1 3121 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 Maharaja D.H. B.27201 1113 1.00. Black Soil 7.19 0.16 0.93 3.82 78.30 1.13 7.58 0.56 3.63 0.31 12.12
2 3122 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 F.Iramma B.27202 1203 1.00. Black Soil 7.14 0.19 0.59 6.67 69.35 0.76 6.35 0.38 2.18 7.45 8.25
3 3123 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 R.Shanta R  B.27203 1748 2.50. Black Soil 7.12 0.22 0.81 5.89 159.00 0.59 4.58 1.36 4.71 0.28 11.37
4 3124 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 Dande A.T. B.27204 914 2.50. Black Soil 7.13 0.15 0.29 10.61 200.20 0.83 7.25 2.58 5.63 0.45 9.36
5 3125 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 Talwar H. B.27205 1036 1.00. Black Soil 7.13 0.15 0.93 8.32 46.00 0.98 6.26 2.78 2.78 0.71 5.25
6 3126 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 Dandi Ramachadrappa B.27206 1441 1.00. Black Soil 7.15 0.16 0.72 9.12 87.80 0.56 6.23 1.56 2.93 0.86 14.78
7 3127 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 Bandu H. K. B.27207 638 1.50. Black Soil 7.14 0.47 0.83 7.77 46.10 0.71 6.15 1.32 3.61 0.36 7.39
8 3128 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 Pujar E. B.27208 741 0.75 Black Soil 6.85 0.38 0.35 8.32 80.75 0.96 8.25 1.30 5.69 0.58 5.63
9 3129 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 Maharaja J. D B.27209 547 1.75 Black Soil 7.12 0.15 0.91 8.12 91.70 0.91 7.25 1.26 6.14 1.36 14.79
10 3130 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 Bandu M. K. B.27210 428 1.00. Black Soil 7.21 0.16 0.86 6.73 99.50 0.92 8.74 2.59 7.36 1.41 4.68
11 3131 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 Kali Durgappa B.27211 513 1.00. Black Soil 7.21 0.15 0.29 8.32 141.10 0.93 4.64 1.49 1.35 0.71 5.36
12 3132 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 H. Khuja H.D. B.27212 1120 0.75 Black Soil 6.85 0.29 0.34 7.73 111.75 0.92 5.44 0.93 1.63 0.55 9.56
13 3133 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 Gumpi Sannakka B.27213 1034 1.00. Black Soil 6.89 1.51 0.48 6.83 51.80 0.73 8.25 0.84 2.17 0.58 5.32
14 3134 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 Boya Akariyappa B.27214 943 1.75 Black Soil 6.94 2.20 0.63 13.42 46.58 0.57 6.33 0.87 7.37 0.63 8.67
15 3135 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 Banulu S.k. B.27215 1445 1.50. Black Soil 7.31 0.32 0.74 18.65 167.86 0.71 5.46 1.74 1.14 0.89 9.21
16 3136 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 Neerhigi K.H. B.27216 1503 0.35 Black Soil 7.45 0.18 0.69 11.28 159.75 0.91 7.83 2.58 7.37 1.44 6.50
17 3137 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 Murali  T. B.27217 1557 2.00. Black Soil 7.12 0.15 0.89 14.15 155.60 0.91 6.58 1.08 6.13 1.06 4.68
18 3138 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 Neelayya A. B.27218 1552 1.50. Black Soil 7.35 0.22 0.91 17.45 96.75 0.99 6.43 0.84 3.65 0.58 6.32
19 3139 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 Banudu P. B.27219 1428 1.00. Black Soil 7.48 0.47 0.83 15.01 86.35 0.99 4.83 0.71 5.69 0.89 11.37
20 3140 Bellary Hospet Hospet Hosuru 1361 L.Shekrhavali K. B.27220 1369 1.50. Black Soil 7.54 0.21 0.76 22.49 89.70 0.96 6.35 1.81 2.49 0.46 5.28
21 3161 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 V.S.Jaripasha G. B.27161 90 5.0. Black Soil 8.42 0.35 0.66 13.13 200.20 0.75 5.09 0.86 7.36 0.58 22.69
22 3162 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 Maldethimmappa S. B.27162 447 2.55 Black Soil 8.22 0.47 1.24 11.41 198.30 1.21 3.74 1.78 1.82 0.41 6.08
23 3163 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 K.Mastansab B. B.27163 269 2.97 Black Soil 8.15 0.15 0.91 6.43 200.20 3.81 5.37 0.40 6.13 0.48 5.69
24 3164 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 A.Nilamma A. B.27164 245 1.87 Black Soil 7.74 0.47 0.69 29.69 138.70 0.92 4.29 0.87 3.64 0.36 9.57
25 3165 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 Shahazad K. B.27165 901 3.00. Black Soil 8.31 0.47 0.79 8.28 112.50 0.59 5.85 1.26 2.16 1.58 14.79
26 3166 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 Vaddar Yallappa O. B.27166 52 3.79 Black Soil 7.94 0.68 0.49 15.04 155.70 0.75 4.44 0.26 5.69 1.36 8.93
27 3167 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 Obaleshappa K. B.27167 110 1.92 Black Soil 7.21 0.39 0.44 11.12 160.50 0.62 4.88 1.15 7.37 1.04 6.86
28 3168 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 M.Kontappa R. B.27168 64/1 0.85 Black Soil 7.52 0.12 0.28 26.78 155.40 0.89 5.09 1.19 2.20 1.32 12.12
29 3169 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 M.Durgamma K. B.27169 60 2.11. Black Soil 7.41 0.47 0.41 8.82 74.50 1.22 7.69 1.07 2.49 0.71 6.84
30 3170 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 Sanna ganganna N. B.27170 52 2.14 Black Soil 7.94 0.13 0.69 4.56 132.70 1.56 4.38 1.00 5.69 0.83 6.84
31 3171 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 H.Banappa N. B.27171 79 3.01. Black Soil 7.85 0.12 0.38 10.93 183.20 2.85 4.83 1.32 1.78 0.95 5.42
32 3172 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 Basappa D. B.27172 473 1.15 Black Soil 7.53 0.14 0.51 6.75 165.75 1.11 5.37 1.60 3.89 0.46 5.80
33 3173 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 K.Gangadhar N. B.27173 272 1.90. Black Soil 7.46 0.22 0.29 8.18 132.41 0.58 4.88 1.21 2.48 0.88 5.82
34 3174 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 M.Ramachadraraja A. B.27174 93 5.0. Black Soil 7.35 0.30 0.56 15.06 156.32 0.78 9.45 .84.75 1.58 0.48 7.68
35 3175 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 B.Pampapati B.27175 109 2.0. Black Soil 7.56 0.12 0.46 13.69 175.80 1.48 4.27 0.68 6.14 0.36 9.42
36 3176 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 G.Sharanappa C. B.27176 94 1.50. Black Soil 7.61 0.15 0.85 18.65 136.40 8.65 8.74 8.65 1.15 0.71 15.33
37 3177 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 G.Shankrappa V. B.27177 107 1.50. Black Soil 7.54 0.47 0.58 26.81 183.75 0.82 4.25 1.03 7.37 0.83 4.36
38 3178 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 B.Eramma B.27178 402 1.50. Black Soil 7.22 0.15 0.62 7.78 113.60 1.21 5.21 1.61 1.76 0.55 5.34
39 3179 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 Hulugappa V. B.27179 262 1.75 Black Soil 7.35 0.56 0.49 3.55 83.60 0.66 5.36 1.32 3.65 0.81 6.38
40 3180 Bellary Hospet Kamalapura Bukkasagara 1359 R.Mehaboobbi B.27180 276 1.50. Black Soil 7.51 0.12 0.68 13.82 91.40 0.84 4.88 0.90 2.17 0.36 5.42
41 3241 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 H.M.Katraih  B.27081 14/A/2 2.15 Sandy Soil 7.53 0.21 0.69 14.65 144.50 0.98 23.96 1.66 2.32 0.32 8.91
42 3242 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 Hanumantamma R B.27082 55/2 1.10. Red Sandy Soil 7.37 0.24 0.89 13.11 138.80 0.98 5.22 1.84 3.64 0.78 15.32
43 3243 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 Veeramma C. B.27083 239 1.44 Red Soil 7.40 1.65 0.93 18.24 121.70 1.26 3.65 1.70 2.56 0.55 5.63
44 3244 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 V. Hanumantappa B.27084 239E 2.93 Red Soil 7.55 0.20 0.93 11.21 83.70 0.96 4.83 1.76 3.71 0.46 6.76
45 3245 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 Nayakura D. B.27085 134/B 1.80. Red Soil 7.55 0.26 0.36 18.24 95.50 0.99 6.43 1.80 1.55 0.31 5.18
46 3246 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 Harijan N. B.27086 214A/3 2.39 Red Soil 7.22 0.17 0.41 14.86 101.50 0.79 4.69 1.37 8.12 0.75 35.49
47 3247 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 Palappa B. B.27087 132/B 2.35 Red Soil 7.34 0.19 0.48 15.26 67.40 0.98 6.13 1.78 1.59 0.86 5.99
48 3248 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 Kamemappa S. B.27088 145 2.38 Red Soil 7.55 0.22 0.48 17.28 81.50 0.98 4.58 1.26 8.12 0.31 7.28
49 3249 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 H.Varmappa B.27089 216 4.06. Red Soil 7.47 0.28 0.75 19.25 78.60 0.92 4.88 1.58 1.44 0.40 9.36
50 3250 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 Vanki M. B.27090 216 7.37 Red Soil 7.26 0.13 0.67 13.42 93.60 0.65 4.24 1.46 6.14 1.04 4.58
51 3251 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 G.Marappa Durgavva D. B.27091 245/1C 1.48 Red Soil 7.14 0.16 0.56 8.94 122.30 0.91 2.63 1.36 3.61 0.32 5.26
52 3252 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 Durgavva D B.27092 52/7 1.30. Red Soil 7.32 0.12 0.68 15.65 150.40 0.84 3.92 1.15 2.26 0.55 8.23
53 3253 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 Venkateshappa P B.27093 216E 1.54 Red Soil 6.98 0.20 0.89 16.83 74.90 0.72 6.13 2.12 2.18 0.81 7.13
54 3254 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 Harijan D. B.27094 45/A 2.14 Red Soil 6.97 0.21 0.34 13.91 66.70 0.88 7.49 3.65 3.22 0.34 7.28
55 3255 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 G.Hanumantappa S B.27095 267/A 3.44 Red Soil 7.52 0.12 0.47 17.22 63.70 0.92 5.45 0.78 1.68 0.58 9.56
56 3256 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 K.Venkatesha M B.27096 294/D 1.50. Red Soil 7.21 0.17 0.34 17.71 81.60 0.99 5.21 0.44 8.12 0.41 6.36
57 3257 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 Shivamma B. B.27097 149 2.25 Sandy Soil 7.45 0.22 0.76 18.91 146.30 0.91 4.70 0.36 1.59 0.63 6.38
58 3258 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 Kumbara N. B.27098 234/B 3.91 Red mix black Soil 7.16 0.57 0.86 15.61 158.40 0.91 4.24 7.86 3.64 1.32 5.44
59 3259 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 B.Basappa B.27099 57/D 0.25 Red Soil 6.95 0.49 0.28 17.25 86.40 0.96 4.68 0.45 2.16 1.55 5.26
60 3260 Bellary Hospet Mariyammanahalli Byalakundi 1355 Obappa H. B.27100 236/B 2.00. Red Soil 7.23 0.31 0.63 15.71 113.70 0.67 4.24 0.38 5.69 0.63 6.98
61 3261 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 K.Nagabhushan D. B.27101 156 95 Black Soil 7.45 0.22 0.81 11.21 165.40 0.92 6.13 0.98 8.13 0.32 4.58
62 3262 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 K.Doddanagappa M. B.27102 155/E 36 Black Soil 7.59 0.20 0.88 19.32 145.70 0.63 5.36 1.01 7.36 0.56 12.13
63 3263 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 K.Badakappa D. B.27103 156/A 10 Black Soil 7.68 0.18 0.65 12.32 125.60 0.96 4.83 0.56 2.49 0.78 4.58
64 3264 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 K.Mallikarjun  K. B.27104 114/A 7.30. Red Soil 7.17 0.25 0.44 8.75 108.40 0.62 4.25 7.45 1.44 0.41 9.25
65 3265 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 Uppar Basappa B.27105 222/1B 3.41 Red Soil 7.18 0.13 0.32 7.04 156.30 0.91 4.88 0.52 6.14 1.46 7.47
66 3266 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 M.Komareppa B.27106 90/B 3.32 Red Soil 7.11 0.26 0.52 5.21 165.70 0.78 7.48 0.36 8.12 0.78 14.78
67 3267 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 N.K.Adiveppa M. B.27107 - 11 Black Soil 7.55 0.24 0.58 6.08 59.60 0.62 5.46 0.42 5.69 0.18 8.47
68 3268 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 K. Sidlingappa C. B.27108 128/C 8 Red Soil 7.55 0.21 0.41 8.12 186.30 0.85 4.70 7.45 8.13 0.36 6.45
69 3269 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 K.Doddaningappa B.27109 146/A 2 Black Soil 7.65 0.22 0.68 9.66 175.20 0.64 4.48 0.22 7.37 1.21 35.48
70 3270 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 E.Somappa I. B.27110 106/B 2.2 Black Soil 7.66 0.14 0.71 4.51 112.70 0.65 4.83 0.28 1.78 1.36 5.78
71 3271 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 A.Shanmukappa R. B.27111 72 2.01. Red Soil 7.17 0.13 0.48 16.75 156.80 0.82 5.21 0.33 2.05 1.71 6.34
72 3272 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 Harijan D. B.27112 16/B/3 1.36 Red Soil 7.19 0.12 0.71 10.83 105.20 1.32 2.99 0.27 3.78 0.38 9.38
73 3273 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 Mahadevappa A B.27113 84/B 4.74 Red Soil 7.19 0.13 0.85 12.55 84.50 0.95 4.88 1.27 4.11 0.96 4.45
74 3274 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 V.Masteppa B.27114 84/D 3.36 Red Soil 7.18 0.68 0.91 10.65 46.50 0.63 5.36 0.87 4.56 1.36 9.56
75 3275 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 Hulagappa Y. B.27115 133/A 0.46 Red Soil 7.18 0.12 0.65 5.18 44.70 4.56 4.69 0.65 5.40 1.13 6.32
76 3276 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 Hiriyappa B. B.27116 43/c/2 2.85 Red Soil 7.18 0.12 0.63 13.72 74.60 0.71 5.22 0.75 6.31 0.71 4.36
77 3277 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 Govindaraj D. B.27117 167/B 5.06. Red Soil 7.18 0.45 0.78 11.56 68.90 1.56 6.35 0.46 4.81 0.83 8.25
78 3278 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 Shinappa K. B.27118 119/A/1 1.09. Red Soil 7.18 0.20 0.93 3.80 56.70 0.89 5.82 1.08 7.32 0.94 5.24
79 3279 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 Harijan B. B.27119 47B/2/2 2.42 Red Soil 7.19 0.14 0.85 8.15 110.90 0.63 7.58 1.55 3.90 0.83 5.42
80 3280 Bellary Hospet Mariyammanahalli Nandibandi 1356 H.Mayavva D. B.27120 47/B/4 2.70. Red Soil 7.19 0.36 0.69 5.08 67.80 0.71 6.35 0.61 3.13 0.71 5.44
81 3281 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 M.Hosagerappa B.27281 170/D/1 1.00. Mixed Soil 7.45 0.23 0.66 8.32 200.20 0.99 4.58 0.38 5.09 0.71 5.74
82 3282 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 D.Anjinappa B.27282 197/3 0.65 Mixed Soil 7.11 0.80 0.34 9.82 138.60 0.68 7.25 0.45 5.18 0.88 31.38
83 3283 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 V.Mallaiah B.27283 119/B 1.23 Mixed Soil 7.13 0.45 0.34 18.29 175.60 1.22 6.26 0.72 5.23 0.41 14.78
84 3284 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 Karibasappa B.27284 17/B 1.48 Mixed Soil 7.21 1.24 0.88 8.75 179.70 0.79 6.23 0.64 2.47 0.32 12.12
85 3285 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 D.Yallappa B.27285 114/A 1.29 Mixed Soil 7.21 0.18 0.29 14.15 186.50 0.65 6.15 0.32 3.66 0.18 5.62
86 3286 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 Saangati Mareppa B.27286 116/B/3 0.90. Mixed Soil 7.41 0.23 0.76 8.51 171.40 0.58 8.25 0.66 2.51 0.18 6.75
87 3287 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 M.Gududaiah B.27287 105/D/1, 106/C/1 1.17 Black Soil 7.17 0.69 0.86 18.21 124.50 0.71 7.25 0.28 2.48 0.36 15.33
88 3288 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 N.Doddabasappa B.27288 239/A 1.10. Black Soil 7.25 0.24 0.80 22.54 91.40 0.92 8.74 0.89 5.41 0.48 6.60
89 3289 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 T.Anjinappa B.27289 98/A/2 0.67 Red Soil 6.89 0.21 0.29 28.19 128.60 0.92 4.64 0.67 4.08 0.32 39.45
90 3290 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 M.Hanamantappa B.27290 95/Ap 2.00. Red Soil 7.41 0.20 0.87 18.22 153.70 0.92 5.44 1.04 2.37 0.51 12.14
91 3291 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 Honnur Sab B.27291 132/D 1.06. Mixed Soil 7.65 0.21 0.35 16.23 143.30 0.61 8.25 2.08 3.79 0.36 9.29
92 3292 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 P.Nazeersab B.27292 52/B 1.36 Mixed Soil 7.14 1.07 0.79 8.12 79.60 0.71 6.33 1.56 2.20 0.42 16.80
93 3293 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 S.Nagappa B.27293 113/A/1 2.00. Mixed Soil 7.14 0.27 0.87 29.69 59.30 0.57 5.46 3.81 2.49 0.71 8.35
94 3294 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 Y.Chidanandappa B.27294 152 1.12. Black Soil 7.25 0.26 0.91 10.29 100.15 3.98 7.83 0.93 1.89 0.18 5.37
95 3295 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 Imamsab B.27295 144/F/2 2.10. Mixed Soil 7.13 0.24 0.89 8.54 100.70 0.92 5.32 0.78 2.16 0.32 4.30
96 3296 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 Harijana E. B.27296 130 3.83 Mixed Soil 6.95 0.18 0.86 11.85 83.50 0.62 5.29 0.63 8.13 0.46 16.40
97 3297 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 Harijana M. B.27297 4A 1.70. Black Soil 7.19 0.16 0.35 10.39 101.50 0.79 23.68 1.09 1.64 0.58 4.28
98 3298 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 P.Sivarama B.27298 100 3.00. Red Soil 7.15 0.14 0.88 3.65 113.60 0.83 4.58 0.45 2.31 0.76 8.91
99 3299 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 Kantanagouda B.27299 151/D 7.28 Black Soil 7.14 0.24 0.34 10.38 132.80 0.65 27.85 0.71 2.21 0.89 9.35
100 3300 Bellary Hospet Kampli Devalapura 1365 D.Peddaiah B.27300 215 2.60. Black Soil 7.17 0.17 0.86 18.24 200.20 0.92 9.58 0.62 3.64 1.08 5.36
101 3321 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 S.H.M.Ajjaiah B.27181 24 3.65 Black Soil 7.32 0.18 0.87 11.30 116.90 0.95 6.43 1.00 3.64 0.88 6.44
102 3322 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 Kotraiah V. B.27182 46 3.00. Red Soil 7.41 0.18 0.86 12.25 200.20 0.99 5.09 1.32 8.12 0.31 9.67
103 3323 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 Shanmugum B.27183 108/4 1.50. Red Soil 7.26 0.21 0.76 14.76 200.20 0.62 5.21 1.60 1.14 0.56 5.88
104 3324 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 Kuppuswamy B.27184 7B 2.65 Red Soil 7.15 0.12 0.34 16.23 200.20 0.76 5.37 1.13 2.16 0.41 5.25
105 3325 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 Tippakka S.T. B.27185 10B 0.45 Red Soil 6.95 0.14 0.88 23.14 200.20 0.92 4.88 0.97 7.37 0.36 4.72
106 3326 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 M.Jambal H. B.27186 147/A 1.05. Black Soil 7.24 0.15 0.29 27.89 159.30 0.95 4.25 1.20 2.26 0.55 22.68
107 3327 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 L. Lakhamanaik B.27187 23/B 1.44 Black Soil 7.15 0.14 0.82 18.21 200.20 0.96 2.89 1.56 1.34 0.32 15.33
108 3328 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 Yallappa H. B.27188 41/P 1.55 Black Soil 7.31 0.25 0.76 16.83 147.00 0.91 4.69 1.31 1.72 0.41 8.45
109 3329 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 K.Rajani B.27189 50/A 2.90. Black Soil 7.45 0.21 0.76 15.56 200.20 0.91 5.22 0.94 1.76 0.36 39.15
110 3330 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 Siddesh V. B.27190 12/B 3.83 Black Soil 7.52 0.21 0.81 14.38 124.00 0.95 4.48 1.26 2.49 0.18 31.24
111 3331 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 K.Ramu I. B.27191 50/B 1.20. Black Soil 7.46 0.16 0.34 17.83 86.90 0.95 5.37 1.21 1.76 0.36 12.44
112 3332 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 Bheemaniak T. B.27192 25/A 1.20. Black Soil 7.41 0.12 0.79 18.20 160.20 0.92 4.88 1.16 8.12 0.51 15.32
113 3333 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 L.Kariyappa T. B.27193 18/A 0.99 Black Soil 7.44 0.15 0.86 14.30 200.20 0.92 5.39 0.72 2.17 0.55 12.13
114 3334 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 K.Kotrappa D. B.27194 70 1.04. Black Soil 7.18 0.13 0.35 12.60 200.20 0.71 2.99 0.74 6.14 0.96 6.31
115 3335 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 Shivalingmurty B.27195 84 0.79 Black Soil 7.38 0.36 0.29 13.90 200.20 0.91 5.28 0.86 3.65 0.71 5.23
116 3336 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 Huliyappa V. B.27196 34/C 2.73 Black Soil 7.64 0.20 0.79 14.80 200.20 0.92 4.70 2.18 7.37 0.44 5.85
117 3337 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 Mainuddinkadar S. B.27197 144 1.50. Black Soil 7.46 0.21 0.84 13.20 165.20 0.71 5.37 0.29 1.32 0.68 6.50
118 3338 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 V.Pakirappa H.A. B.27198 80 0.44 Black Soil 7.26 0.23 0.82 16.90 149.70 0.58 4.70 0.61 5.68 0.61 6.36
119 3339 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 A.Ashwathsing B.27199 177 1.44 Black Soil 7.45 0.12 0.88 13.40 200.20 0.92 6.13 1.22 8.12 0.71 6.32
120 3340 Bellary Hospet Kamalapura Kaddirampura Tanda 1360 B.N.Karibasappa B.27200 242 1.18 Black Soil 7.43 0.16 0.91 12.90 198.30 0.92 4.88 1.07 1.76 0.83 5.23
121 3361 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 Kudutini Anjaniyappa B.27301 199 4.68 Red Soil 7.12 0.17 0.87 10.32 190.30 0.95 6.55 2.56 5.68 0.36 5.73
122 3362 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 Dhamodharappa B.27302 232 2.90. Red Soil 7.14 0.27 0.82 12.03 189.90 0.96 5.41 0.71 1.81 0.71 31.65
123 3363 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 G.Doddabasappa B.27303 74/B 3.00. Red Soil 7.13 0.18 0.91 13.02 53.70 0.95 5.18 0.86 8.13 0.88 22.68
124 3364 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 O.Panduranga B.27304 232 4.19 Red Soil 7.15 0.26 0.76 12.21 150.20 0.92 6.94 1.13 3.65 0.56 11.37
125 3365 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 M.Nagaraj  B.27305 202 2.57 - 7.14 0.15 0.72 8.52 120.10 0.91 4.56 1.58 1.82 0.48 12.13
126 3366 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 Govindppa ST B.27306 202 2.50. - 7.15 0.21 0.46 7.32 66.80 0.96 5.32 0.75 5.69 1.55 5.02
127 3367 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 Goudra Iramma B.27307 70 3.04. - 7.16 0.17 0.46 8.56 144.10 1.97 5.09 2.55 3.38 1.36 6.35
128 3368 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 Chinnur H. B.27308 243 1.78 - 6.67 0.17 0.35 13.42 140.80 0.96 23.84 0.76 2.21 0.71 9.08
129 3369 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 Kurugodu R. B.27309 224/B/2 2.96 - 7.15 1.24 0.28 13.76 200.20 0.59 4.58 1.37 1.66 0.83 28.14
130 3370 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 G.Janaki B.27310 74/A 3.00. - 7.21 1.69 0.64 13.42 119.40 4.76 27.84 0.33 2.67 0.51 38.62
131 3371 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 Talavar Iramma B.27311 45 2.70. - 7.15 1.98 0.58 13.25 145.20 1.41 6.58 2.40 4.32 1.31 37.62
132 3372 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 C.Siddanagouda B.27312 247/A 3.15 - 7.13 0.93 0.36 12.32 200.20 0.57 4.58 0.19 7.37 1.08 39.45
133 3373 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 C.Doddabasamma B.27313 248/B 4.14 - 7.17 0.23 0.29 11.55 120.47 0.91 4.63 1.23 2.17 0.36 13.36
134 3374 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 C.Parvatamma  B.27314 248 2.00. - 7.17 0.17 0.93 10.65 58.60 0.99 4.87 0.42 4.36 0.71 5.31
135 3375 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 C.Naganagouda B.27315 248/B 3.25 - 7.12 0.54 0.86 29.69 125.80 0.71 6.58 1.29 3.46 0.88 22.68
136 3376 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 C.Rajeshwari B.27316 246 4.25 - 7.16 0.30 0.34 14.32 75.80 0.84 4.70 0.95 2.49 0.38 14.78
137 3377 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 Palled Nagappa B.27317 229/B 3.68 - 7.14 0.14 0.89 13.76 154.80 0.91 4.58 1.04 2.16 0.16 6.16
138 3378 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 Danakai Lingappa B.27318 228/D 2.24 - 7.12 0.21 0.83 27.49 155.20 1.21 4.68 1.01 2.21 0.58 5.24
139 3379 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 T.Iramma B.27319 45 2.70. - 7.11 0.87 0.96 11.39 120.90 0.63 4.58 1.32 6.14 0.49 6.75
140 3380 Bellary Hospet Kampli Kanavitimmalapura 1366 N.Maruteppa B.27320 244 3.40. - 7.27 0.22 0.41 13.56 195.80 0.92 8.36 0.85 5.68 0.36 5.39
141 3601 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 H.G.Honvirappa B.27221 30 2.50. Red Soil 6.64 0.15 0.83 23.65 44.00 0.98 4.82 1.65 3.32 0.78 6.45
142 3602 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 K.DueugaMMA B.27222 60/A 2.00. Red Soil 6.86 0.13 0.34 20.95 129.40 4.68 5.21 1.41 3.96 0.86 5.27
143 3603 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 k.Mallikarjuna B.27223 146 2.00. Red Soil 6.18 0.45 0.85 26.82 48.20 0.59 4.95 1.76 5.11 0.48 5.75
144 3604 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 K.Kumbara P. B.27224 53/B 2.50. Red Soil 7.21 0.39 0.34 23.12 151.00 4.79 2.89 1.27 7.38 1.07 6.00
145 3605 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 Channavirappa B.27225 47 3.00. Red Soil 7.31 0.67 0.91 18.68 127.10 0.92 5.28 1.24 4.16 3.44 12.13
146 3606 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 Bhogarajareddy B.27226 150 3.00. Black Soil 7.12 0.12 0.29 14.32 98.00 0.96 4.88 1.66 3.38 0.82 6.68
147 3607 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 Mahadevappa A B.27227 47/B 2.00. Black Soil 7.31 0.13 0.78 18.19 200.20 0.91 3.58 1.84 2.76 1.01 6.32
148 3608 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 Honamajamma B.27228 107 2.00. Black Soil 7.25 0.39 0.86 20.32 105.20 0.78 4.83 1.70 3.75 0.18 7.46
149 3609 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 Somashekargouda B.27229 104 4.00. Black Soil 7.15 0.12 0.88 10.95 156.40 0.95 5.08 1.76 6.12 3.80 6.67
150 3610 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 Gopikrishna B.27230 112/AB 21.50. Black Soil 6.76 0.39 0.34 18.18 200.20 0.95 5.21 1.23 7.36 0.91 9.22
151 3611 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 Mahabaleswarappa B.27231 35 2.25 Black Soil 7.95 0.20 0.82 15.62 45.00 0.92 5.29 0.26 8.93 7.86 35.48
152 3612 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 Santhosh B.27232 23 2.00. Black Soil 7.26 1.24 0.35 13.42 125.80 0.59 4.88 7.86 11.56 0.46 5.36
153 3613 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 G.Basavraj B.27233 12 1.50. Red Soil 7.14 0.17 0.76 15.11 46.30 0.99 3.94 0.97 8.12 0.38 4.28
154 3614 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 Nageshgouda B.27234 34/B 2.41 Red Soil 6.98 0.16 0.76 17.61 152.40 0.98 4.25 0.92 6.38 0.71 6.76
155 3615 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 Kurubara Yallappa B.27235 72/A/320 2.00. Black Soil 6.96 0.18 0.85 13.21 125.90 0.71 5.29 0.99 3.55 1.55 5.36
156 3616 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 B.Huligemma B.27236 10-Dec 1.00. Black Soil 6.79 0.12 0.29 14.12 100.20 0.86 5.22 0.93 5.68 0.62 5.83
157 3617 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 B.Poohad B.27237 115/121 1.25 Black Soil 7.93 0.34 0.92 17.12 200.20 0.95 4.29 0.31 3.26 2.14 35.48
158 3618 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 Akaleshgouda B.27238 8/ABC 1.25 Black Soil 7.05 0.33 0.86 16.41 115.20 0.59 4.26 0.70 2.75 0.62 6.36
159 3619 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 Agasara Y. B.27239 130/B/2 2.45 Black Soil 7.64 0.23 0.76 22.69 158.70 0.65 4.88 0.46 6.18 0.45 4.39
160 3620 Bellary Hospet Hospet Gudi  Obalapura 1362 Kuduramma B.27240 136 1.35 Black Soil 6.96 0.12 0.86 17.32 200.20 0.73 5.08 0.73 2.18 0.58 5.81
161 3621 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 P.Chittappa B.27061 58/3A 2.00. Red Soil 7.19 0.39 0.34 26.78 200.20 0.59 3.59 0.45 3.56 1.29 6.00
162 3622 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 P.Chittappa B.27062 58/3B 1.43 Red Soil 7.12 0.39 0.83 16.32 197.60 0.95 4.01 1.36 5.18 0.27 6.37
163 3623 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 Chalavadi  I. B.27063 57/B2 3.00. Red Soil 6.95 0.19 0.34 18.15 200.20 4.74 5.29 1.74 5.12 2.47 4.88
164 3624 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 Harijan T. B.27064 43/B2 2.95 Red Soil 7.16 0.14 0.82 27.89 150.10 4.76 5.09 0.90 2.68 0.51 5.08
165 3625 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 Harijan B. B.27065 46/B2 4.80. Red Soil 7.24 0.39 0.86 17.51 194.60 0.98 7.69 0.56 3.71 0.26 12.13
166 3626 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 P.Nagappa B.27066 190/E 5.00. Red Soil 7.13 0.14 0.46 16.83 101.50 0.99 4.28 1.32 3.56 0.42 5.43
167 3627 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 Venkateshappa B.27067 50 3.00. Red Soil 7.13 0.13 0.34 15.91 200.20 0.99 4.87 0.76 4.32 0.51 8.40
168 3628 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 Kajji B. B.27068 21 2.00. Red Soil 7.13 0.57 0.93 10.32 123.00 0.95 4.24 0.83 2.12 0.31 6.33
169 3629 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 H.Mayappa B.27069 43/B3 4.00. Red Soil 7.14 0.39 0.86 16.55 200.20 0.99 4.70 0.53 3.06 1.47 15.33
170 3630 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 D.Bharamappa B.27070 90/B 4.00. Red Soil 7.15 0.64 0.88 14.93 200.20 0.92 4.24 1.16 2.11 0.40 6.86
171 3631 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 H.Bommappa B.27071 193/B 5.00. Red Soil 7.14 0.23 0.34 15.12 200.20 0.59 4.29 0.86 2.12 0.36 9.57
172 3632 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 Gandeppa B.27072 42/2 2.10. Red Soil 7.13 0.21 0.38 16.75 200.20 0.96 4.33 1.02 4.52 0.52 5.31
173 3633 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 B.Doddadurgappa B.27073 34/B 3.85 Red Soil 7.12 0.39 0.91 14.16 155.90 0.95 4.11 1.84 1.89 0.64 16.39
174 3634 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 Korchar H. B.27074 47/B 2.35 Red Soil 7.12 0.27 0.65 13.85 200.20 0.99 4.18 0.30 1.77 0.71 22.69
175 3635 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 P.Sushilamma B.27075 57/B2 2.50. Red Soil 7.12 0.39 0.78 16.14 105.60 0.73 4.70 0.24 6.14 1.23 6.89
176 3636 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 H.Shidlappa B.27076 57/B2 3.79 Red Soil 6.82 0.12 0.34 26.98 200.20 0.91 3.97 1.24 4.73 1.51 7.13
177 3637 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 Hosur Bommalingappa B.27077 59/A2 2.10. Red Soil 6.93 0.39 0.86 9.35 125.00 0.78 4.36 1.08 4.80 2.16 5.11
178 3638 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 Galemma B.27078 31/A 2.87 Red Soil 6.95 0.57 0.85 10.63 200.20 0.92 5.09 1.32 3.18 0.68 6.38
179 3639 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 Komareddy B.27079 50/2 5.73 Red Soil 6.94 0.39 0.84 17.22 115.20 0.92 4.25 1.22 4.35 0.72 9.14
180 3640 Bellary Hospet Mariyammanahalli Haruvanahalli 1354 Mariyappa B.27080 50/2 2.00. Red Soil 6.95 0.59 0.35 14.32 127.80 0.91 5.81 0.98 3.65 0.35 11.37
181 3881 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 Kumarswamy B.27121 292 2.25 Red Soil 6.89 0.39 0.76 13.25 134.70 0.98 4.25 1.55 7.15 1.64 9.93
182 3882 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 U.Veeranagouda B.27122 263 5.25 Red Soil 6.78 0.30 0.88 13.12 128.90 0.98 5.28 0.73 1.44 0.73 19.88
183 3883 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 M.Suresh P. B.27123 95/A 3.80. Red Soil 6.85 0.14 0.91 11.26 159.70 4.74 4.87 0.70 1.71 1.12 11.38
184 3884 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 Hanumanta Reddy  H. B.27124 264 4.00. Red Soil 7.26 0.15 0.34 12.38 167.60 0.91 4.33 0.76 1.58 1.74 9.56
185 3885 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 Mallanna V. B.27125 129/A 5.00. Red Soil 7.16 0.16 0.85 13.13 158.40 4.74 4.83 1.47 1.41 1.26 12.13
186 3886 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 Satyamma V. B.27126 22 2.78 Red Soil 7.30 0.52 0.87 9.98 144.40 0.98 5.09 0.77 5.69 1.64 15.33
187 3887 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 Jadiyeppa G. B.27127 246 1.68 Red Soil 7.14 0.18 0.35 13.37 138.20 0.98 5.21 0.82 5.69 0.45 8.39
188 3888 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 Pompanna B. B.27128 3`15 4.60. Red Soil 7.15 0.20 0.29 18.16 128.50 0.98 4.09 0.75 1.43 1.33 16.64
189 3889 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 Sanna H.H. B.27129 35.36 2.33 Red Soil 7.35 0.36 0.56 14.13 200.20 0.98 5.29 1.10 7.14 0.16 8.49
190 3890 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 Durgamma P. B.27130 43 2.45 Red Soil 7.40 0.36 0.46 10.38 98.60 0.96 7.13 0.59 1.74 0.90 17.41
191 3891 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 Devendrappa B. B.27131 212/2 2.44 Red Soil 7.38 0.41 0.82 10.55 200.20 0.98 9.34 1.14 2.17 0.62 12.25
192 3892 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 Hanumantappa B.27132 25 2.37 Red Soil 7.45 0.22 0.92 18.12 158.90 4.72 4.83 0.71 3.64 0.54 6.25
193 3893 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 Ananda G. B.27133 267 2.00. Red Soil 7.46 0.27 0.80 22.69 169.70 4.79 4.33 1.08 2.63 0.87 11.32
194 3894 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 U.Neelakanthappa H. B.27134 87/A 2.06. Red Soil 7.47 0.15 0.34 17.32 155.60 0.99 4.88 0.96 3.71 1.21 6.32
195 3895 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 U.Veerabhadrappa C. B.27135 68A.69 4.14. Red Soil 7.25 0.15 0.79 15.62 142.90 0.73 4.19 0.81 5.69 0.42 19.15
196 3896 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 Doddabasappa B. B.27136 274 3.00. Red Soil 7.49 0.29 0.89 14.19 200.20 2.56 4.54 0.55 6.14 0.43 14.78
197 3897 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 N.Honnurappa H. B.27137 164 7.35 Red Soil 7.15 0.14 0.28 27.65 200.20 0.92 5.09 0.56 7.15 0.63 35.48
198 3898 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 Eerama G. B.27138 298 3.00. Black Soil 7.35 0.42 0.86 8.76 200.20 0.85 5.29 0.93 1.15 0.38 6.38
199 3899 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 Praksh E. B.27139 240 4.00. Red Soil 7.16 0.40 0.34 9.22 196.50 5.78 4.83 1.32 1.38 0.74 11.42
200 3900 Bellary Hospet Kamalapur P.K.Halli 1357 Eshwaraih S. B.27140 249 2.00. Black Soil 7.14 0.19 0.35 13.42 195.60 0.79 4.25 1.56 3.68 0.69 6.46
201 3901 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 H.Yallamma V. B.27261 90 2.00. Black Soil 7.60 0.16 0.28 8.63 115.40 0.68 2.99 1.05 3.91 1.82 9.79
202 3902 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 M.Tippanna R. B.27262 13/A 2.68 Red Soil 7.17 0.18 0.56 10.38 140.20 0.96 4.29 0.52 2.73 0.80 8.32
203 3903 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 D.Hanamantappa T. B.27263 24 2.00. Red Soil 7.13 0.14 0.88 9.12 137.20 0.81 5.22 1.71 1.15 0.63 9.51
204 3904 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 M.Basappa T. B.27264 10 6.00. Red Soil 7.12 0.39 0.76 6.73 110.30 0.92 4.18 0.50 7.14 1.58 14.79
205 3905 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 Nagalingqappa S. B.27265 87/B 2.31 Red Soil 7.12 0.62 0.46 18.61 143.50 1.03 4.88 0.61 1.63 1.64 4.88
206 3906 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 E.Jalappa H. B.27266 3 8.70. Red Soil 7.11 0.16 0.89 23.12 128.60 0.84 3.41 0.54 2.74 0.53 11.38
207 3907 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 S.Devendrappa E. B.27267 45 2.00. Red Soil 7.14 0.18 0.65 10.32 156.90 0.95 2.87 0.57 1.15 1.73 6.23
208 3908 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 D.Eramma H. B.27268 79 2.95 Red Soil 7.16 0.13 0.69 13.16 200.20 4.76 4.18 0.66 6.13 0.70 10.39
209 3909 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 D.Pampamma H. B.27269 146 4.00. Red Soil 7.14 0.35 0.78 16.73 187.30 3.27 2.80 7.45 2.17 1.10 9.38
210 3910 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 H.Tammayya M. B.27270 58/A 2.35 Red Soil 7.16 0.15 0.29 15.18 131.30 0.98 13.42 1.19 2.02 0.29 6.62
211 3911 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 Godilingappa M. B.27271 89 1.21 Red Soil 7.15 0.31 0.61 14.16 88.60 0.99 13.45 0.60 3.64 0.62 9.57
212 3912 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 E.Hanamantappa G. B.27272 127 2.22 Black Soil 7.60 0.27 0.53 13.42 143.80 7.18 5.29 0.65 1.62 0.46 6.98
213 3913 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 H.Hanamappa B. B.27273 22 1.76 Red Soil 7.16 0.23 0.58 8.89 131.50 0.99 5.28 0.78 1.71 0.52 7.58
214 3914 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 G.Basavaraj N. B.27274 71 2.50. Red Soil 7.17 0.15 0.33 7.12 119.60 0.91 4.60 0.96 5.69 0.87 4.51
215 3915 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 H.Parashramappa K. B.27275 49 2.00. Red Soil 7.15 0.26 0.63 16.35 142.40 0.58 4.29 1.05 1.32 0.96 7.47
216 3916 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 G.Nagaraj R. B.27276 139 0.96 Red Soil 7.16 0.15 0.95 14.95 188.10 5.78 5.42 1.38 2.17 1.21 11.37
217 3917 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 H.Nagappa V. B.27277 135 3.84 Black Soil 7.61 0.14 0.85 8.68 193.40 4.63 4.83 0.71 1.81 1.54 6.14
218 3918 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 M.Devendrappa R. B.27278 8 2.20. Black Soil 7.60 0.18 0.91 7.12 117.30 1.56 4.87 0.56 1.69 1.62 35.49
219 3919 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 S.Timmappa K. B.27279 102 3.80. Red Soil 7.17 0.15 0.76 27.89 123.50 0.99 5.08 0.38 2.18 0.35 6.88
220 3920 Bellary Hospet Kampli Upparahalli 1364 Maresh Y. B.27280 39/A 2.00. Black Soil 7.40 2.25 0.69 14.53 172.50 0.99 4.13 0.68 7.15 0.64 8.13
221 4261 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Beerappa B. B.27141 114 3.00. Black Soil 7.26 0.36 0.82 10.31 141.50 0.78 5.22 0.35 7.15 18.02 6.64
222 4262 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Doddabasappa S. B.27142 80 3.50. Black Soil 7.95 0.42 0.66 13.52 152.20 3.71 4.65 0.34 1.24 0.34 22.68
223 4263 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Kallappa B. B.27143 72 3.00. Black Soil 7.28 0.54 0.96 16.71 107.50 2.45 4.88 0.23 3.65 0.86 6.24
224 4264 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Gadilingappa N. B.27144 31 4.00. Black Soil 7.26 0.15 0.61 12.82 108.20 3.68 4.33 0.40 1.44 0.84 5.36
225 4265 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Mallikarjuna M. B.27145 16 3.00. Red Soil 7.28 0.12 0.68 13.21 107.10 2.84 3.76 7.86 1.56 2.70 8.23
226 4266 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Hanumantappa H. B.27146 117 3.00. Red Soil 7.24 0.18 0.79 28.91 112.10 3.91 5.29 0.39 2.96 1.98 5.23
227 4267 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Nagappa N. B.27147 22 2.00. Red Soil 7.12 0.35 0.69 24.32 125.70 0.71 2.61 7.86 3.89 1.29 5.36
228 4268 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Hulli Ramappa B. B.27148 47 2.00. Black Soil 6.98 0.36 0.48 31.75 135.80 0.99 5.09 0.22 5.68 0.52 6.12
229 4269 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Siddappa S. B.27149 16 2.00. Black Soil 7.46 0.38 0.33 23.68 200.20 0.98 4.18 0.44 3.64 0.41 5.32
230 4270 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Hulugappa L. B.27150 104 3.00. Black Soil 6.95 0.41 0.73 7.71 175.70 0.98 3.28 0.41 2.16 0.62 8.32
231 4271 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Nagappa L. B.27151 52 4.00. Black Soil 6.78 0.76 0.56 17.25 168.10 0.95 4.33 0.36 3.93 0.35 6.38
232 4272 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Basavaraj B. B.27152 34 3.00. Black Soil 8.26 1.24 0.74 8.75 98.90 3.25 5.29 0.35 7.05 0.24 5.15
233 4273 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Kumbar Basappa B.27153 179 4.00. Red Soil 7.13 1.74 0.85 16.75 112.30 2.55 2.55 7.86 6.45 0.15 6.25
234 4274 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Gaviyappa M. B.27154 163 2.00. Red Soil 7.15 0.45 0.94 7.04 113.40 3.69 5.21 0.45 2.64 1.05 7.35
235 4275 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Swamy Mallappa B.27155 49 3.00. Red Soil 7.18 0.66 0.46 15.61 198.70 2.85 4.25 0.30 4.72 0.72 4.36
236 4276 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Mallappa H. B.27156 43 5.50. Red Soil 7.12 0.63 0.62 16.83 187.70 3.96 4.83 0.40 2.97 0.46 6.48
237 4277 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Eramma N. B.27157 42/A 2.00. Black Soil 8.15 0.71 0.58 15.63 165.20 0.75 5.42 7.86 3.65 0.38 5.77
238 4278 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Nagasiddappa R B.27158 2 6.00. Red Soil 7.15 0.23 0.63 19.25 168.10 0.95 5.09 0.23 1.24 0.32 6.48
239 4279 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Siddayya K.G. B.27159 164 3.00. Red Soil 7.14 1.65 0.34 14.86 178.20 0.98 4.22 0.45 6.14 0.24 5.68
240 4280 Bellary Hospet Kamalapur Gadiganuru 1358 Hosagerappa N. B.27160 171 3.00. Red Soil 7.16 0.26 0.84 18.24 159.20 0.99 3.56 0.42 5.68 0.36 5.32
241 4361 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Pujari Yenkappa B.27241 102 1.19 Red Soil 7.52 0.40 0.83 14.86 145.90 0.99 6.13 0.67 1.71 1.10 12.08
242 4362 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Anjanappa J. B.27242 81 1.50. Red Soil 7.45 0.69 0.87 27.59 123.60 0.99 5.96 0.62 1.12 1.67 5.46
243 4363 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Maruthappa J. B.27243 18 4.00. Red Soil 7.44 0.40 0.92 24.93 178.90 0.99 2.98 0.76 3.64 1.10 4.43
244 4364 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Sunna Kanemappa B.27244 28/B/2 2.18 Red Soil 7.49 1.18 0.71 23.11 148.90 0.99 5.34 0.85 7.14 1.41 6.32
245 4365 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Pujari Venkatesh B.27245 13/A 1.00. Red Soil 7.56 1.03 0.79 30.51 156.00 0.98 4.70 0.90 1.43 1.14 12.12
246 4366 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Manjunath P. B.27246 19 3.51 Red Soil 7.37 0.50 0.34 15.47 189.20 0.98 3.07 1.70 1.43 2.07 5.64
247 4367 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Kenchappa O. B.27247 4 4.50. Red Soil 7.42 0.30 0.34 12.91 164.00 0.99 4.22 1.20 1.76 0.50 8.29
248 4368 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Kurubara Hanamantappa B.27248 48 1.41 Red Soil 7.42 0.38 0.59 11.83 157.80 0.98 4.69 0.86 5.69 2.18 7.28
249 4369 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Hanumantappa J. B.27249 109 6.00. Red Soil 7.29 0.35 0.29 14.86 137.20 0.91 5.36 2.06 1.35 1.63 15.36
250 4370 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Pujari Yenkappa B.27250 28 1.50. Red Soil 7.13 0.57 0.63 15.97 176.20 0.98 5.08 2.11 6.13 1.21 11.45
251 4371 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Pujari Yellappa R. B.27251 91 1.00. Red Soil 7.36 0.12 0.65 12.91 127.40 0.99 3.06 0.68 3.64 0.36 31.24
252 4372 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Pujari Kanamappa B.27252 8 2.15 Red Soil 7.28 0.32 0.71 12.88 187.40 0.99 4.24 0.65 1.43 0.75 8.92
253 4373 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Nagendrappa J. B.27253 46 4.00. Red Soil 7.38 0.35 0.84 10.81 156.30 0.99 4.23 0.75 1.33 1.13 18.75
254 4374 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Anjanappa D. B.27254 26 3.00. Red Soil 7.55 0.35 0.33 9.33 187.40 0.98 2.91 0.89 4.36 1.51 9.14
255 4375 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 R.T.Kenanappa B.27255 89 1.00. Red Soil 7.46 0.32 0.54 10.91 189.30 0.98 4.22 0.96 2.16 1.22 4.31
256 4376 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Anevese Yeddappa B.27256 13 12.00. Red Soil 7.54 0.36 0.75 12.29 165.20 0.91 6.13 1.08 1.77 0.36 4.69
257 4377 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Rudrappa S K B.27257 14 2.00. Red Soil 7.25 0.65 0.81 12.26 145.20 0.95 2.87 1.25 7.15 0.85 14.79
258 4378 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Kariyappa H. B.27258 27 2.00. Red Soil 7.28 0.65 0.75 26.91 135.00 0.99 5.28 0.86 2.90 0.72 35.49
259 4379 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Shankrappa K. B.27259 19 4.00. Red Soil 7.37 0.38 0.61 23.13 123.50 0.99 4.83 2.11 2.29 0.61 12.13
260 4380 Bellary Hospet Hospet Kallahalli 1363 Talwar Sannakere K B.27260 48/B 1.50. Red Soil 7.15 0.32 0.28 25.66 136.90 0.98 4.29 1.23 2.98 0.45 38.56
261 4381 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 Doddakurubar  H. B.27321 153/B 2 Red Soil 7.26 0.30 0.81 18.37 156.90 0.91 4.29 1.66 1.68 0.95 4.40
262 4382 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 P.Srinivasalu B.27322 157/B/C 0.92 Red Soil 7.38 0.35 0.28 15.70 158.30 0.72 4.21 1.57 2.79 0.23 11.41
263 4383 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 Anche Maktumsab B.27323 175/B/3 1.27 Red Soil 6.87 0.38 0.65 30.29 189.50 0.78 3.74 1.41 2.86 1.24 19.64
264 4384 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 Budgigeri M. B.27324 156/A/2, 156/A2B 1.07, 2.02 Red Soil 7.45 0.50 0.33 19.46 197.20 0.91 4.24 1.89 7.89 1.62 16.54
265 4385 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 Bhatta Adilaxmi B.27325 187/A/2, 188/A/3 2.09, 1.43 Red Soil 7.28 0.64 0.79 22.26 200.20 0.92 4.21 1.01 3.65 0.32 6.75
266 4386 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 C.S.Misha B.27326 148 1.98 Red Soil 7.46 0.40 0.78 27.09 200.20 1.07 4.96 0.29 2.09 0.56 17.06
267 4387 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 Shiraguchi Anjanappa B.27327 154/B/30 0.54 Red Soil 7.39 0.44 0.61 26.78 187.30 0.86 2.69 0.47 2.26 0.42 5.48
268 4388 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 T.Veeranagouda B.27328 188/A/5, 188 1.06, 2.00 Red Soil 7.26 0.74 0.70 30.40 198.40 0.73 6.43 0.45 6.14 1.18 10.22
269 4389 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 T.Venkatanarayan B.27329 190/B, 190/C 4.00, 3.00 Red Soil 7.21 0.72 0.62 23.13 145.60 1.44 5.29 0.50 2.17 0.79 5.35
270 4390 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 Ramanaik  B.27330 86/4 1.72 Red Soil 7.27 0.40 0.33 25.65 157.80 5.78 5.37 0.62 5.68 1.04 15.32
271 4391 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 M.Narayanaswamy B.27331 196/A 3.85 Red Soil 7.16 0.61 0.65 18.56 164.30 0.92 5.21 1.69 1.77 2.36 7.46
272 4392 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 Kurubar Gangadhar B.27332 66/A 1.98 Red Soil 7.35 0.68 0.82 16.32 189.50 0.75 4.25 1.60 7.15 0.18 29.21
273 4393 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 Rukminimma R. B.27333 183/B/1 2.98 Red Soil 7.18 0.56 0.91 19.44 175.20 0.76 5.09 1.51 2.86 0.19 39.32
274 4394 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 Limbani Beemappa B.27334 47/D 0.57 Red Soil 7.14 0.52 0.48 11.23 174.90 0.91 4.25 1.90 6.89 0.61 36.48
275 4395 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 C.Irappa B.27335 176/B/1 2.03. Red Soil 7.13 0.64 0.28 17.15 184.50 0.92 4.22 1.09 2.36 0.71 5.04
276 4396 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 B.K.Yakubanna B.27336 195 3.78 Black Soil 7.21 0.70 0.34 16.38 168.00 0.84 4.55 7.86 2.32 0.83 37.12
277 4397 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 D.Murari B.27337 184/B/1 4.00. Red Soil 7.27 0.51 0.78 14.11 186.30 0.85 4.24 0.49 3.48 1.05 9.56
278 4398 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 Pallaki Shankrappa B.27338 167/B 2.00. Red Soil 7.16 0.33 0.65 24.36 185.20 0.75 5.37 0.46 8.55 0.32 13.41
279 4399 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 Puvani Mayappa B.27339 185 2.60. Black Soil 7.18 1.74 0.81 26.87 179.80 1.45 4.29 0.55 3.08 0.41 5.02
280 4400 Bellary Hospet Kampli Aralihalli 1367 Chelli Venkat  B.27340 66/B 7.80. Black Soil 7.14 0.22 0.65 26.02 165.70 1.25 3.42 0.65 3.14 0.46 12.13