************* ರೈತರ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1800 425 3553 *************

Best viewed in internet explorer

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ
AB

ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001
 

Best viewed in internet explorer

 

ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಒಳಾಂಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು