurthaiah B.27417 114/D/3G 3.16 Black Soil 8.15 0.14 0.68 6.75 58.90 0.98 5.08 1.68 1.78 0.18 15.32
138 3058 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 M.H.Gurusiddaiah B.27418 293/A 4.09. Black Soil 8.55 0.47 0.54 5.12 143.20 0.62 4.88 2.55 5.68 0.18 12.13
139 3059 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 K.Nagaraj K. B.27419 134 2.10. Black Soil 8.44 0.15 0.83 8.92 158.20 0.96 6.55 2.95 3.65 0.32 5.96
140 3060 Bellary Kudligi Kottur K. Ayyanahalli 1371 B.Manjunathappa B.27420 210/B 4.10. Black Soil 8.36 0.10 0.91 6.67 189.80 0.91 7.84 0.71 2.16 0.76 4.32
141 3101 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 G.Tippeswamy L. B.27541 338 6.10. Red Soil 7.21 0.47 0.36 5.65 88.60 1.71 7.55 0.38 5.69 0.41 15.33
142 3102 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 Kurubar T. B.27542 454 4.79 Red Soil 7.15 0.10 0.28 7.32 200.20 0.71 8.23 2.56 1.44 0.58 14.79
143 3103 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 Siddappa S. B.27543 336 3.80. Red Soil 7.17 0.10 0.26 10.95 102.70 0.92 5.68 0.71 6.14 1.32 4.58
144 3104 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 A.Tippeswamy B.27544 336/A 7.21 Red Soil 7.18 0.47 0.46 14.63 44.80 0.76 5.08 0.86 2.49 0.32 12.13
145 3105 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 U.Nurkallappa B.27545 19/C 4.20. Red Soil 7.14 0.10 0.32 29.69 128.60 0.84 7.85 1.13 7.37 0.18 4.43
146 3106 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 G.Channabasappa C. B.27546 338/A 8.00. Red Soil 7.31 0.11 0.69 6.67 200.20 1.32 6.35 1.58 5.69 0.46 15.33
147 3107 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 Kallappa K. B.27547 350 2.10. Red Soil 7.18 0.10 0.41 8.32 93.85 1.02 5.41 0.75 1.68 1.24 9.67
148 3108 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 Ramakka B. B.27548 5 5.18 Red Soil 7.19 0.10 0.59 21.65 78.34 0.84 5.36 2.55 3.38 0.71 5.11
149 3109 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 N.Basappa ,P. B.27549 75 3.21 Red Soil 6.74 0.47 0.35 6.75 99.50 0.77 7.25 0.76 2.21 0.86 8.36
150 3110 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 N.Obayya B.27550 475 5.06. White mixed Soil 6.75 0.15 0.93 10.92 116.25 0.92 6.35 1.37 1.66 0.44 15.32
151 3111 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 U.Siddappa  B.27551 18/B 3.11. Red Soil 6.76 0.11 0.41 7.77 121.80 0.59 6.35 0.33 2.67 0.83 5.25
152 3112 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 Anjaneppa G. B.27552 533/A 4.50. Red Soil 6.74 0.12 0.28 8.34 80.76 0.83 4.95 2.40 4.32 1.04 35.48
153 3113 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 G.Mallikarjun T. B.27553 324 5.00. Red Soil 6.92 0.14 0.75 10.66 91.75 0.96 8.25 0.19 3.65 1.32 6.35
154 3114 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 Tippeswamy H. B.27554 446 2.00. White mixed Soil 7.12 0.10 0.45 6.71 88.65 0.96 6.58 1.23 2.17 0.58 7.46
155 3115 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 Beemareddy .H B.27555 436 9.10. Red Soil 6.74 0.15 0.52 5.64 200.20 0.95 6.35 0.42 4.36 0.41 5.38
156 3116 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 M .Ramachandrappa B.27556 32/A 4.20. White mixed Soil 6.87 0.47 0.63 18.32 164.15 0.95 6.92 1.29 3.46 0.36 5.87
157 3117 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 Goudra Obanna G B.27557 439/A 3.10. Black Soil 7.37 0.10 0.78 14.75 128.71 0.91 6.58 2.64 7.36 7.45 4.32
158 3118 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 Manjanna B. B.27558 530 5.20. Red Soil 7.37 0.13 0.38 16.32 152.80 1.56 5.45 1.55 1.56 0.31 5.26
159 3119 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 Papalingppa P. B.27559 375 4.60. Red Soil 7.28 0.15 0.30 10.92 169.60 0.92 6.35 1.93 1.38 0.18 6.75
160 3120 Bellary Kudligi Hosahalli Pujarahalli 1378 Manjanna K. B.27560 503 4.25 Red Soil 7.12 0.13 0.47 8.65 200.20 0.71 5.82 2.71 2.71 0.42 9.36
161 3181 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 Shanavirappa M. B.27641 146/F 3.85 Red Soil 7.22 0.10 0.81 8.32 168.30 1.32 5.29 2.19 1.71 0.51 6.03
162 3182 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 I.Hulikunteppa H. B.27642 137/L 3.00. Red Soil 7.13 0.47 0.34 8.54 183.40 0.76 4.83 1.72 8.12 0.46 6.00
163 3183 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 P.Naganna S. B.27643 137/D 2.50. Black Soil 7.25 0.11 0.64 16.75 194.40 0.88 4.87 1.60 8.12 0.38 5.38
164 3184 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 Sannarajappa A. B.27644 73/C 2.00. Red Soil 7.71 0.22 0.82 14.21 139.80 0.75 4.09 1.28 2.65 0.44 8.88
165 3185 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 Gangamma B. B.27645 572 4.90. Black Soil 7.24 0.11 0.26 12.98 146.10 1.32 4.88 1.45 6.14 0.83 5.69
166 3186 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 Dodaningappa P. B.27646 52 4.92 Red Soil 7.14 0.11 0.96 14.76 175.70 0.84 7.45 2.80 1.81 0.41 6.24
167 3187 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 Bellad Parameswarappa B. B.27647 153 3.00. Black Soil 7.55 0.12 0.35 14.28 146.40 0.68 9.34 1.12 1.23 0.58 9.56
168 3188 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 Anjaneppa K. B.27648 155 3.00. Sandy Red Soil 7.42 0.12 0.67 7.25 174.20 0.94 5.09 1.36 3.65 0.66 5.93
169 3189 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 Palappa P. B.27649 157 3.20. Black Soil 8.12 0.17 0.86 10.01 193.60 0.91 5.22 3.81 1.71 0.51 4.97
170 3190 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 Ajjappa G. B.27650 156 3.00. Sandy Black Soil 8.21 0.23 0.76 11.26 124.56 0.84 5.37 1.42 8.13 0.63 9.21
171 3191 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 Hulikunteppa N. B.27651 583/B 4.50. Sandy Red Soil 7.35 0.15 0.82 13.75 114.30 0.77 4.45 1.08 6.14 0.81 6.32
172 3192 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 Gyangimarappa G. B.27652 567 3.00. Sandy Red Soil 7.26 0.12 0.86 15.98 172.60 0.84 4.54 1.62 5.69 0.58 5.48
173 3193 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 Gurusiddappa H. B.27653 617/A 3.20. Black Soil 7.74 0.11 0.85 13.42 159.00 0.93 4.88 1.23 4.36 0.32 5.42
174 3194 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 S.Ningappa B. B.27654 68 3.00. Sandy Red Soil 7.74 0.16 0.76 13.65 154.20 0.77 4.58 1.46 1.77 0.78 12.12
175 3195 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 Gandhibasappa  B.27655 675/N 3.00. Sandy Red Soil 7.62 0.47 0.56 18.32 69.30 0.57 2.74 2.15 7.36 0.53 6.48
176 3196 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 K.Mallikarjun C. B.27656 620/B/3 3.00. Sandy Red Soil 7.45 0.11 0.34 15.71 158.30 0.83 5.22 1.81 2.61 0.91 5.34
177 3197 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 Okkanisurappa B. B.27657 630/A 4.00. Red Soil 6.75 0.11 0.79 16.38 47.25 1.07 4.88 2.86 2.49 0.86 11.37
178 3198 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 Ramachadrappa B. B.27658 617/B 3.20. Sandy Red Soil 7.41 0.13 0.56 15.32 179.40 0.57 6.13 2.19 8.13 0.55 5.76
179 3199 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 R.P.Basanna B. B.27659 650/A 4.90. Red Soil 7.15 0.47 0.59 10.93 143.20 0.85 2.79 1.38 5.69 0.81 6.38
180 3200 Bellary Kudligi Gudekote Ramadurga 1383 Ramanjani N. B.27660 245 3.00. Sandy Black Soil 7.31 0.15 0.83 8.42 132.70 0.91 4.48 2.40 2.17 0.74 5.15
181 3581 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 Parameshwarapp B. B.27421 284 3.40. Red Soil 7.21 0.10 0.69 16.75 177.40 1.01 2.80 0.19 1.72 0.32 5.08
182 3582 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 T.Kathasetty B.27422 374 3.74 Black Soil 6.94 0.39 0.48 18.32 125.70 0.84 4.18 0.26 7.14 0.31 6.08
183 3583 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 Bnasamma M. B.27423 352 3.52 Red Soil 7.14 0.15 0.71 10.55 200.20 0.68 5.58 0.28 2.20 0.56 6.42
184 3584 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 Salamsab M. B.27424 235/B 4.31 Red Soil 7.13 0.10 0.70 28.84 48.40 0.96 4.83 0.75 5.69 0.83 6.24
185 3585 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 Rasulmobi E. B.27425 129/C 3.99 Red Soil 6.92 0.39 0.29 10.51 48.50 0.91 3.99 0.67 1.28 1.15 4.16
186 3586 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 Kundi N. B.27426 802/C 2.20. Black Soil 6.94 0.15 0.68 13.32 76.50 0.91 5.23 0.72 3.81 0.36 4.71
187 3587 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 M.Halappa S B.27427 598 2.10. Red Soil 6.85 0.14 0.53 18.51 157.70 0.91 2.58 1.19 2.01 0.58 6.68
188 3588 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 T.Kadappa J. B.27428 282/B 4.62 Red sandy Soil 7.31 0.39 0.48 14.86 149.80 0.96 5.29 0.96 3.78 0.93 12.13
189 3589 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 Gonappa B.B. B.27429 393 2.80. Black Soil 6.95 0.10 0.33 13.71 111.60 0.96 3.87 0.80 4.11 2.67 22.68
190 3590 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 B.Basavarajappa B.27430 273/A 4.50. Red Soil 6.28 0.39 0.86 16.55 155.00 0.92 4.08 1.40 4.56 0.81 5.71
191 3591 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 G.Kodadappa S. B.27431 362 4.50. Red Soil 6.46 0.11 0.75 15.62 175.20 0.92 2.90 1.60 5.40 0.52 6.78
192 3592 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 S.Kodappa S. B.27432 275/B 4.50. Red Soil 6.27 0.39 0.34 14.23 45.70 1.02 4.19 1.78 6.31 2.12 5.47
193 3593 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 P.Prakash B. B.27433 361 5.22 Red Soil 6.24 0.11 0.46 15.23 200.20 1.55 5.60 1.64 4.81 0.54 15.33
194 3594 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 Rajashekaragouda B.27434 379 2.69 Black Soil 7.02 0.17 0.63 17.69 45.70 2.34 4.88 1.55 7.32 0.36 5.88
195 3595 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 S.Siddalingappa B.27435 278/A 6.52 Red sandySoil 6.69 0.39 0.78 15.78 78.20 1.39 4.00 1.26 3.90 0.37 7.91
196 3596 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 Siddalingappa D. B.27436 616/A 9.24 Red sandySoil 6.24 0.15 0.48 14.23 158.90 0.92 5.28 1.78 3.13 1.15 6.43
197 3597 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 B.Channappa B.27437 135/B 3.00. Red Soil 6.23 0.39 0.61 13.56 150.40 0.92 3.94 1.56 5.09 1.62 4.26
198 3598 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 C.Halappa S. B.27438 3 3.50. Red Soil 6.24 0.10 0.93 28.13 112.60 1.20 4.04 1.37 5.18 0.54 15.32
199 3599 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 Kundi M. B.27439 804/2 4.50. Black Soil 6.85 0.17 0.84 14.56 156.80 0.96 2.69 1.36 7.56 0.68 5.48
200 3600 Bellary Kudligi Kottur Ujjini 1372 M.Markandeppa. B.27440 1367/B 3.15 Red Soil 6.68 0.47 0.93 15.23 48.90 1.55 5.08 1.48 6.91 0.62 6.18
201 3661 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 Shnkarappa B. B.27381 306/A/1 2.033 Red Soil 7.13 0.15 0.82 18.13 99.70 0.73 4.22 0.38 6.18 0.60 9.16
202 3662 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 Huchabalappa S> B.27382 10/A 3.10. Red Soil 7.13 0.39 0.60 15.83 137.10 0.98 4.70 1.08 2.18 0.39 6.42
203 3663 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 K.Manjunath B.27383 14/B 2.00. Red Soil 6.75 0.10 0.67 13.55 133.30 0.96 6.43 0.85 3.56 0.18 7.46
204 3664 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 M.M.Veerappa B.27384 151/3/3 1.13 Red Soil 6.52 0.19 0.34 16.32 130.30 0.98 3.69 0.64 5.18 1.32 6.05
205 3665 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 Gullar Balappa B.27385 72/A 1.90. Red Soil 6.45 0.26 0.86 18.51 123.30 1.24 5.21 0.71 5.12 0.37 19.33
206 3666 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 M.Veerappa B. B.27386 306/2 3.10. Red Soil 6.25 0.39 0.88 15.95 164.40 0.57 4.18 0.42 2.68 0.36 12.13
207 3667 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 Gullar Nagappa B.27387 344 4.13 Red Soil 6.27 0.11 0.67 17.39 146.70 0.92 5.68 0.98 3.71 1.64 4.28
208 3668 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 Maruthi B. B.27388 115/A 1.40. Red Soil 6.97 1.24 0.93 10.56 68.30 0.91 5.09 1.23 3.78 0.47 9.36
209 3669 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 K.Hanumappa B.27389 205/A 1.77 Red Soil 6.27 0.10 0.79 16.73 109.60 0.63 4.88 0.26 4.11 0.46 9.25
210 3670 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 Gandeppa B. B.27390 210/1 1.32 Red Soil 6.68 0.39 0.83 13.55 66.90 0.71 5.28 7.86 4.56 1.10 4.68
211 3671 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 Mallayappa K. B.27391 200/A 1.30. Red Soil 6.48 0.10 0.81 16.32 145.90 0.96 4.21 0.97 5.40 0.26 15.32
212 3672 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 D.Ramappa B.27392 190/C 1.10. Red Soil 6.69 0.10 0.35 14.21 123.50 0.91 4.29 0.92 6.31 0.35 6.33
213 3673 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 G.Ramappa B.27393 107/B 1.75 Red Soil 6.56 0.11 0.73 16.12 135.90 0.88 4.24 0.99 4.81 0.48 9.57
214 3674 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 Gullar Kajji B.27394 248/B 1.76 Red Soil 6.59 0.33 0.65 17.23 78.10 0.99 4.70 0.93 7.32 0.91 11.37
215 3675 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 Gullar S. B.27395 304/B 1.80. Red Soil 7.40 0.29 0.91 14.28 154.60 0.73 4.11 0.66 3.90 0.72 4.51
216 3676 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 S.Hanamappa B.27396 339/1 1.26 Red Soil 6.27 0.12 0.29 16.12 118.90 0.64 2.85 0.93 3.13 1.55 5.16
217 3677 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 Gullar Balappa B.27397 337 1.71 Red Soil 6.36 0.12 0.85 19.21 75.90 0.96 5.22 0.83 1.36 1.32 6.79
218 3678 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 Kanteppa B. B.27398 468 3.84 Red Soil 6.38 0.39 0.34 22.69 150.10 0.92 4.58 0.95 7.37 0.42 12.12
219 3679 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 Jalting Earappa B.27399 474 3.00. Red Soil 6.31 0.10 0.87 14.63 147.80 0.68 4.18 0.71 7.15 0.62 5.21
220 3680 Bellary Kudligi Kudligi Moroba 1370 M.Veerappa B.27400 115/A2 3.10. Red Soil 6.27 0.10 0.90 18.69 156.00 0.91 3.60 0.63 6.14 0.82 4.36
221 3761 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 K.Basavaraj A. B.27441 515 4.00. Red Soil 7.14 0.12 0.42 7.75 200.20 0.96 4.24 1.38 2.69 2.56 9.01
222 3762 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 Saranaiah B. B.27442 429 7.80. Red Soil 7.18 0.11 0.66 14.31 200.20 0.71 4.12 1.53 3.54 0.36 9.79
223 3763 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 A.Kotresh S. B.27443 449 2.00. Red Soil 7.14 0.11 0.33 16.75 200.20 0.71 5.09 0.98 7.15 1.96 4.68
224 3764 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 R.Mallikarjuna M. B.27444 432 3.90. Red Soil 7.12 0.39 0.61 23.42 200.20 0.92 5.76 2.63 3.86 0.26 9.56
225 3765 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 U.Siddappa S. B.27445 256 6.28 Red Soil 7.12 0.12 0.68 18.78 200.20 0.71 4.18 0.71 2.07 1.33 11.37
226 3766 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 A.M.Mahabaleswarappa B.27446 449/B 5.00. Black Soil 7.35 0.12 0.78 14.16 200.20 0.92 4.05 0.83 5.29 0.35 6.48
227 3767 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 A.Kotresh S. B.27447 443 1.4 Red Soil 7.11 0.11 0.63 13.23 200.20 0.95 4.12 2.89 5.21 0.89 12.12
228 3768 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 K.Rajappa R. B.27448 289 1.90. Red Soil 7.15 0.11 0.58 23.48 182.50 0.91 4.56 0.93 3.66 1.87 22.69
229 3769 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 A.Kotrabasappa B.27449 508 2.30. Red Soil 6.95 0.39 0.48 17.13 155.70 0.91 5.32 1.07 3.69 0.65 4.50
230 3770 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 K.Ramappa B. B.27450 355 4.00. Red Soil 8.97 0.15 0.59 27.49 171.20 0.91 4.63 1.37 5.00 0.48 4.87
231 3771 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 Sakamma B. B.27451 461 3.00. Black Soil 6.87 0.15 0.67 16.18 200.20 0.91 24.64 1.31 5.20 0.95 4.64
232 3772 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 R.Kantaraj M. B.27452 411 3.00. Red Soil 7.06 0.11 0.58 12.35 88.30 0.92 4.58 1.56 2.85 1.24 5.25
233 3773 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 A.Eswarappa S. B.27453 4/B 5.60. Black Soil 7.19 0.11 0.71 14.63 200.20 1.02 2.71 1.76 5.69 0.36 6.24
234 3774 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 Vijayakumar B.27454 138 2.00. Red Soil 7.16 0.12 0.60 17.96 141.60 0.91 4.64 4.63 6.13 0.28 7.89
235 3775 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 Kotramma H. B.27455 497 4.00. Red Soil 7.14 0.12 0.28 8.32 165.80 0.71 4.64 2.73 1.36 1.42 5.24
236 3776 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 Gangamma B. B.27456 355/A 1.72 Red Soil 7.15 0.12 0.68 7.63 200.20 0.63 4.64 0.89 4.63 1.62 7.12
237 3777 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 Channappa S. B.27457 236 4.00. Red Soil 7.16 0.15 0.79 9.12 95.40 0.58 4.07 0.94 2.58 2.55 15.32
238 3778 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 K.Rajappa R. B.27458 289/1/3 1.90. Red Soil 7.15 0.13 0.86 26.84 78.90 0.59 5.31 1.56 2.56 0.58 9.22
239 3779 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 C.Prakash C. B.27459 25/P/C 1.90. Red Soil 7.14 0.11 0.35 26.82 84.63 0.92 24.64 1.36 5.12 0.74 9.21
240 3780 Bellary Kudligi Kottur Dupadahalli 1323 M.Nsagappa B. B.27460 504/C 1.00. Red Soil 7.13 0.12 0.85 17.32 79.80 0.96 4.63 1.71 7.14 0.68 9.56
241 3801 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 K.M.Titteswamy B.27521 237 4.00. Red Soil 6.82 0.12 0.61 18.31 154.50 0.91 4.29 0.69 6.78 1.08 7.25
242 3802 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 K.Ajjappa B.27522 556 3.00. Red Soil 7.05 0.12 0.88 14.78 138.20 0.59 4.12 1.50 3.88 0.16 4.25
243 3803 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 Yakantareddy K. B.27523 381 4.2 Red Soil 6.95 0.13 0.34 13.86 140.50 0.59 8.13 1.64 3.21 0.27 15.33
244 3804 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 Sharanappa G. B.27524 203 3 1/2 Red Soil 7.00 0.11 0.79 17.79 131.40 0.79 5.28 1.62 5.18 0.49 6.22
245 3805 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 Durgappa D. B.27525 74 1 1/2 Red Soil 6.92 0.39 0.86 26.87 142.50 0.91 4.83 1.58 5.28 0.27 12.12
246 3806 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 K.Nagaraj B.27526 236 32 Red Soil 6.44 0.11 0.94 16.83 142.30 0.91 13.94 1.74 7.12 1.11 6.32
247 3807 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 Keshevareddy B.27527 381 42 Red Soil 6.31 0.12 0.77 18.13 183.50 0.95 5.09 1.67 8.36 1.08 4.51
248 3808 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 K.T.Prasad B.27528 203 3.20. Red Soil 6.95 0.39 0.82 11.83 148.80 0.83 4.26 1.69 6.31 0.34 5.29
249 3809 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 Shantappa S. B.27529 241 62 Red Soil 6.92 0.10 0.34 14.78 200.20 0.75 4.29 1.62 6.12 1.24 7.52
250 3810 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 Sharanappa N. B.27530 199 4.00. Red Soil 6.78 0.39 0.79 15.67 200.20 0.92 4.83 1.40 3.35 0.26 4.58
251 3811 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 Harijan G. B.27531 387/ A 3 1/2 Red Soil 6.84 0.11 0.81 18.12 191.30 0.63 4.87 1.60 3.38 7.86 4.25
252 3812 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 K.K.Ravindra B.27532 176 5.00. Red Soil 6.74 0.11 0.29 14.56 200.20 0.85 6.13 1.78 2.56 0.36 6.32
253 3813 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 H.Chandranna B.27533 183 4 1/2 Red Soil 6.72 0.39 0.85 13.63 200.20 0.96 4.33 1.64 5.12 0.71 28.47
254 3814 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 Sureshakumar B.27534 188 5.00. Red Soil 7.54 0.10 0.35 17.12 200.20 0.84 4.23 1.55 2.48 1.21 5.38
255 3815 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 Karibasavareddy H. B.27535 221 1.00. Red Soil 7.30 0.39 0.86 18.63 187.30 0.61 5.68 1.26 1.63 0.41 12.12
256 3816 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 K.Veerappa B.27536 704 2.59 Red Soil 7.12 0.11 0.78 11.23 152.40 0.77 4.18 1.78 3.65 7.86 5.69
257 3817 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 Subhaschandra B.27537 312 3.12 Red Soil 7.05 0.39 0.84 16.75 164.50 0.65 4.70 1.56 5.69 0.61 6.32
258 3818 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 Gangamma N. B.27538 104 3.00. Red Soil 6.90 0.10 0.80 8.12 172.60 0.74 4.11 1.37 1.63 0.28 6.25
259 3819 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 Nagaraj I. B.27539 416 5.00. Red Soil 6.75 0.39 0.85 9.32 154.50 1.55 3.12 1.36 2.17 0.65 14.78
260 3820 Bellary Kudligi Hosahalli Aluru 1377 Hanamantappa T. B.27540 217 4 1/2 Red Soil 7.04 0.11 0.46 16.74 162.30 0.58 4.25 1.48 1.68 0.42 26.58
261 3861 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Karadibasappa  K. B.27681 363 4.66 Red Soil 7.00 0.39 0.29 10.56 162.40 0.69 4.88 0.79 1.62 0.73 7.25
262 3862 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Idiger M. B.27682 225 3.25 Red Soil 7.30 0.11 0.58 14.12 158.40 0.57 4.25 1.51 1.14 0.27 12.13
263 3863 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Chandrappa S. B.27683 469 6.00. Red Soil 7.15 0.39 0.88 11.86 169.50 0.56 6.43 1.40 5.69 1.74 5.64
264 3864 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Ningappa B. B.27684 407 8.33 Red Soil 7.18 0.15 0.91 14.32 169.30 0.96 4.12 1.62 5.68 0.42 9.56
265 3865 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Goudrasheranappa R. B.27685 138 6.33 Red Soil 7.17 0.10 0.83 15.76 182.70 0.96 4.24 1.47 2.39 0.31 15.33
266 3866 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Bandibasavaraj R. B.27686 359 1.99 Red Soil 7.18 0.39 0.91 25.84 190.30 0.92 4.70 1.44 3.65 0.38 11.38
267 3867 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Gonappa V. B.27687 382 10.10. Red Soil 7.14 0.11 0.88 13.75 92.30 4.74 4.25 1.29 2.16 0.93 8.25
268 3868 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Mahadevappa R. B.27688 559 5.75 Red Soil 7.12 0.11 0.34 14.38 98.50 4.68 4.33 1.81 1.81 3.81 4.88
269 3869 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Basavarajappa S. B.27689 381 5.40. Red Soil 7.14 0.39 0.81 13.12 133.50 4.76 5.37 1.71 1.44 1.12 8.72
270 3870 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Basavaraj T. B.27690 453 7.20. Red Soil 7.16 0.11 0.79 14.13 148.30 4.74 4.31 1.61 6.13 0.42 5.72
271 3871 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Nagedrappa B. B.27691 436 4.38 Red Soil 7.18 0.12 0.34 16.21 153.40 0.99 4.12 1.77 7.15 0.62 7.50
272 3872 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Shivanandappa P. B.27692 383 14.78 Red Soil 6.72 0.39 0.87 18.14 168.30 0.99 3.94 1.85 1.74 0.18 7.13
273 3873 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Govindappa B. B.27693 558 6.00. Red Soil 6.53 0.10 0.86 17.12 200.20 0.98 4.33 1.62 3.64 0.34 5.48
274 3874 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Honnurappa H. B.27694 395 6.00. Red Soil 7.35 0.13 0.79 24.92 193.40 4.76 5.22 3.81 1.58 0.28 4.87
275 3875 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Doddasheranappa G. B.27695 485 4.50. Red Soil 7.28 0.19 0.82 23.38 200.20 4.72 6.51 1.34 5.69 0.64 9.57
276 3876 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Harijan Basappa B.27696 218 1/2 3.00. Red Soil 7.04 0.12 0.34 6.98 200.20 4.74 7.55 1.68 1.12 0.72 5.48
277 3877 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Lokesh Kotrappa B.27697 156 5.60. Red Soil 7.18 0.39 0.86 9.38 200.20 4.79 5.09 1.46 6.13 0.62 14.78
278 3878 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Shitaram N. B.27698 416 3.00. Red Soil 7.14 0.10 0.83 17.16 192.90 0.99 5.37 0.68 2.36 0.48 6.28
279 3879 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 D.Basappa M. B.27699 15/3 2.80. Red Soil 7.13 0.11 0.56 24.01 200.20 0.92 4.27 0.73 1.59 0.39 5.20
280 3880 Bellary Kudligi Gudekote Belligetti 1385 Nagabhushan  C. B.27700 48 2.50. Red Soil 7.05 0.10 0.71 16.33 198.60 4.68 8.71 0.89 2.17 0.28 7.52
281 3961 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 E.Prakash H. B.27461 250 2.80. Black Soil 7.28 0.39 0.29 8.38 200.20 0.98 4.83 1.83 1.71 1.01 7.87
282 3962 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 B.Siddappa B. B.27462 248 1.41 Red Soil 7.31 0.35 0.82 6.71 123.70 0.96 10.54 0.91 1.48 0.92 12.12
283 3963 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 H.Pakkerappa B.27463 148/B/1 2.75 Red Soil 7.18 0.20 0.76 7.38 140.50 0.95 3.72 0.78 5.69 7.86 6.10
284 3964 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 U.Channabasappa B.27464 268 5.50. Red Soil 7.19 0.45 0.34 7.16 152.30 1.38 4.33 0.29 6.14 0.16 14.78
285 3965 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 G.Kariyappa B.27465 208/A 1.00. Red Soil 7.12 0.23 0.81 13.35 105.00 3.53 4.06 0.65 4.36 0.46 9.56
286 3966 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 H.Parasappa B.27466 85/B 2.00. Red Soil 7.15 0.32 0.90 12.18 108.30 1.57 7.69 0.62 2.17 0.29 11.37
287 3967 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 B.Parasappa B.27467 175 3.32 Red Soil 7.06 0.62 0.63 12.38 108.10 1.01 5.42 1.21 1.17 0.24 5.77
288 3968 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 D.Kariyappa B.27468 177 3.20. Red Soil 7.18 0.27 0.83 16.76 114.60 0.84 4.18 0.52 1.13 0.29 8.33
289 3969 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 C.M.Siddamma B.27469 284 3.75 Red Soil 7.14 0.24 0.33 13.18 183.50 0.68 5.58 1.10 6.13 0.81 15.32
290 3970 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 c.m.Rajappa B.27470 207 2.18 Red Soil 7.32 0.29 0.60 13.64 106.20 0.96 3.79 0.45 2.49 0.39 4.30
291 3971 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 B.Parvathamma V. B.27471 196 2.34 Red Soil 7.42 0.17 0.75 13.73 108.90 0.91 5.29 0.57 2.79 1.21 5.99
292 3972 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 H.Channabasappa H. B.27472 83/B 4.16 Red Soil 7.15 0.19 0.88 15.38 108.90 0.91 5.23 3.81 2.81 0.55 7.14
293 3973 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 Hanamantappa H. B.27473 281 1.13 Red Soil 7.16 0.16 0.76 16.16 107.30 0.91 2.58 0.58 2.83 0.36 4.87
294 3974 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 T.Nagappa B. B.27474 166 2.86 Red Soil 7.14 0.14 0.48 12.13 198.50 0.96 4.83 1.13 7.15 0.85 5.97
295 3975 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 D.Hanamantappa T. B.27475 226 2.06 Red Soil 7.14 0.14 0.32 16.35 128.60 0.96 5.09 0.79 1.36 0.47 15.33
296 3976 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 Uppar Basavva B.27476 281/B 0.92 Red Soil 7.13 0.39 0.29 12.55 96.60 0.92 4.08 0.86 2.89 0.95 6.98
297 3977 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 G.Rajappa K. B.27477 262 3.20. Red Soil 7.18 1.24 0.29 18.46 93.40 0.92 2.90 0.54 3.55 1.65 6.28
298 3978 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 M.Suseelamma S. B.27478 117/C 2.40. Red Soil 7.41 0.16 0.34 17.61 49.80 1.02 4.19 1.71 3.65 1.21 26.58
299 3979 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 J.Ramappa K. B.27479 185/B 5.68 Red Soil 7.16 0.12 0.77 8.52 56.90 1.55 5.60 2.21 1.63 0.28 6.07
300 3980 Bellary Kudligi Kottur Kandagallu 1374 V.Kenchamma P. B.27480 87/B 3.95 Red Soil 7.15 0.10 0.79 7.16 182.30 2.34 5.29 2.36 5.69 0.36 6.37
301 4041 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 Harijan Kuntahanamantappa B.27561 79 4.50. Red Soil 7.41 0.11 0.68 14.12 179.90 0.65 4.33 1.54 3.12 0.97 4.50
302 4042 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 J.Veeranna P. B.27562 77/3 3.10. Red Soil 6.48 0.17 0.34 10.38 187.50 0.74 4.11 1.38 1.82 0.94 5.36
303 4043 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 J.Geetamma B.27563 166/B 3.20. Red Soil 7.12 0.24 0.77 13.13 134.80 0.96 9.89 1.93 3.64 0.41 9.53
304 4044 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 B.Tippamma K. B.27564 159/C 4.05. Red Soil 7.16 0.58 0.78 10.96 156.90 0.95 6.13 1.55 2.49 1.24 9.57
305 4045 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 H.Karegouda B. B.27565 122/1 3.30. Red Soil 6.48 0.10 0.89 14.73 186.70 0.96 4.33 1.71 3.55 1.14 15.33
306 4046 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 K.Sidlingappa S. B.27566 311/B 3.86 Red Soil 6.23 0.10 0.71 8.16 190.50 0.91 4.96 2.36 3.07 1.43 4.72
307 4047 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 Gurikar Ningappa B.27567 298 4.00. Red Soil 6.36 0.58 0.88 18.76 186.50 0.92 4.25 2.04 2.45 0.63 14.79
308 4048 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 Kemudamma S. B.27568 353/B/1 3.52 Red Soil 7.15 0.10 0.94 9.11 184.30 0.91 4.87 1.18 2.68 1.10 6.76
309 4049 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 Obappa B. B.27569 42/2/A 3.25 Red Soil 7.24 0.11 0.89 16.78 188.60 0.91 5.42 1.32 5.69 1.67 5.10
310 4050 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 G.Siddamma . B.27570 497/A 4.54 Red Soil 7.18 0.58 0.46 13.19 196.30 0.91 4.22 1.56 1.38 1.10 35.49
311 4051 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 Kurubar S. B.27571 595/C 3.64 Red Soil 7.14 0.10 0.34 16.55 200.20 0.92 4.07 1.54 3.42 1.41 12.12
312 4052 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 Sanna Obayya B.27572 664/2 3.80. Red Soil 7.15 0.10 0.29 12.15 188.30 0.91 5.22 1.63 2.78 2.05 5.36
313 4053 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 H.Manjunath M. B.27573 687/2 3.00. Red Soil 7.16 0.58 0.34 26.98 132.40 0.71 5.37 3.04 3.36 0.51 6.33
314 4054 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 B.Sannaborappa B. B.27574 674/B/1 6.10. Red Soil 7.14 0.58 0.48 17.12 149.30 0.84 4.21 1.67 3.58 0.31 9.56
315 4055 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 Kakemma B. B.27575 914 4.69 Red Soil 7.13 0.10 0.63 8.99 186.50 0.91 4.26 1.24 4.12 0.54 5.96
316 4056 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 Jayamma O. B.27576 816/a/1 3.36 Red Soil 7.13 0.11 0.78 7.56 142.40 0.92 7.85 2.48 5.68 0.58 6.92
317 4057 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 K.Mruntayua R. B.27577 855/3 4.25 Red Soil 7.12 0.58 0.91 6.87 136.80 0.92 6.13 2.45 3.18 0.52 15.32
318 4058 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 Kampalappa B. B.27578 366/8 3.00. Red Soil 7.14 0.10 0.89 13.12 143.90 0.96 4.19 3.50 2.11 1.87 7.26
319 4059 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 Kasturi L. B.27579 211/A/2 3.51 Red Soil 7.16 0.58 0.88 16.54 200.20 0.76 4.13 2.09 3.78 0.55 5.08
320 4060 Bellary Kudligi Hosahalli Suladahalli 1379 Sannaningappa H. B.27580 151/A/1 4.29 Red Soil 7.15 1.40 0.34 14.62 200.20 0.81 4.31 3.23 4.16 0.57 5.86
321 4121 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 B.M.Parameswarappa B.27581 127/B 2.00. Red Soil 7.22 0.32 0.78 10.32 198.30 1.38 5.09 0.81 7.15 0.69 6.33
322 4122 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 B.H.Veerabadrappa H. B.27582 273 2.60. Red Soil 6.87 0.16 0.81 15.54 200.20 3.53 4.06 0.72 1.36 0.35 9.59
323 4123 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 H.Nagaraj B. B.27583 277 1.54 Black Soil 7.35 0.58 0.81 10.54 200.20 1.57 5.42 0.78 3.65 0.52 19.23
324 4124 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 B.M.Manjunath M. B.27584 330 7.58 Sandy Soil 6.84 0.15 0.71 13.24 200.20 1.01 2.80 0.46 1.25 0.81 4.81
325 4125 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 Sharadamma B. B.27585 483 2.25 Black Soil 7.21 0.18 0.34 30.75 198.20 0.84 4.18 1.02 1.68 0.63 9.56
326 4126 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 H.Basavaraj B. B.27586 488 3.01 Black Soil 6.94 0.12 0.63 23.55 175.20 0.68 5.58 0.67 6.14 0.71 7.65
327 4127 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 Kasimsab P. B.27587 358 2.54 Red Soil 6.52 0.58 0.51 14.21 179.10 0.96 6.13 0.65 2.38 0.55 11.38
328 4128 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 B.M.Kubergouda B.27588 130 1.30. Black Soil 6.89 0.11 0.58 18.35 181.20 0.91 4.88 0.92 12.44 0.83 15.33
329 4129 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 B.Basavaraj B. B.27589 486 4.15 Red Soil 6.23 0.58 0.63 13.19 189.10 0.91 5.23 0.54 6.62 0.65 14.79
330 4130 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 Y.Kotreppa N. B.27590 628 4.00. Red Soil 6.26 0.10 0.71 19.99 171.60 0.91 2.58 0.69 3.97 0.94 5.05
331 4131 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 G.Mallikarjuna B.27591 171 2.27 Red Soil 6.28 0.58 0.88 8.77 168.30 0.96 5.22 0.85 2.03 1.22 6.18
332 4132 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 Bagyamma N B.27592 470 3.08. Sandy Soil 6.28 0.10 0.51 18.65 155.20 0.96 5.29 0.75 4.10 3.81 35.49
333 4133 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 Y.Parameshappa B.27593 447 7.30. Red Soil 6.89 0.18 0.26 13.11 168.10 0.92 4.08 0.78 2.36 0.98 31.64
334 4134 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 P.Kasimsab P. B.27594 183 2.60. Sandy Soil 6.25 0.58 0.94 15.83 173.20 0.92 2.90 0.45 6.63 0.77 8.23
335 4135 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 A.Kalamma S. B.27595 480 1.71 Sandy Soil 6.27 0.14 0.29 14.65 190.20 1.02 4.19 1.26 6.58 0.65 8.92
336 4136 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 T.Himambi P. B.27596 332 2.60. Red Soil 6.35 0.11 0.34 8.96 200.20 1.55 5.60 0.65 2.35 1.34 12.13
337 4137 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 U.Jagadisah B.27597 488 5.00. Red Soil 6.27 1.24 0.48 18.71 143.90 2.34 3.80 0.69 13.69 2.31 38.58
338 4138 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 Y.Nagaraj S B.27598 491 11.43 Red Soil 6.25 0.58 0.48 15.62 155.60 1.39 4.00 0.93 2.97 1.75 4.26
339 4139 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 Tippeswamy B.27599 283 4.00. Red Soil 6.45 0.17 0.76 13.53 170.20 0.92 5.28 0.55 5.68 3.64 6.76
340 4140 Bellary Kudligi Hosahalli Banavikallu 1380 Srinivas T. B.27600 279 6.06. Red Soil 6.58 0.11 0.81 8.79 138.60 0.92 3.00 0.70 1.63 3.21 29.56
341 4141 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Siddanagouda S. B.27601 235/1 1.07. Black Soil 6.89 0.65 0.87 8.92 155.00 0.91 6.13 0.62 3.45 1.89 11.18
342 4142 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Hanamegouda B. B.27602 298/B 1.88. Black Soil 7.23 0.51 0.29 13.53 93.40 1.88 15.51 0.57 7.14 0.91 24.56
343 4143 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Bangali O. B.27603 33/B 1.24 Black Soil 7.14 0.45 0.35 19.31 85.70 0.91 7.69 0.26 1.58 0.81 14.70
344 4144 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Ganganna Basayya B.27604 408/E 1.71 Red Soil 7.21 0.58 0.48 17.32 140.20 0.91 6.36 0.31 2.48 0.43 31.72
345 4145 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Kasim P. B.27605 422 0.51 Black Soil 7.36 0.35 0.64 17.77 186.50 2.01 4.19 0.27 1.62 7.86 14.67
346 4146 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Veerupakshappa B.27606 424/A/3A 0.94 Black Soil 7.55 0.13 0.61 10.99 137.20 3.93 14.25 0.57 6.13 0.56 18.15
347 4147 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Laxmidevi L. B.27607 3/B/2 4.96 Sandy Red Soil 7.21 1.62 0.76 4.32 115.00 7.05 4.61 1.02 2.16 0.44 13.56
348 4148 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Deerendrachari .S. B.27608 62/B 4.00. Sandy Red Soil 7.58 0.19 0.29 7.08 185.20 6.45 4.32 0.94 2.86 0.15 19.21
349 4149 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Shivamurty C. B.27609 419 4.25 Black Soil 7.14 0.75 0.66 9.12 130.20 0.96 3.95 0.46 5.68 0.45 6.24
350 4150 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Pundi Veeranna I. B.27610 649/2 4.65 Black Soil 7.12 0.73 0.61 13.22 150.20 0.95 6.13 0.57 1.35 0.26 10.87
351 4151 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Haribasappa M. B.27611 678/B 4.57 Sandy Red Soil 7.18 0.16 0.33 5.68 200.20 0.92 4.21 0.65 1.62 0.75 5.18
352 4152 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 J. Ishwarappa L. S. B.27612 68/5 4.82 Red Soil 6.98 0.23 0.26 17.86 125.20 1.85 19.85 0.58 3.71 0.35 12.38
353 4153 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Annadanappa L.Mukkanna B.27613 430/A 3.55 Black Soil 7.16 0.56 0.84 13.53 135.20 0.92 15.51 7.86 2.45 0.83 17.28
354 4154 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Chandranaik L.R. B.27614 73 4.35 Sandy Black Soil 7.12 0.48 0.72 14.85 140.10 0.91 4.11 0.32 3.68 0.72 16.35
355 4155 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Chalavadi K. B.27615 4/F 4.00. Black Soil 7.13 0.58 0.45 10.55 145.80 2.08 7.25 0.28 2.84 0.49 15.86
356 4156 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Obayya M. B.27616 69/D 5.00. Black Soil 7.24 0.63 0.63 6.78 143.20 3.95 6.43 0.55 3.91 5.24 19.30
357 4157 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Srinivascharyya R. B.27617 66/D 3.00. Red Soil 7.19 0.30 0.76 13.84 154.80 7.05 4.19 1.32 1.71 0.16 40.38
358 4158 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Siddamma V. B.27618 201/2 4.30. Sandy Black Soil 7.19 0.26 0.34 10.56 150.20 6.48 4.39 0.99 7.14 1.04 17.48
359 4159 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Palayya V. B.27619 208/B/1 3.00. Sandy Black Soil 7.18 0.57 0.59 13.76 181.20 0.96 5.09 0.45 5.68 1.09 38.45
360 4160 Bellary Kudligi Gudekote Gudekote 1381 Gousmoddinsab K. B.27620 238 3.02. Sandy Black Soil 8.13 0.31 0.74 18.56 122.00 0.95 5.96 0.59 3.64 2.03 12.18